Aksjeselskap

Oppdatert 2022

Hva er et aksjeselskap?

Aksjeselskap er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Et aksjeselskap er definert som en egen juridisk person, eieren av selskapet er derfor ikke ansvarlig for mer enn den innbetalte aksjekapitalen.

Hvordan starte et aksjeselskap?

Når man skal starte et aksjeselskap må man oppfylle visse krav. Skal man etablere et selskap under selskapsformen må man påse at:

  • Alle deltakerne er myndige, og dermed har fylt 18 år,
  • Etablererne har norsk personnummer eller D-nummer,
  • Selskapet etableres på en norsk adresse.
  • Selskapet har et godkjent firmanavn. 

Få hjelp med regnskapet her

Hva er aksjekapital?

Man kan ikke etablere et aksjeselskap uten tilstrekkelig kapital. Det lovbestemte kravet til aksjekapital er 30.000 kr, som enten skal bestå av beløpet i norske kroner eller av et apportinnskudd, som vil si at man gjør innskudd av ting av samme verdi. En revisor eller finansinstitusjon skal attestere for at det korrekte beløper er innbetalt. 

Stiftelsesdokument

I stiftelsesprosessen skal det utarbeides et stiftelsesdokument. Dokumentet skal inneholde:

  • Informasjoner om stifterne og deres del av aksjekapitalen
  • Informasjon om stiftelsesomkostningene
  • Selskapets vedtekter
  • Opplysninger om valg av styre og evt. revisor
  • Revisor eller finansinstitusjons bekreftelse på innskutt aksjekapital eller apportinnskudd

Registrering

For at selskapet skal kunne begynne sin drift er det er krav at bedriften har gjennomført stegene som nevnt ovenfor. I tillegg til dette skal bedriften registreres i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Etter registrering får bedriften et organisasjonsnummer, og blir et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer at selskapet i eget navn kan inngå i bindende rettshandler. Enklere forklart betyr det at selskapet selv kan være del av eksempelvis en rettssak, og at det ikke er eierne som står ansvarlig hvis noe skulle gå galt. Dette er en sannhet med modifikasjoner, da eier- og lederkretsen naturligvis også kan stilles til ansvar hvis deres adferd tilsier det.

Finn regnskapsførere

Få hjelp med regnskapet her

Ansvar i et aksjeselskap

I motsetning til et enkeltmannsforetak, et DA, et ansvarlig selskap o.l., er eierkretsen i et aksjeselskap som nevnt ovenfor ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser. Den delen av aksjekapitalen som den enkelte aksjonæren har skutt inn i selskapet er den eneste delen denne hefter med, og dermed kan miste hvis selskapet skulle gå konkurs.

Organisering av et aksjeselskap

Aksjeselskaper ledes av et styre. Styret står igjen ansvarlig for å utnevne en daglig leder, altså personen som ivaretar den daglige ledelsen av selskapet.

Styret er valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen er åpen for alle aksjonærene i selskapet, der disse kan stemme og delt i beslutningsprosesser. Det finnes forskjellige typer aksjer, men som regel gir hver aksje én stemme, slik at påvirkningsmulighetene til den enkelte aksjonæren avhenger av antallet aksjer denne eier. 

Regnskapsplikt og revisjonsplikt

Alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap har regnskapsplikt. For selskap som er regnskapspliktige gjelder det også at disse er bokføringspliktige, hvilket innebærer en plikt til å føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Regnskapsplikten innebærer at selskapet skal utarbeide og avlegge årsregnskap som skal gjøres offentlig tilgjengelig. Det er enkelte modifikasjoner for små foretak.

Som hovedregel skal alle som er pålagt regnskapsplikt også ansette revisor. 

Hjelp med aksjeselskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører med regnskapet. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med aksjeselskap