Egenkapital

Egenkapital er altså den gjenværende kapitalen i et foretak etter fradrag for gjeldsforpliktelser. Denne delen av foretakets kapital, tilfaller eierne. Eierkretsen i en bedrift kan være bestående av personlige eiere, aksjonærer, andelshavere eller det kan være selveiende. Selskapsformen kan avgjøre dette.

Selskapsformer i Norge

Former for egenkapital

Mange forbinder begrepet «egenkapital» med den innskutte kapitalen som for enkelte selskapsformer kreves ved oppstart. Det er imidlertid ikke riktig at dette er det eneste som regnes som egenkapital, da også opptjente midler gjennom drift regnes som egenkapital. I mange tilfeller trekkes dette ut av selskapet som utbytte, men hvis styret beslutter seg for at kapitalen ikke skal kunne trekkes ut, er dette altså å regne som egenkapital.

Oppgjør av egenkapital

For å oppgjøre endringene i egenkapitalen, benyttes årsregnskapet som verktøy. Ved årets avslutning sammenligner man foretakets forpliktelser og kapital med året før, og ser utviklingen. Ønsker man å trekke deler av egenkapitalen ut, skal dette spesifiseres i regnskapet, slik at utbytteuttak skal kunne spores.  

Hvor mye kapital skal man ha i selskapet?

Hvor stor egenkapitalen skal være, avhenger i stor grad av hvilken selskapsform foretaket drives. Det stilles ved aksjeselskap krav til et visst innskudd ved oppstart, som i 2015 svarer til 30.000. Likevel ser man ofte at det ikke er tilstrekkelig kun å ha en egenkapital bestående av minstebeløpet, da det ytterligere stilles krav om at egenkapitalen skal være forsvarlig. Faktorer som påvirker dette, er risikoen og omfanget av virksomheten, med fokus på at selskapets kreditorer skal få dekket det utestående hvis bedriften ikke skulle evne å betale.

Få hjelp når du starte bedrift

Egenkapital i andre sammenhenger

Egenkapital som begrep benyttes også ofte i sammenheng med bank, og i forhold til mulighetene til å få lån. Skal man ha lån til å kjøpe bolig, tomt eller kanskje påbegynne et byggeprosjekt, kreves det som regel at man selv kan bringe noen prosenter av kjøpesummen på bordet. Prosentsatsen for egenkapital varierer fra låntaker til låntaker, der det naturligvis kreves en større sikkerhet fra unge og uetablerte, enn fra voksne med stabil jobb og formue.