NUF

Oppdatert 2023

Hva er NUF?

NUF står for «Norskregistrert utenlandsk foretak». Selve foretaket er registrert i utlandet, men deler av dette opererer på det norske markedet. Man kan betrakte de forskjellige formene for NUF med utgangspunkt i deres plikt til å betale skatt i Norge. Hvilken selskapsform det pågjeldende NUF foretaket betraktes som i Norge avhenger av hvilken selskapsform hovedenheten har. Har man å gjøre med et enkeltpersonsforetak, er dette omtalt et ENK-NUF i Norge, men dette vil ikke omtales nærmere.

Skatteplikt for et NUF

Den formen for NUF som har full skatteplikt til Norge har sitt hovedsete i Norge. Det vil si at ledelsens beslutninger tas i Norge, på tross av at de er registrert i utlandet. Motsatt finnes det også mange NUF foretak der ledelsens beslutninger treffes utenfor Norge, og hvis dette er tilfelle er bedriften kun begrenset skattepliktig til Norge, hvilket i siste ende betyr at de kun skal betale skatt til Norge for de aktivitetene som finner sted i Norge.

Finn regnskapsfører til NUF

NUF eller AS?

Før kravet til aksjekapitalen for aksjeselskap ble justert ned fra 100.000 kr til 30.000 kr 2012 var selskapsformen NUF svært populær i Norge, da den åpnet for at man kunne drive et selskap med de samme rettighetene og rammevilkårene som et norsk AS. Som respons på dette justerte norske myndigheter kravet, og som resultat av dette har mange valgt å heller drive selskap under de øvrige norske selskapsformene. Noen av forskjellene og likhetstrekkene er:

  • Aksjekapital: det kreves ingen kapital for å starte et NUF, mens det motsatt kreves 30.000 kr for å etablere et AS.
  • Ansvar: motsatt av hva som gjelder for enkeltmannsforetak o.l., står man ikke ved noen av selskapsformene ansvarlig for selskapets gjeld.
  • Registrering: hvis et foretak ikke skal drive næringsvirksomhet i Norge og kun trenger et organisasjonsnummer, er det tilstrekkelig at det registreres Enhetsregisteret. Et NUF som driver næringsvirksomhet i Norge har i tillegg registreringsplikt i Foretaksregisteret. Registreringen i Brønnøysundregisterets foretaksregister er ca. 2.400 kr dyrere for et AS enn for et NUF. Oversikt over hvilke skjema og dokumenter som skal utfylles når man registrerer et NUF kan finnes på Altinns hjemmesider. 
  • Etableringsutgifter: utgiftene forbundet med etablering av både et NUF foretak og et AS kan man kostnadsføre i bedriften og etterfølgende få igjen skattefritt.
  • Rettssubjekt: i forhold til status som juridisk person kan et AS karakteriseres som et eget rettssubjekt. Det vil si at selskapet kan inngå i bindende avtaler og handler på egenhånd, samt at det har partsevne i rettssaker o.l. Et NUF har derimot ikke mulighet for dette, og er underlagt det overordnede firmaet.
  • Utbytte: både når man driver et AS og et NUF, kan man ta ut utbytte av overskudd. Det skal betales utbytteskatt i et NUF på lik linje som i et AS.
  • Ansettelse: både i et NUF og et AS kan den som har etablert selskapet ansette seg selv, eksempelvis som daglig leder. Det vil si at man gjøres berettiget til å motta sykepenger, dagpenger, få minstefradrag, osv. Det skal betales arbeidsgiveravgift for lønn som tas ut i et NUF foretak.
  • Regnskapsplikt og revisjonsplikt: på lik linje som et AS, skal et NUF føre regnskap og avlegge årsregnskap. Er et NUF i tillegg hjemmehørende i Norge - som nevnt ovenfor – stilles det ytterligere krav til at hovedselskapets opplysninger inngår. Det stilles også samme plikt og krav til revisjon for et NUF som et AS.
  • Merverdiavgift: på samme måte som andre norske foretak, er et NUF underlagt merverdiavgiftsloven. Dermed stilles det krav om at også disse skal betale mva./ moms.

De fleste betrakter et aksjeselskap som den beste og tryggeste selskapsformen. Likevel er det en del som velger å starte et NUF, enten dette skal ha funksjon av å være et holdingselskap uten ansatte eller det skal drive med salg og omsetning av varer eller tjenester. Dette kan spesielt være tilfelle hvis man har en forretningsidé man ønsker å undersøke om vil bli godt mottatt på markedet, men ikke ønsker eller har mulighet til å legge startkapitalen på bordet. Etterfølgende kan man skattefritt omgjøre foretaket til et aksjeselskap.

Problemer og ulemper med et NUF selskap

Mange NUF foretak opplever å møtes med mistillit hos banker, leverandører og kunder som kan ha en forutinntatt holdning om at NUF foretaket ikke er seriøst. Dette kan medføre at man opplever at leverandører krever forskuddsbetaling for de produktene de skal levere. Ytterligere kan det bety at prosessen med å få lån eller ytes kassekreditt generelt vanskeliggjøres. Dette viser seg også ofte når man ønsker å opprette en bankkonto eller få bankgaranti. I forhold til skatt kan det medføre økt sannsynlighet for bokettersyn for at det skal kontrolleres om man overholder bokføringsloven og regnskapsloven, samt på et mer generelt nivå at man må forholde seg til flere lands regelverk og dermed får en økt arbeidsmengde.

Hjelp med NUF

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor for et NUF Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn regnskapsfører til NUF