Revisor

Revisortittelen

En revisor er en person som utøver regnskapskontroll og yter rådgivning innenfor økonomi. Revisoren fungerer som en mellommann mellom myndighetene og virksomheter ved å påse at bedriftene overholder de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Statsautorisert og registrert revisor

Som bruker av en revisors tjenester er det viktig å være oppmerksom på at revisortittelen er ubeskyttet, og at enhver derfor kan kalle seg revisor. Vil man være sikker på at revisoren man benytter seg av har gjennomført de strenge utdannelses- og praksiskravene Finanstilsynet har fastsatt, skal man derimot forsikre seg om at man tilknytter en revisor som i tillegg har tittelen «Statsautorisert» eller «Registrert». Disse titlene får revisoren først etter Finanstilsynets uttrykkelige godkjennelse av den enkelte revisoren.

Revisorens oppgaver

På grunn av sin brede erfaring har revisorer svært god innsikt i de økonomiske forholdene i samfunnet, og deres rådgivning kan være en uvurderlig ressurs. Dette gjør seg spesielt gjeldende i bl.a. skatteforhold, som kan være svært komplekse idet de inneholder både juridiske og økonomiske aspekter.

En revisors rolle avhenger av hvilke behov bedriften har, men som regel er revisorens viktigste funksjon å bistå bedrifter i kontrollen av deres årsregnskap. Herunder er har revisoren ansvar for å sikre at de økonomiske informasjonene bedriften skal innrapportere ved årsavslutningen ikke er feil. 

Revisjonsplikt

Alle med regnskapsplikt omfattes i utgangspunktet også av revisjonsplikten. Det finnes visse unntak til dette. For å fritas for revisjonsplikten skal den regnskapspliktiges driftsinntekter være på mindre enn 5 mill. kr. Aksjeselskaper er som hovedregel alltid revisjonspliktige, men små aksjeselskaper kan fravelge revisjonen hvis deres:

  • Driftsinntekter ikke overstiger 5 mill. kr
  • Balansesum ikke overstiger 20 mill. kr
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk