Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige regnskapsførere der ute

Vi har det største nettverket av regnskapsførere
Finn regnskapsføreren som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige regnskapsførere som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Regnskapsførerne tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert regnskapsfører.

Finn den rette regnskapsføreren enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende
Ageras finner regnskapsførere til deg

Trenger du hjelp til bokføringen? Eller synes du det er tidkrevende å sende ut fakturaer og utarbeide rapporter? Da kan det være praktisk å benytte en regnskapsfører. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske og juridiske tjenester, og kan sette deg i kontakt med markedets dyktigste regnskapsførere. Enten du synes det er utfordrende å opprettholde en god struktur i regnskapet eller du rett og slett vil prioritere tiden din til andre formål, kan Ageras finne regnskapsførere som passer deg og dine behov. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive oppdraget du ønsker utført i skjemaet ovenfor. Når det er gjort vil vi på kort tid presentere deg for opptil 3 regnskapsførere som ønsker å oppfylle kravene dine. Disse kandidatene vil kontakte deg med sine tilbud, og du kan dermed gjøre et så godt valg som mulig med tanke på de forskjellige alternativene. Ettersom tjenesten vi tilbyr er gratis og uforpliktende trenger du ikke bekymre deg for uforutsette kostnader.

Regnskapsførerens oppgaver

Regnskapsførerens rolle i virksomheten er å utarbeide den daglige regnskapsføringen. Dette innebærer å holde orden i selskapets økonomi ved å registrere inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler. I tillegg skal vedkommende sikre at bilagene har et korrekt og fullstendig innhold, og at regnskapet i sin helhet er utarbeidet etter gjeldende regler, slik at tallene kan brukes som bakgrunn for skatte- og avgiftsberegning. Regnskapet er derfor et svært viktig styringsverktøy for ledere, styret og eiere – i tillegg til å være en viktig informasjonskilde for andre interessenter, som myndigheter, investorer, banker og leverandører. Ytterligere kan regnskapsføreren stå for å betale regninger og utbetale lønninger til ansatte, samt bistå med rådgivning vedrørende en rekke økonomiske problemstillinger.

Derfor trenger du regnskapsfører

Regnskapspliktige virksomheter skal utarbeide et årsregnskap. Hovedformålet med regnskapet er at selskapets aktiviteter skal kunne fremgå tydelig for andre, ettersom det er en rekke aktører som har interesse i selskapets lønnsomhet og utvikling. Derfor legges det hovedvekt på regnskapsopplysningene når investorer og pengeinstitutter vurderer å investere eller yte lån. Langt de fleste virksomheter er omfattet av regnskapsplikten:

 • aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • statsforetak
 • ansvarlige selskap og kommanditt-selskaper, med unntak av
  • interkommunale selskaper
  • selskaper med mindre enn 5 mio. kroner i salgsinntekt, færre enn fem ansatte og færre enn seks deltagere (unntatt partrederi). Ingen av deltagerne kan være en juridisk person med begrenset ansvar
 • finansinstitusjoner og andre foretak under tilsyn av Finanstilsynet
 • verdipapirfond
 • boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier
 • økonomiske foreninger
 • andre foreninger som har eiendeler med verdi over 20 mio. kroner eller flere enn 20 ansatte
 • enkeltmannsforetak som samlet har eiendeler med verdi over 20 mio. kroner eller flere enn 20 ansatte
 • utenlandske foretak som driver skattepliktig virksomhet i Norge eller på norsk sokkel

Selskaper som ikke har regnskapsplikt har i de fleste tilfeller bokføringsplikt. Dette innebærer at selskapet løpende skal føre regnskap etter reglene i bokføringsloven, men ikke behøver å utarbeide et årsregnskap. Selskapsformene nevnt ovenfor er på den andre siden både bokførings- og regnskapspliktige.

Flere kan foreta regnskapsføringen

Mange forveksler regnskapsplikten med et krav om å benytte en ekstern regnskapsfører. Dette er feil sett fra et lovmessig perspektiv, da det ikke er noen plikt om å bruke en utenforstående til å ta seg av regnskapet. Selskapets egne ansatte eller eiere kan med andre ord utføre regnskapsarbeidet, uten at det stilles formelle krav til deres utdannelsesbakgrunn. Disse kravene gjelder kun hvis man vil utføre regnskapstjenester for andre, idet man i disse tilfellene må være autorisert regnskapsfører. Man skal imidlertid huske på at opplysningene som fremgår av regnskapet er virksomhetens eget ansvar, uavhengig om det tilknyttes en ekstern regnskapsfører eller ikke.

Regnskapet kan altså utføres av følgende aktører:

Virksomheten selv

På Skatteetatens informasjonssider om regnskapsføring er det publisert en «test deg selv»-liste hvor man kan krysse av for de oppgavene man med sikkerhet vet at man kan utføre på egenhånd. Dersom man ikke svarer «ja» på alle punktene er det anbefalt å fremskaffe hjelp fra en autorisert regnskapsfører. Man har på den andre siden forutsetningene for å klare arbeidet selv hvis man samtykker med alle punktene, men da reiser det seg et annet spørsmål: har du tid?


Bakgrunnen for dette spørsmålet er sannsynligvis den rådende oppfattelsen om at regnskapsføring er tidkrevende. For mange er tilfellet nettopp at verdifull tid som kan brukes på virksomhetens forretningsområder heller anvendes ineffektivt i forbindelse med regnskapsarbeidet. Det er mange regler for regnskapsførsel, og uten utdannelse kan det være vanskelig å få et godt overblikk. De fleste ser det derfor som fordelaktig å benytte en ekstern regnskapsfører når virksomheten har nådd en viss størrelse og et tilsvarende økonomisk aktivitetsnivå. Når selskapet fortsatt er lite er imidlertid behovet for hjelp ofte begrenset, og det er uproblematisk å utføre oppgavene selv. Mange velger derfor å starte med regnskapsføringen selv, for så å overlate ansvaret til en autorisert regnskapsfører etter hvert som selskapet vokser og arbeidet blir mer omfattende. Uavhengig av hvor man befinner seg størrelsesmessig, er det likevel viktig å fokusere på å etablere gode rutiner, og forsikre seg om at man overholder alle lovmessige krav.

Regnskapsfører

Som nevnt ovenfor, skal man være autorisert regnskapsfører for å kunne ansettes eksternt. De som bærer denne tittelen har lang erfaring og kompetanse, hvilket gjør regnskapsføringen betydelig sikrere. En regnskapsfører er utdannet til å håndtere arbeidet effektivt og analytisk, og vil antakelig bruke halvparten av tiden en uutdannet bruker. Viktigst av alt blir du frigjort fra en god del tid som du i stedet kan bruke på det du gjør best – å skape verdi for virksomheten din. Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, stiftelser og forskjellige foreninger som driver økonomisk aktivitet over en lovbestemt beløpsgrense er blant dem som er regnskapspliktige, og de fleste av disse er også revisjonspliktige. For dem øker behovet for et plettfritt regnskap betraktelig, og dermed øker også behovet for en ekstern fagkyndig. Når en ekstern regnskapsfører tilknyttes, utspiller prosessen seg vanligvis slik at selskapet sender alle bilag til regnskapsføreren med et avtalt mellomrom, for eksempel hver 14. dag eller hver måned, og deretter oppgjør regnskapsføreren status. Regnskapsføreren lager enten en oversikt over aktuelle forfallsdatoer og så videre, eller får fullmakt til å håndtere betalinger på vegne av selskapet. Mange regnskapsførere tilbyr varierte tjenester, som kan være en god idé å undersøke nærmere.

Revisor

Regnskapsplikt og revisjonsplikt er nært beslektet, og revisjonspliktige skal få kontrollert årsregnskapet av en revisor ved utgangen av regnskapsåret. Enkelte velger å bruke en revisor ved utføring av alminnelige regnskapsoppgaver, men dette stilles det ingen lovmessige krav om. Revisorer har en tung utdannelsesbakgrunn og kan derfor utføre påta seg flere og mer komplekse oppgaver enn regnskapsføring. Hvis du har behov for en revisor, kan vi hjelpe deg å komme i kontakt med en her.

Valg av regnskapsfører

Det er den del aspekter som skal tas i betraktning når du vurderer hvilken regnskapsfører du skal velge. Pris er den viktigste faktoren for enkelte, mens det for andre er vesentlig at regnskapsføreren befinner seg i nær avstand slik at samarbeidet blir enklere. Det er viktig at selskapets ledelse gjennomfører en forventningsavstemning og på et tidlig tidspunkt kartlegger de forskjellige behov. Videre er det viktig å ansette en regnskapsfører som har de rette kompetansene. Som nevnt skal vedkommende være autorisert for kunne utføre regnskapsføringstjenester for andre selskaper. Det er Finanstilsynet som beslutter hvilke krav som stilles til denne yrkesgruppen, og dermed avgjør hvilken utdannelse og praksiserfaring man skal ha for å oppnå denne tittelen.

Pris

Regnskapsførere varierer med hensyn til pris, og kostnadene avhenger som regel av faktorer som utdannelse, erfaring, beliggenhet og så videre. Videre avhenger naturligvis utgiftene av det gitte oppdragets omfang. For noen selskaper skal det hyppig posteres bilag og utbetales lønn til mange ansatte, og i disse tilfellene blir kostnadene også høyere. I andre sammenhenger kan det være mindre behov for regnskapsførerens tjenester, og utgiftene vil synke deretter. Uavhengig om du er i den først- eller sistnevnte situasjon, burde du sammenligne utgiften med den besparelsen i tid og penger man må anta å oppnå som følge av denne avlastningen. Regnskapsføreren er oppdatert på gjeldende regler og har den tilpassede erfaring og kunnskap, og vil som nevnt bruke langt mindre tid enn en person uten den tilsvarende kompetanse.

Et annet element som er verdt å ta med i betraktningen er at du som regnskapspliktig nesten alltid er revisjonspliktig i tillegg. Hvis det stilles krav til virksomheten din om å benytte en revisor til å kontrollere årsregnskapet er det en stor fordel at årsregnskapet er utarbeidet korrekt i henhold til lover og regler, og ikke har noen mangler. Forutsetningene for å oppnå et feilfritt årsregnskap øker betraktelig dersom en kyndig regnskapsfører har utført oppgavene, og det vil derfor være mindre arbeid for revisoren. Med tanke på at det er høyere kostnader forbundet med revisorer enn regnskapsførere, er det fordelaktig å sørge for at revisorens oppgaver blir så små som mulig. Fordelen med å gå gjennom Ageras for å finne regnskapsfører er at vi gir deg muligheten til å sammenligne ulike tilbud og dermed skaper transparens på markedet – noe som ofte leder til fordelaktige priser.

Beliggenhet

For mange er spørsmålet om beliggenhet mindre vesentlig, ettersom korrespondansen mellom selskap og regnskapsfører som regel kan gjennomføres per post eller digitalt. Det er imidlertid et behov for enkelte at regnskapsføreren har kontor i nærområdet slik at møter kan arrangeres, og forhold som koordinering av ferie og justering av skatt er enklere. Det finnes rike muligheter for lokale samarbeid på landsbasis, da Ageras har avtaler med fagkyndige i hele Norge. Hvis selskapet ditt er lokalisert i nærheten av en av følgende byer, kan du henvende deg direkte her:

Regnskapsførere i Oslo

Regnskapsførere i Bergen

Regnskapsførere i Trondheim

Regnskapsførere i Stavanger

Kompetanse

Det har stor betydning at du har tillit til din regnskapsfører og dennes kompetanse, og er komfortabel med å overlate mye av det økonomiske ansvaret over til vedkommende. For å få tittelen «autorisert regnskapsfører» skal man ha en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med til sammen 180 studiepoeng og spesifikke fagkombinasjoner. Videre er det et praksiskrav som tilsier at man må ha minimum 3200 timer eller 2 års relevant erfaring i løpet av de siste 5 årene. Man skal også få godkjennelse fra Finanstilsynet for å kunne utføre tjenester for andre. Andre krav er hederlig vandel, bosted og kontorsted, og fremgår av Regnskapsloven, Regnskapsførerforskriften, Bokføringsloven og andre skrifter. Alle autoriserte regnskapsførere er oppført i Regnskapsregisteret, så det er enkelt å kontrollere om regnskapsføreren lovlig kan ansettes.

NARF er en bransje- og kompetanseorganisasjon for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen driver omfattende kvalitetsarbeid og fokuserer på å gi faglig støtte til medlemmene gjennom kursvirksomhet. Regnskapsførere som er medlem av organisasjonen er dermed oppdatert på nye utviklinger og relevant praksis.

Ageras hjelper deg

Ageras har dyp kjennskap til markedet og samarbeider med spesialister i revisjon og regnskapsføring over hele landet. For oss er det viktig å finne en regnskapsfører som forstår dine behov og har det kompetansenivået du søker. Enten din oppgave er tilbakevendende og strekker seg over lang tid, eller du kun ønsker hjelp til et enkelt oppdrag, ønsker vi å matche deg med den som er best egnet til å imøtekomme dine krav. Det kan ta tid å finne den rette regnskapsføreren ved hjelp av internettsøk og granskning av nettverk, og vi håper derfor at du vil overlate ansvaret til oss. Det eneste du behøver å gjøre er å fylle ut skjemaet ovenfor, og vi vil bestrebe oss på å finne opptil flere kvalifiserte regnskapsførere til deg på kort tid. Vi har allerede utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har hjulpet folk med å finne en spesialist. Vi gleder oss til å hjelpe deg!