Tjenestevilkår

Tjenestevilkår -- Klienter

Følgende Tjenestevilkår, som omfatter vår Personverninformasjon, Retningslinjer for immaterialrett samt alle retningslinjer, policyer eller innhold som vises på Nettstedet, er en juridisk bindende kontrakt mellom deg («Bruker», «du/dere», «deg», «Klient») og Ageras («Ageras», «vi», «oss») (heretter samlet kalt «Tjenestevilkår»). Ved at du bruker tjenestene som finnes på domenet eller underdomenene til [www.ageras.no]{.ul} («Nettstedet), godtar du å være rettslig forpliktet av disse Tjenestevilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å revidere disse Tjenestevilkårene og all koblet informasjon etter eget skjønn ved å oppdatere dette oppslaget eller informasjon som det er koblet til. Vi vil varsle deg i rimelig tid før Tjenestevilkårene endres. Vi vil også varsle om når de endrede Tjenestevilkårene vil tre i kraft. Dersom du ikke ønsker å akseptere revisjonen, må du avslutte bruken eller terminere tjenestene som tilbys på Nettstedet av Ageras før de reviderte Tjenestevilkårene trer i kraft.

OVERSIKT OG DEFINISJONER

Ageras er utformet slik at kjøpere av profesjonelle tjenester, som deg, kan sende oss nærmere opplysninger om tilfeller hvor de trenger rådgivning eller bistand til regnskapsføring, bokføring eller juridiske spørsmål («Forespørsler om tilbud») og få svar fra Revisorer, regnskapsførere, jurister og advokater («Leverandører») med angivelse av de gebyrene de tar for nevnte rådgivning og/eller bistand, og/eller eventuelle vilkår som gjelder for disse gebyrene («Tilbud»). Nettstedet inneholder funksjoner som gjør at du blant annet kan gjøre følgende: Legge inn prosjekter, be om tilbud, godta tilbud, kommunisere med leverandører, administrere prosjekter og gi tilbakemelding til leverandører.

Vi kan også levere visse tjenester beskrevet i, og underlagt vilkårene i disse Tjenestevilkårene (som nærmere definert under i «Tjenester»). Vi kan når som helst legge til, slette eller endre noen eller alle slike Tjenester etter eget skjønn etter rimelig forhåndsvarsel på Nettstedet, ved e-post, pop-ups eller andre rimelige kommunikasjonsmidler.

Ageras er ikke et regnskapsfirma eller -byrå, og vi leverer ikke regnskaps-, bokførings- og skattetjenester eller juridisk rådgivning. Slike tjenester tilbys utelukkende av våre Leverandører, og de har det fulle ansvaret for slike tjenester.

Du bør i alle tilfeller foreta egne undersøkelser med hensyn til om en Leverandør er egnet til ditt prosjekt. Du bør ikke akseptere et Tilbud fra noen Leverandør uten å ha kontrollert dette grundig. Selv om vi håper at du blir fornøyd med de leverandørene du finner gjennom Ageras, bør du ikke engasjere noen leverandør dersom du er i tvil om dette.

Vi kan i Ageras ta med informasjon som vi har hentet fra leverandører, inkludert generelle nyheter samt informasjon om og profiler for enkeltstående leverandører. Vi skriver ikke eller kontrollerer denne informasjonen, og vi har ikke ansvar overfor deg eller andre personer for den. All informasjon på Ageras må kun anses som generell veiledning, og utgjør ikke regnskapsmessige, bokføringsmessige, skattemessige eller juridiske råd. Du bør utvise aktsomhet når du baserer deg på slik informasjon, ettersom dette gjøres på egen risiko.

Uttrykk med stor forbokstav som brukes i disse Tjenestevilkårene, har følgende betydning:

«Konto» betyr kontoen som opprettes på Nettstedet ved registrering.

«Tjenesten» betyr, sett under ett, det å godta Forespørsler om tilbud og stille til rådighet en plattform for kommunikasjon og levering mellom deg og Leverandører.

«Nettsted» betyr internettsidene som drives av Ageras på [http://www.ageras.no]{.ul} eller alternativ URL.

REGISTRERING

A. Rettigheter. For å få tilgang til våre Tjenester gjennom vårt Nettsted, må du være et rettssubjekt, eller en person på atten (18) år eller eldre som kan inngå juridisk bindende kontrakter. For å bli en registrert bruker av Nettstedet vårt (en «Registrert bruker»), må du godta alle vilkårene som er inkludert ved henvisning og kobles til i disse Tjenestevilkårene.

Rettssubjekter som er gjenstand for reglene om offentlige innkjøp kan kun benytte Tjenester når dette er forenlig med Lov om offentlige anskaffelser.

Ved å bli en Registrert bruker samtykker du i å: (1) overholde Tjenestevilkårene og prosessene, prosedyrene og retningslinjene som er beskrevet på Nettstedet; (2) være økonomisk ansvarlig for egen bruk av Nettstedet samt kjøp eller levering av tjenester; og (3) oppfylle dine forpliktelser som angitt i de Prosjektavtalene som du godtar, med mindre slike forpliktelser er forbudt ved lov eller gjennom Tjenestevilkårene.

Ageras forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avslå, innstille eller avslutte Tjenester til hvem som helst med mindre dette ikke er tillatt etter gjeldende lov. Ageras vil gi rimelig varsel før dette gjøres, med mindre rimelige og legitime grunner forhindrer oss i å gjøre dette.

B. Registrering. Du må være en Registrert bruker for å bruke Tjenesten. Du ble registrert da du leverte et Forespørsel om tilbud

C. Kontoer og Profiler.

Generelt. Når du har registrert deg på Nettstedet som en Registrert bruker og bedt om et Tilbud, vil Nettstedet opprette en Konto for deg hos Ageras. Du kan opprette en profil i forbindelse med din Konto, i henhold til Avsnitt 2(D).

Brukernavn og Passord. Ved registrering vil du bli bedt om å velge et brukernavn og passord for Kontoen. Som Registrert bruker godtar du og er ansvarlig for å beskytte og holde fortrolig det brukernavnet og passordet du bruker for å få tilgang til dette Nettstedet. Du gir Ageras fullmakt til å gå ut fra at enhver person som bruker Nettstedet med ditt brukernavn og passord, er deg, eller har tillatelse til dette fra deg. Du samtykker i å informere oss omgående dersom du mistenker uautorisert bruk av Kontoen.

D. Kostnader. Klienten må ikke betale for å bruke vårt Nettsted eller for å bli en Registrert bruker.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre medlemsavgifter eller innføre nye avgifter, etter Ageras eget skjønn og etter rimelig varsel på forhånd på Nettstedet. Ageras vil ikke pålegge deg noen medlemskapsavgifter med mindre du avgir et uttrykkelig og informert samtykke. Dersom du ikke ønsker å betale nye gebyrer som innføres av oss i fremtiden, må du avslutte bruken av Tjenester når beskjed om nye avgifter gis.

RELASJONER

A. Kunde og Leverandør.

  1. Tilbud. Du kan innlevere en Forespørsel om tilbud gjennom Nettstedet. Vi kan ta kontakt med deg for å få avklart ting i Forespørselen om tilbud, og en slik Forespørsel om tilbud vil bli sendt til de av Leverandørene som Ageras mener er egnet for det relevante prosjektet. Hver av Leverandørene skal ha muligheten til å levere et Tilbud; forutsatt at du bare vil motta det antallet tilbud som Ageras fastsetter fra tid til annen, og som Leverandørene har overlevert til Ageras. Du vil også få mulighet til å be om å få møte potensielle Leverandører før du aksepterer et Tilbud; formatet på møtet skal fastsettes av Ageras (og kan omfatte telefon- eller videokonferanser).

  2. Aksept av Tilbud og Prosjektavtale. Engasjement, kontraktsinngåelse og administrasjon av et prosjekt er mellom deg og hver enkelt Leverandør. Ved å akseptere et Tilbud, samtykker du i å kjøpe, og Leverandøren skal levere tjenestene og tilknyttede leveranser i henhold til disse Tjenestevilkårene, og enhver avtale mellom deg og Leverandør som inngås i forbindelse med Tjenesten (samlet kalt \"Prosjektavtalen\"). Du har ansvaret for å administrere, kontrollere, akseptere og betale for gode tjenester og leveranser i henhold til Prosjektavtalen i rett tid. Leverandøren har ansvaret for utførelsen og kvaliteten på tjenestene i henhold til Prosjektavtalen i rett tid. Du avtaler og forplikter deg til å handle i god tro og på redelig vis ved oppfyllelsen av Prosjektavtalen.

  3. Uavhengighet. Du godtar og samtykker i at din relasjon til Leverandøren er som uavhengig leverandør. Leverandøren skal utføre tjenester som en uavhengig leverandør, og det er ingenting i disse Tjenestevilkårene som skal anses å opprette et partnerskap, fellesprosjekt (joint venture), agentur eller klient-arbeidstaker-relasjon mellom deg og Leverandøren eller mellom Ageras og deg eller noen Leverandør.

B. Registrerte brukere og Ageras

  1. Generelt. Selv om Ageras etablerer en plattform for kommunikasjon og dokumentutveksling mellom deg og Leverandørene, er Ageras ikke part i forhandlinger, kontraktsinngåelse og oppfyllelse av Prosjekter mellom deg og en Leverandør. Ageras har ingen kontroll over og garanterer ikke for kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av tjenester som er utført eller leveranser som er opprettet, riktigheten eller nøyaktigheten av prosjektlister, kvalifikasjonene, bakgrunnen eller kvalifikasjonene til Registrerte brukere, Leverandørenes evne til å utføre tjenester, eller at en Leverandør kan eller faktisk vil fullføre et Prosjekt. Ageras er ikke ansvarlig for og vil ikke styre den måten en Leverandør opererer på, og er ikke involvert i forhold som gjelder ansettelser, oppsigelser, disiplinærsaker eller arbeidsforhold hos Leverandøren. Alle rettigheter og forpliktelser ved kjøp og salg av tjenester eller andre leveranser er bare mellom deg og hver enkelt Leverandør. Bortsett fra Plattformen vil ikke Ageras gi Leverandørene materialer eller verktøy for å fullføre et Prosjekt. Både Du og Leverandørene må henvende dere utelukkende til hverandre for å få håndhevet og oppfylt alle rettigheter og forpliktelser som oppstår gjennom Prosjektavtalene samt andre vilkår, erklæringer eller garantier som er knyttet til slike forhold.

  2. Utførelse av forpliktelser. Du godtar og samtykker i at Nettstedets verdi, omdømme og goodwill avhenger av at du oppfyller avtaler og forpliktelser som er fastsatt i hver Prosjektavtale. Du aksepterer derfor å utføre de forpliktelser som følger av hver Prosjektavtale profesjonelt og med god faglig standard ved bruk av virkemidler og ressurser som anses rimelig og nødvendig for å utføre dine forpliktelser.

  3. Agentur. Disse Tjenestevilkårene og registreringer på samt etterfølgende bruk av dette Nettstedet av en bruker eller Registrert bruker, skal ikke oppfattes som at det oppretter eller innebærer noen relasjon som agentur, franchise, partnerskap eller fellesforetak (joint venture) mellom deg og Ageras, unntatt og kun i det omfang som uttrykkelig er angitt.

  4. Skatt. Registrerte brukere er ansvarlig for å betale og rapportere skatt. Du samtykker i at du vil overholde alle gjeldende skattevedtekter, -lovgivning og sedvanerett. I den grad det er relevant, skal merverdiavgift (mva.) betales av Klienter med hensyn til betalinger til Leverandører.

  5. Ytterligere prosjekter. Du samtykker i og godtar at Ageras kan stille sin plattform og Nettstedet til rådighet for fremtidige Prosjekter som inngås selvstendig mellom deg og Leverandøren («Nye prosjekter»).

VARIGHET; OPPSIGELSE OG INNSTILLING

A. Disse Tjenestevilkårene trer i kraft som din kontrakt ved at du aksepterer disse Tjenestevilkårene når du registrerer deg på Nettstedet, og vil løpe frem til Kontoen din avsluttes av deg eller Ageras som fastsatt i henhold til vilkårene i dette avsnittet.

B. Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, kan hver part når som helst heve kontrakten som representeres av disse Tjenestevilkårene ved varsel til den andre parten. I slike tilfeller vil Kontoen din bli oppsagt automatisk, og Ageras skal fortsette å utføre de tjenestene som er nødvendige for å fullføre åpne transaksjoner mellom deg og en annen Registrert bruker.

C. Oppsigelse av en Konto vil automatisk føre til avslutning av alle tilknyttede profiler.

D. Uten at det begrenser våre øvrige rettsmidler, kan vi utstede en advarsel eller innstille midlertidig, innstille på ubestemt tid eller si opp din Konto eller et Prosjekt, og avvise å tilby alle tjenester til deg, dersom: 1) du bryter med disse Tjenestevilkårenes ånd og bokstav, eller med tilkoblede retningslinjer og informasjon som er inkludert ved henvisning her, inkludert våre skriftlige retningslinjer og prosedyrer som er lagt ut på Nettstedet; 2) vi er ikke i stand til å bekrefte eller autentisere informasjon som du gir til oss, forutsatt at dette ikke beror på urimelig handling eller unnlatelse fra oss; eller 3) vi mener etter eget skjønn at dine handlinger kan føre til juridisk ansvar for deg, våre Registrerte brukere eller for Ageras, eller er i strid med Nettstedets interesser. Når Kontoen din er innstilt eller oppsagt, kan du ikke fortsette å bruke Nettstedet gjennom samme Konto, en annen Konto, eller registrere deg med en ny Konto uten et uttrykkelig, skriftlig samtykke fra oss.

E. I tillegg kan brudd på disse Tjenestevilkårene bli forfulgt i det omfang loven tillater, og kan føre til ytterligere sanksjoner som bestemt ved lov.

F. Når Kontoen din er oppsagt uansett grunn, har du kanskje ikke lenger tilgang til data, meldinger, filer og annet materiale du har på Nettstedet. Materialet kan bli slettet sammen med dine tidligere innlegg og forslag.

PERSONVERN OG TAUSHETSPLIKT

Din bruk av Nettstedet og tilhørende tjenester reguleres av disse Tjenestevilkårene samt Ageras\' Personverninformasjon. Det er ditt ansvar å gå gjennom Ageras\' Personverninformasjon, som er inkludert ved henvisning, og vi foreslår at du går gjennom Personverninformasjonen og skriver ut en egen kopi. Personverninformasjonen er lagt ut på Nettstedet og kan bli oppdatert fra tid til annen. Du vil ble varslet om slike oppdateringer der dette er rimelig; ellers vil de publiseres på vårt Nettsted. Alle endringer vil gjelde kun etter at de har blitt kommunisert/publisert.

IMMATERIALRETT

A. Ageras\' innhold. Din bruk av Nettstedet og tilhørende tjenester reguleres av disse Tjenestevilkårene samt Ageras\' Retningslinjer for immaterialrett. Det er ditt ansvar å gå gjennom Ageras\' Retningslinjer for immaterialrett, som er inkludert ved henvisning, og vi foreslår at du går gjennom Retningslinjene for immaterialrett og skriver ut en egen kopi. Retningslinjene for immaterialrett er lagt ut på Nettstedet og kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi vil gi deg rimelig varsel dersom vi gjør endringer i våre Retningslinjer for immaterialrett.

B. Registrert brukers innhold.

1. Du er eneansvarlig for informasjon lagt ut på vårt Nettsted, inkludert men ikke begrenset til a) lyd-, video- eller fotografisk innhold (samlet kalt «Multimedia-innhold») og b) oppslag eller oppføringer som er lagt ut på alle offentlige meldingsområder, gjennom alle e-postfunksjoner eller gjennom Ageras\' tilbakemeldingsfunksjon (samlet kalt «Ikke-multimedia-innhold») og c) alt annet innhold av personlig art, inkludert men ikke begrenset til biografiske opplysninger, arbeidserfaring og arbeidsprodukt utformet for en annen Registrert bruker, inkludert Selskaper («Personlig innhold»). Du beholder eiendomsretten til alt Multimedia-innhold, Ikke-multimedia-innhold og Personlig innhold, med forbehold om lisenser som er gitt her.

2. Du gir oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende og vederlagsfri lisens til å bruke Multimedia-innhold og Ikke-multimedia-innhold (utenom oppslag eller oppføringer gjennom en e-postfunksjoner) for den hensikt å reklamere og publisere Ageras\' produkter og tjenester frem til du sier opp din Konto eller du uttrykkelig trekker tilbake denne retten gjennom en skriftlig beskjed.

Vår rett til å bruke ditt Personlige innhold er gjenstand for vår Personverninformasjon..

3. Informasjonen din skal ikke: a) krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert men ikke begrenset til immateriale rettigheter, offentliggjøring eller personvern; b) være ærekrenkende, handelshemmende, truende eller trakasserende; eller c) støtende, usømmelig eller pornografisk.

4. Vi går ikke god for informasjon som er lagt ut av Registrerte brukere, og vi er ikke ansvarlig for slik informasjon som er lagt ut på Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til informasjon lagt ut om deg med mindre dette ansvaret er pålagt gjennom gjeldende rett. Vi forbeholder oss retten til å treffe tiltak, etter eget skjønn, når det gjelder informasjon som er lagt ut på Nettstedet som vi mener er upassende, inkludert, men ikke begrenset til oppsigelse av din Konto. Vi kan imidlertid heller ikke kontrollere informasjonen gitt av deg eller andre Registrerte brukere eller andre innholdsleverandører som gjøres tilgjengelig gjennom vårt system.

ERKLÆRINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UNNTAK

A. Erklæringer og garantier. Du erklærer, garanterer og avtaler:

1. ikke å gi tilgang til en Konto annet enn til brukere som har fullmakt til å handle på vegne av den Registrerte brukeren og kun i samsvar med disse Tjenestevilkårene.

2. å være fullt ut ansvarlig for alle handlinger til brukere som benytter din Konto.

3. ikke å bruke din Konto, ditt brukernavn eller passordet til en annen Registrert bruker, som du ikke uttrykkelig har fullmakt til å bruke.

4. ikke tillate en tredjepart som ikke har fullmakt til å gjøre det, å bruke din Konto på noe tidspunkt.

5. ikke å bruke noen enhet, programvare eller rutine, inkludert men ikke begrenset til virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, roboter eller tjenestenektangrep, som er ment å skade eller forstyrre driften av Nettstedet eller transaksjoner som utføres gjennom Nettstedet.

6. ikke å gripe inn i eller ta beslag i noe system, data eller personopplysninger fra Nettstedet.

7. ikke treffe noen tiltak som medfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Nettstedets infrastruktur, inkludert men ikke begrenset til «spam» eller andre slike uoppfordrede masse-e-postmetoder.

8. at du har rett og fullmakt til å inngå Tjenestevilkårene og å utføre virksomhet i samsvar med dette.

9. at du bruker Nettstedet utelukkende til å inngå en reell forretningstransaksjon med andre Registrerte brukere.

10. at du ikke vil bruke Nettstedet eller tjenestene derfra til å svindle eller villede noen person eller foretak, inkludert men ikke begrenset til Ageras eller en Registrert bruker.

11. at du ikke vil bruke Nettstedet til å bryte noen lov eller forskrift eller noen internasjonal lov eller traktat.

B. Garantifraskrivelse. TJENESTENE LEVERT AV OSS ER LEVERT «SOM DE ER», SLIK DE ER TILGJENGELIGE, OG UTEN NOEN GARANTIER ELLER BETINGELSER (UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, NØYAKTIGHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIERRETTIGHETER OG IKKE-KRENKELSE, SOM OPPSTÅR GJENNOM VEDTEKTER ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJENNOM LOV ELLER UNDER VIRKSOMHET ELLER BRUK ELLER HANDEL). VI GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, NÅR DET GJELDER KVALITET, IDENTITET ELLER PÅLITELIGHET FOR NOEN TREDJEPART, ELLER NÅR DET GJELDER NØYAKTIGHETEN AV DET SOM ER LAGT UT PÅ NETTSTEDET AV EN TREDJEPART.

C. Ansvarsbegrensning. IKKE I NOE TILFELLE SKAL VI VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER ANDRE REGISTRERTE BRUKERE FOR SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER STRAFFEERSTATNING I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER ELLER TAP AV GOODWILL, SELV OM DET ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN, SKAL VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG IKKE I NOE TILFELLE FOR TILTAK ELLER KRAV I TILKNYTNING TIL NETTSTED-TJENESTER SOM GIS I HENHOLD TIL DISSE TJENESTEVILKÅRENE, UANSETT OM DE BYGGER PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD, UAKTSOMHET ELLER ANNEN TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, OVERSTIGE DET SOM ER STØRST AV: A) EUR 100 ELLER B) EN SAMLET PENGESUM SOM VI FAKTISK HAR INNKREVD FRA DEG FOR TJENESTENE SOM ANSVARET GJELDER FOR, I TIDSROMMET PÅ SEKS (6) MÅNEDER UMIDDELBART FØR SLIKT ANSVAR FASTSLÅS. DETTE AVSNITT 7 GJELDER IMIDLERTID KUN I DEN UTSTREKNING SOM ER TILLATT ETTER GJELDENDE RETT. DERSOM GJELDENDE RETT IKKE TILLATER AT AGERAS BEGRENSER SITT ANSVER UNDER VISSE OMSTENDIGHETER, SÅ VIL IKKE DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDE UNDER DISSE OMSTENDIGHETENE.

AGERAS\' ANSVAR ER IKKE BEGRENSET ELLER UNNTATT FOR I) SKADER FORÅRSAKET AV FORSETTELIG OPPTREDEN ELLER GROV UAKTSOMHET AV AGERAS ELLER AV VÅRE JURIDISKE REPRESENTANTER ELLER AGENTER, OG II) ENHVER FORM FOR SKADE PÅ LIV, LEGEME ELLER HELSE FORÅRSAKET AV FORSETTELIG OPPTREDEN ELLER UAKTSOMHET.

D. Generelt fritak. Dersom det er en konflikt mellom deg og en annen Registrert bruker, fritar du Ageras (og våre ledere, styremedlemmer, agenter, datterselskaper, joint ventures og ansatte) fra krav, fordringer, skadeserstatninger (faktiske skader og følgeskader) av enhver art og type, kjente og ukjente, som oppstår gjennom eller på noen måte i tilknytning til konflikten. Dette gjelder kun i den grad det er tillatt etter gjeldende rett.

F. Skadesløsholdelse. Du samtykker i å forsvare og holde Ageras skadesløs mot alle tap, kostnader, utgifter, skader eller annet erstatningsansvar som Ageras pådrar seg gjennom og mot alle kostnader, erstatningsansvar, tap, skader, søksmålsgrunnlag, krav, rettssaker, prosesser, fordringer eller søksmål som reises av en tredjepart mot Ageras: 1) i forbindelse med din bruk av Tjenestene \; eller 2) som følge av: a) din bruk av Nettstedet, b) din beslutning om å be om Tilbud og akseptere Tilbud fra Leverandører; c) brudd på kontrakten eller andre krav som fremsettes av Registrerte brukere som du har hatt forretninger med gjennom Nettstedet; d) dine brudd på bestemmelser i disse Tjenestevilkårene; e) erstatningsansvar som oppstår gjennom beskatning av betalinger eller deler av disse; f) uaktsomhet eller forsett fra Registrerte brukere; g) handlinger eller forsømmelser fra din side med hensyn til betalinger av gebyrer til en Leverandør; h) din avvisning av eller unnlatelse av å betale Fakturaer eller andre Betalinger; eller i) dine forpliktelser overfor en Leverandør. All slik skadesløsholdelse skal være betinget av at vi: i) har varslet deg skriftlig om slike krav, fordringer, tiltak, kostnader, ansvar, tap eller trusler om slike; ii) samarbeider med deg ved innsigelser eller oppgjør for disse; og iii) godtar at du kontrollerer slike innsigelser eller oppgjør. Vi skal ha rett til å delta i slike innsigelser gjennom vår egen advokat og for egen kostnad og regning. Vi forbeholder oss retten til å rapportere om forseelser som vi får kjennskap til, til de aktuelle offentlige etater eller andre.

G. Koblinger. Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparters Nettsteder som ikke kontrolleres eller drives av Ageras. Når vi oppgir koblinger, gjør vi det kun i informasjonsøyemed, og vi går ikke god for og er ikke ansvarlige for innholdet på koblede nettsteder eller andre koblinger som finnes på et koblet nettsted.

H. Data. Du er ansvarlig for å opprette, lagre og sikkerhetskopiere dine forretningsdokumenter. Disse Tjenestevilkårene og registrering på eller etterfølgende bruk av dette Nettstedet skal ikke fortolkes slik at de gir Ageras ansvar for å lagre, sikkerhetskopiere, oppbevare eller gi tilgang til informasjon eller data i noe tidsrom med mindre dette er pålagt under gjeldende rett.

DIVERSE VILKÅR

A. Overholdelse av loven. Du har ansvar for overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og traktater, idet det tas hensyn til at tilgang til innholdet på dette Nettstedet kanskje ikke er lovlig for enkelte personer eller i enkelte land.

B. Endring og frafallelse. Ageras vil ikke bli ansett å ha endret eller frafalt noen av våre rettigheter eller rettsmidler i henhold til disse Tjenestevilkårene med mindre endringen eller frafallelsen er skriftlig og undertegnet av en bemyndiget representant for Ageras. Ingen forsinkelser eller unnlatelser fra Ageras side ved utøvelse av dets rettigheter eller rettsmidler skal svekke dets rettigheter eller fortolkes som en frafallelse. En enkel eller delvis utøvelse av en rettighet eller rettsmiddel skal ikke være til hinder for ytterligere utøvelse av rettigheter eller rettsmidler.

C. Bestemmelsenes uavhengige gyldighet. Dersom noen av disse Tjenestevilkårene anses å være ikke rettskraftige, skal den ikke rettskraftige delen gjelde i størst mulig omfang, og resten skal fortsatt være rettskraftig.

D. Overdragelse eller overføring. Du skal ikke overføre, tildele eller delegere dine rettigheter eller plikter (inkludert din Konto) i henhold til disse Tjenestevilkårene til noen uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Ageras, og alle forsøk på å gjøre det vil være ugyldige. Ageras kan overdra disse Tjenestevilkårene etter eget skjønn med mindre dette ikke er tillatt etter gjeldende rett.

F. Force Majeure. Ingen av partene i disse Tjenestevilkårene skal være ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelser ved oppfyllelse av forpliktelser i denne avtalen på grunn av arbeidskonflikter, ulykker, branner, oversvømmelser, telekommunikasjons- eller internettfeil, streik, kriger, opptøyer, opprør, blokader, statlige handlinger, statlige krav og forskrifter eller restriksjoner fastsatt ved lov eller andre lignende forhold utenfor denne partens rimelige kontroll. Fristen for en slik parts oppfyllelse skal forlenges med varigheten av en slik forsinkelse.

G. Varsel. Alle varsler som kreves eller tillates gitt i henhold til disse Tjenestevilkårene, skal være skriftlige og skal anses å være korrekt gitt dersom de er levert personlig eller sendt via forhåndsbetalt teleks, telefaks eller telegram, eller sendt som A-post, med frankert porto, med registrert eller rekommandert post (varsel sendt på teleks, telefaks eller telegram skal anses å ha blitt gitt på datoen de er sendt, de som er sendt i posten skal anses å være levert ti (10) virkedager etter postlegging) til adressene angitt nedenfor eller til slike andre adresser som en annen part har angitt ved skriftlig varsel.

Dersom til Ageras:

[____________________]

Dersom til Registrert bruker:\ Til adressen som er knyttet til den Registrerte brukerens tilgangs- eller innloggingsinformasjon.

H. Overskrifter og titler. Avsnittsoverskriftene med fet skrift i disse Tjenestevilkårene er inkludert for å gjøre henvisningen enklere og har ingen bindende virkning.

I. Integrasjon. Disse Tjenestevilkårene og alle dokumenter som det vises til i disse Tjenestevilkårene (inkludert retningslinjene som er oppført og tilgjengelige på hyperkobling) utgjør hele avtalen mellom deg og Ageras med hensyn til bruk av dette Nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene med hensyn til gjenstanden for avtalen samt eventuelle motstridende eller inkonsekvente vilkår i ethvert Nettsted som det kobles til eller som det er koblet til fra Nettstedet.

J. Videreføring. Avsnitt 4, 5, 6, 7 og 8 skal fortsatt gjelde etter heving av disse Tjenestevilkårene, uansett grunn som tillatt etter gjeldende rett.

Du bør også gjennomgå følgende dokumenter:

Personverninformasjon: https://www.ageras.no/privacy-policy

Retningslinjer for immaterialrett: https://www.ageras.no/ip-policy