De fem selskapsformene enkeltpersonforetak, aksjeselskap, selskap med delt ansvar, NUF og allmennaksjeselskap er gjengangerne i nyregistreringer i Brønnøysundregistrene, med unntak av sistnevnte, som uavhengig er en selskapsform av interesse. 

Du som vurderer å registrere ny organisasjon, eller å gjøre om din nåværende, bør ha full oversikt over samtlige alternativer med tanke på hvordan avgjørelsen påvirker fremtidige selskapsplaner og økonomiske aspekter, samt hvilke krav og lover som følger.

Finn en regnskapsfører

Aksjeselskap

Aksjeselskap (forkortet «AS») er en av de vanligere selskapsformene i Norge. Eierne av organisasjonen betaler inn aksjekapital som blir fordelt på aksjer i selskapet, noe som tilrettelegger for flere eiere, som eksempelvis eksterne investorer. Da aksjeselskap er en egen juridisk person og et eget skattesubjekt har ikke eierne (aksjonærene) personlig ansvar over selskapets forpliktelser, eksempelvis gjeld.

Selskapsformen består som et minimum av aksjonærer og et styre, og eventuelt daglig leder og ansatte. Ledelsen i aksjeselskapet er styret, som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter videre daglig leder.

Et aksjeselskap plikter til å årlig levere årsoppgjørelse, skattemelding og aksjonærregisteroppgaven hos Brønnøysundregistrene, hvor aksjekapitalen til enhver tid skal utgjøre kroner 30.000 som et minimum. Små aksjeselskaper kan fritas for revisjon.

Starte bedrift? Få hjelp av en spesialist

Fordeler med AS:

- Oppleves som en seriøs selskapsform av kunder og leverandører
- Minimerer risiko for eiere
- Lettere å innhente investorkapital

Ulemper med AS:

- Mer papirarbeid og formalia ved etablering samt videre avgjørelser

Aksjeselskap er en passende selskapsform ved liten aksjespredning, hvor driften innebærer en viss risiko.

Nyregistrering aksjeselskap og enkeltpersonforetak 2022

Allmennaksjeselskap

Et allmennaksjeselskap (forkortet «ASA») har flere likheter med et aksjeselskap, som det oftest munner ut av. Denne selskapsformen er tilpasset selskaper med stor aksjespredning, og tillater dermed børsnotering og emisjon mot allmennheten. I denne selskapsformen er det krav til aksjeklasser, som eksempelvis et maksimalt antall av B-aksjer (stemmerettsløse aksjer) på 50 prosent. Et ASA må videre være registrert i verdipapirregisteret, og krever en aksjekapital på minimum kroner 1.000.000.

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak (forkortet «ENK») er en virksomhetstype hvor en enkeltperson er ansvarlig for bedriftens gjeld og økonomiske forpliktelser, og omtales ofte som den enkleste selskapsformen hvor byråkratiske gjøremål er nærmest ikke-eksisterende. Som en konsekvens risikerer innehaveren egen økonomi ved å være ansvarlig for virksomhetens forpliktelser. På den andre siden er det ikke et krav til oppstartskapital, på bakgrunn av det personlige ansvaret.

I motsetning til selskapsformen AS er det i utgangspunktet ikke regnskapsplikt for ENK, men heller plikt til å drive bokføring. Nettooverskudd sidestilles med eierens ordinære inntekter, og beskattes deretter.

Fordeler med ENK:

- Innehaveren kan ta raske beslutninger
- Enklere rapportering

Ulemper med ENK:

- Økonomisk ansvarlig
- Vanskeliggjør skalering
- Lite fleksibel selskapsform

Tross begrensninger gir enkeltpersonforetak muligheten til en rask oppstart, og selskapsformen kan siden endres til et aksjeselskap.

Selskap med delt ansvar

Selskap med delt ansvar (forkortet «DA») drives av to eiere, som deler det samlede personlige ansvaret over selskapets forpliktelser og gjeld. Dersom deltakerne står solidarisk ansvarlig for hele beløpet samlet kalles selskapsformen et ansvarlig selskap (forkortet «ANS»).  

Arbeidsgodtgjørelsen regnes som næringsinntekt, tilsvarende enkeltpersonforetak, og overskudd kan utdeles til deltakerne etter ansvarsandel, hvor beskatningsmetoden ligner aksjeselskaper.

Fordeler med DA:

- Enklere å komme i gang enn ved AS
- Mulighet for lik ansvarsfordeling (DA)
- Mindre papirarbeid sammenliknes med AS

Ulemper med DA

- Lite fleksibel selskapsform
- Flere fordeler ved AS ved flere eiere
- Økonomisk ansvarlig

NUF

NUF står for «norskregistrert utenlandsk foretak», og er hva navnet tilsier: Et utenlandskstiftet selskap med filial i Norge. Hovedformålet med selskapsformen er å unngå egenkapitalen pålydende kroner 30.000 ved aksjeselskap, samt revisorplikt opptil 5 millioner kroner i årlig omsetning. Dette er selvsagt gitt at det faktisk ikke er et utenlandsk foretak som ønsker å bedrive forretning i Norge via filialer.

Da et NUF er norske avdelinger av utenlandske selskaper rent selskapsrettslig, kan det dermed være skattemessig tilhørende til Norge.

Fordeler og ulemper med NUF

For selskap som kun operer i Norge kan et NUF oppleves som en useriøs organisasjonsform. Videre med det relativt lave kravet til aksjekapital på kroner 30.000 ved aksjeselskap reduseres fordelene ved NUF vesentlig.

Hvilken selskapsform?

Hvilken selskapsform som er optimal avhenger av forutsetninger for vekst, type industri, og i hvor stor grad den ordinære driften er forbundet med risiko.

Overlat registreringen til en regnskapsfører

Registreringsprosessen vedrørende aksjeselskaper kan være tidskrevende, og er ikke fritt for, som tidligere nevnt, papirarbeid. En regnskapsfører kan være en viktig støttespiller i oppstartsfasen, både som rådgiver og i registreringsprosessen. Ageras er en møteplass hvor bedrifter og privatpersoner kobles med regnskapsførere og revisorer. Via oss kan du dermed få tre gratis og uforpliktende tilbud til registrering av aksjeselskap.

Skal du starte virksomhet?

Å finne den helt rette regnskapsføreren har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold