DA

Oppdatert 2022

Hva er DA (Delt Ansvar)?

Selskaper som drives under selskapsformen «DA» drives av to eller flere eiere. Eierne av selskapet står i fellesskap ansvarlig for hele selskapsgjelden. Det vil si at eierkretsen med egne midler står til ansvar for at kreditorene får dekket sine krav, hvis selskapet skulle vise seg å være insolvent og konkurs. Motsatt fra et ansvarlig selskap, påtar selskapseierne seg ikke solidaransvar. DA er et ansvarlig selskap med delt form. Selskaper som drives under selskapsformen «DA» drives av to eller flere eiere.

Finn hjelp til DA

Solidaransvar betyr at kreditoren kan kreve hele sitt utestående krav dekket hos én deltaker, hvor den pågjeldende etterfølgende står til ansvar for å gjøre regress – altså kreve tilbakebetaling – hos de øvrige deltakerne. At selskapsdeltakerne ikke er underlagt solidaransvar, betyr i siste ende at det kun kan stilles krav til den enkelte om å dekke et beløp svarende til den prosentdel av selskapet denne eier. 

Er man to selskapsdeltakere som har ytet det samme innskuddet, står den enkelte dermed ansvarlig for 50 % av selskapets gjeld. Har man motsatt kun påtatt seg 10 % av ansvaret, kan det kun reises krav om dekning av 10 % av et utestående beløp.

Her er "ENK" enkeltpersonsforetak, "AS" aksjeselskap, "DA" delt ansvar og "BA" begrenset ansvar.

Finn hjelp til DA

Fordeler og ulemper ved et ansvarlig selskap med DA

Det finnes både ulemper og fordeler ved ansvarlige selskap under virksomhetsformen.

Fordeler

  • Det stilles ingen krav til egenkapital, og man kan dermed starte selskapet uten oppsparte midler.
  • Eierkretsen kan løpende trekke midler ut av selskapet.
  • Revisjonsplikten (plikten til å få regnskapet revidert av en revisor) inntrer først ved en omsetning på 5 mio. kr eller når eierkretsen er bestående av 5 eller flere.

Ulemper

  • Eierkretsen står personlig til ansvar for virksomhetens gjeldsforpliktelser.
  • Det skal gjøres en beskatning av overskuddet, svarende til 27 %.
  • Kapitalinnskudd og utvidelse av eierkrets kan være vanskelig.

Finn hjelp til DA

Skatt for et ansvarlig selskap med DA

Ansvarlige selskap er ikke egne skattesubjekter. Dette har betydning for flere forhold, men viktigst er det at selskapet av den grunn ikke i eget navn kan inngå bindende rettshandler eller betale skatt. Ansvaret for beskatningen av selskapets aktiviteter, tilfaller derfor deltakerkretsen. Kvartalsvis mottar eierkretsen innbetalingsblanketter, og det betales dermed forskuddsskatt så snart inntekten oppstår. Beregningene for størrelsen på skatten avhenger av forrige års omsetning, og foretas av skattekontoret. Unntaket til dette, er hvis selskapet er nystartet. I så tilfelle skal man som eiere melde fra til skattekontoret om forventet over- eller underskudd det første driftsåret.

Skatteberegningen skal skje av overskudd, uttak av arbeidsgodtgjørelse til eierne (regnes som næringsinntekt og skal personinntektsbeskattes), samt utdeling fra foretaket.

Hvilke krav stilles det til et ansvarlig selskap med DA?

Det stilles få krav for å drive ansvarlige selskap med delt ansvar. Både enkeltpersoner og juridiske personer kan innta en deltakerrolle, hvilket med andre ord betyr at andre selskaper også kan ha eierandeler i selskapet. En av begrensningene, er derimot at alle i deltakerkretsen skal være myndige. Myndighetskravet avskjærer dermed barn fra å starte eller drive et selskap med DA. Ytterligere stilles det krav om at selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

Mange velger også å utarbeide en kompanjongavtale eller en annen form for kontrakt. Avtaledokumentet har juridisk bindende virkning, og bidrar i mange tilfeller til reduksjon av konflikt ved uklarheter.

Registreringsprosessen ved etablering av et ansvarlig selskap med delt ansvar

Ved registreringen i Foretaksregisteret, skal selskapet vedlegge en selskapsavtale med signatur fra alle deltakerne og samordnet registermelding del 1. Motsatt fra registrering i Enhetsregisteret, er dette ikke gratis. Brønnøysundregistrenes hjemmesider gir gode råd og veiledning rundt registreringsprosessen.

Trenger du hjelp med et DA?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor for et DA. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til DA