Netto

Oppdatert 2022

Hva er netto?

Begrepet netto beskriver en størrelse i brutto, etter det er gjort fradrag. De to begrepene brutto- og netto brukes ofte i relasjon til hverandre, hvor brutto er det motsatte av netto. Brutto henviser til en verdi før fradrag. 

Netto vs brutto:

  • Brutto: Verdi før fradrag
  • Netto: Verdi etter fradrag 

De to begrepene brukes ofte i relasjon til økonomi og ved handel.  

Finn hjelp fra regnskapsfører

Bruk av begrepet netto 

Netto i handelssammenheng

Når nettobegrepet brukes i handelssammenheng, er det ofte fordi man benevner vekt. Nettovekten forteller noe om gjenstandens vekt uten fortyngende elementer, som eksempelvis emballasje.

Netto i økonomisk sammenheng 

I økonomisk sammenheng brukes begrepet netto ofte til å beskrive forhold i forbindelse med lønn. Begrepet kan også ses i tilknytning til eksempelvis drift, hvor det kan være snakk om netto driftsresultat eller netto driftsmargin.

Hva er nettoinntekt? 

Når begrepet netto benyttes i relasjon til lønn, er det for å beskrive lønnen etter fradrag for skatt, fagforeningskontigent, pensjon o.l.. Nettolønnen er dermed den lønnen du rent faktisk får utbetalt og har til rådighet. Nettoinntekt for bedrifter finner man ved å ta bruttoinntekten minus alle utgiftene til bedriften. 

Regnestykket for nettoinntekt for bedrift blir som følger: 

Totale inntekter - totale utgifter = nettoinntekter 

Finn hjelp fra regnskapsfører

Hva er nettoformue? 

En skatteyters formue utgjøres av verdien av deres rørlige og urørlige eiendom. I tillegg til dette skal utestående fordringer inkluderes. Nettoformuen finner man dermed ved å gjøre fradrag av gjeld i formuen. For å regne ut nettoformue regner man først summen på alle større eiendeler som eiendom, bakkonto, fond, aksjer osv. Når du har summen av dette, trekker du fra gjeld og lån. Den endelige summen tilsier nettoformuen.

Nettofortjeneste

Nettofortjenesten svarer til bruttofortjenesten med fradrag for alle kostnader. Bruttofortjenesten forteller noe om differansen mellom innkjøpspris og salgspris, og gir en beskrivelse av fortjenesten på en vare. Ved å utlede nettofortjenesten, finner man motsatt overskuddet etter avholdte kostnader. Man sitter dermed igjen med det beløpet man rent faktisk har i fortjeneste. 

Netto omsetning 

Netto omsetning referer til den totale summen en virksomhet har tjent, minus den totale kostnaden av antall varer solgt. Dermed gir netto omsetningen en oversikt over driftsresultatet i virksomheten som igjen blir en del av resultatregnskapet. Det er typisk at netto omsetningen oppføres på første linje i resultatregnskapet. 

Trenger du hjelp med regnskapet?

Det kan være en god idé å få hjelp med regnskapet. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp fra regnskapsfører