Skatt på utbytte for privatpersoner og selskaper

Skatt på utbytte er et viktig tema for aksjonærer og aksjeselskap. I denne artikkelen ser vi nærmere på skatt på utbytte, både for 2022 og 2023, og hvordan du som privatperson eller selskap skal betale skatt på ditt utbytte. 

Hva er skatt på utbytte?

Utbytte er et beløp som utbetales til aksjonærene (aksjeeierne) i et aksjeselskap, som kompensasjon for risikoen en tar ved å investere i aksjene. Utbytte og aksjegevinst skattlegges etter aksjonærmodellen og metoden brukes for beregning av skatt for privatpersoner som eier aksjer. Aksjonærmodellen bestemmer at aksjeeieren skatter av utbytte og gevinst ved salg av aksjer, og at en viss andel av inntekten er fritatt fra skatteplikt gjennom det vi kaller et skjermingsfradrag.

Skatt på utbytte 2022

Skatt på utbytte for inntektsåret 2022 er 35,2% for privatpersoner og for AS er det vanligvis skattefritt. Ordinært utbytte for inntektsåret 2022 utbetales som regel våren 2023. 

Skatt på utbytte 2022 – til privat aksjonær

Skatt på ordinært utbytte gjelder her aksjonærer som er privatpersoner – ikke aksjeselskap. Regnestykket som avgjør hvor mye en privatperson skal skatte av utbytte fra et AS er:

  • 22 prosent (skatten på overskudd for AS i 2022) x 1,6 (en oppjusteringsfaktor fastsatt av Stortinget).

Så for 2022 er altså skatten på utbytte 35,2 prosent.

Eksempelvis: Du tar ut et utbytte på 150 000 fra inntekståret 2022 (som utbetales i 2023). Da blir skatten 52 800 kr (ekslusiv skjermingsfradraget (et fradrag som reduserer din skatt på aksjeinntekter/utbytte).

Hjelp til skatt på utbytte?

Trenger du hjelp til skatt på utbyttte, enten som privatperson eller selskap? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg

Motta opp til 3 gratis tilbud

Skatt på utbytte 2023

Skatt på utbytte for inntekståret 2023 er 37,8% for privatpersoner. Utbytte for 2023 utbetales først i 2024.

Skatt på utbytte 2023 – til privat aksjonær

Skatt på ordinært utbytte fra inntekståret 2023 utbetales i 2024, og i 2023 er skatten på utbytte 37,8 prosent:

  • 22 prosent (skatten på overskudd for AS i 2023) x 1,72 (en oppjusteringsfaktor fastsatt av Stortinget).

Så for 2023 er skatten på utbytte 37,8 prosent.

Eksempelvis: Du tar ut et utbytte på 150 000 fra inntekståret 2023 (som utbetales i 2024). Da blir skatten 56 700 kr (eksklusiv skjermingsfradraget som reduserer skatten på aksjeinntekter/utbytte).

Skatt på utbytte utenlandske aksjer

Utbytteinntekt som et aksjeselskap får fra selskap utenfor Europa er i all hovedsak utenfor fritaksmetoden, og skattesatsen er da 22 prosent (både 2022 og 2023), som for andre inntekter.

Total skatt på overskuddet (2023)

Det er primært overskudd eller tidligere opptjent overskudd som et AS kan betale ut som utbytte. Som vist i eksemplene ovenfor, så beskattes overskuddet med 22 prosent og i tillegg m¨å en aksjonær som er privatperson betale 37,8 prosent skatt av overskuddet når det utbetales som utbytte.
 

Eksempelvis: Et selskap går med 150 000 kr i overskudd og skatten 33 000 kr (22 prosent) Overskuddet etter skatt er da 117 000 kr. Dersom disse 117 000 kr betales i utbytte blir skatten på utbyttet 44 226 kr (37,8 prosent). Skatten blir dermed 44 226 kr + 33 000 kr = 77 226  kr som er 51,48 prosent av overskuddet på 150 000 kr. Dermed er den totale skatten på 51,48 prosent (ekslusiv skjermingsfradraget).

Hva er skjermingsfradrag?

Som privatperson er skjermingsfradraget Skjermingsfradraget et skattefradrag som gjør at en andel av aksjeinntekter, overskudd i enkeltpersonforetak, og renteinntekt på lån til et AS, er skattefrie.

Poenget med skjermingsfradraget er at inntekt fra investeringer kun skal være skattepliktig over en viss avkastning. Bemerk at om du ikke benytter skjermingsfradraget vil det legges til for det neste året. Hvis du eier en aksje i flere år uten at du selger eller mottar utbytte for den så opparbeider du et skjermingsfradrag som først trekkes fra i skatteberegningen når du mottar utbytte eller selger aksjene i et senere år. Hvert år fastsettes en skjermingsrente av Skatteetaten, og det er denne som utgjør skjermingsfradraget. 

Bemerk at det finnes tre ulike typer skjermingsfradrag: aksjeinntekter, enkeltpersonforetak, og lån til aksjeselskap. Derfor settes det også tre ulike skjermingsrenter. Når vi skal beregne skjermingsfradrag på utbytte så er det er skjermingsrenten for aksjeinntekter vi skal bruke.

Formelen som bestemmer skjermingsfradraget ditt:

  • Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag

Hva er skjermingsrente?

Når rentenivået i økonomien er lavt, blir skjermingsfradraget også lite og nærmest ubetydelig, men dette endrer seg over tid. Hvor stort skjermingsfradraget faktisk blir er avhengig av hvor mye man har investert i selskapet. Se skatteetatens kalkulator for utregning av skjermingsfradraget.
De aller fleste starter AS med den påkrevde egenkapitalen på 30 000 kr, og da blir skjermingsfradraget:

  • Skjermingsrente x Investert beløp = Skjermingsfradraget

Fritaksmetoden

Fritaksmetoden sørger for at pengene fra utbytte ikke blir skattepliktige før de er tilgjengelig for privat bruk, som når en aksjonær får det utbetalt. Holdingselskaper, selskap som investerer i andre selskap, har ikke skjermingsfradrag, men bruker fritaksmetoden. Mange AS velger derfor å opprette holdingselskaper for å gjøre bruk av fritaksmetoden og  kunne reinvestere utbyttet skattefritt i nye selskaper og prosjekter.

Utbytte eller aksjegevinst?

Som privatperson kan man få både utbytte fra et aksjeselskap, og gevinst fra salg av aksjene sine. I begge tilfeller er skatten den samme, og i begge tilfeller gjøres beregningen av skjermingsfradraget på samme måte. Dette betyr at skatt på både utbytte og skatt på aksjegevinst for inntekståret 2022 (utbetales i 2023) er 35,2 prosent, mens for inntekståret 2023 (utbetales i 2024), er den 37,8 prosent (minus skjermingsfradraget, som altså varierer i størrelse). Bemerk at skjermingsfradraget ikke føres i regnskapet til selskapet som betaler ut utbyttet, men på vedlegg til skattemeldingen til eieren av aksjene i selskapet.

Hvordan betale skatt på utbytte?

Skatt på utbytte kan betales på to måter. Enten som ekstra forskuddsskatt (tilleggsforskuddsskatt) som betyr at du unngår at det blir beregnet renter på beløpet. Eller, du kan velge å betale det som restskatt.

Hjelp til skatt på utbytte? 

Å finne hjelp til skatt på utbytte har aldri vært lettere. Trykk på knappen nedenfor, fortell kort om din virksomhets behov og innenfor 48 timer mottar du inntil 3 gratis tilbud fra regnskapsførere. Kostandsfritt og uforpliktende.

Innhold