Det er ikke lett å forstå forskjellen på jurister og advokater hvis man ikke selv jobber med juss. De har jo akkurat den samme utdannelsen og jobber ofte med de samme tingene. Forskjellene mellom jurister og advokater kan kanskje virke irrelevante for mange, men viktigheten av å forstå dem melder seg den dagen man har behov for juridisk hjelp. 

Hva er forskjellen på advokater og jurister?

Bortsett fra at jurister ikke kan stille i retten har de svært mange av de samme arbeidsoppgavene som advokater. Juristene kan som nevnt gjøre alt det samme som advokatene bortsett fra å representere klienter i rettsaker. Det er for eksempel vanlig å bruke jurister ved: 

Hva er en jurist?

«Jurist» er betegnelsen på en person som har fullført en master i juss, også kalt rettsvitenskap. Dette er en fem-årig utdannelse som kan gjennomføres på universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Tittelen cand.jur., som oppnås når mastergraden i rettvitenskap er fullført og bestått, er i likhet med «advokat» beskyttet, men det er imidlertid ikke yrkestittelen «jurist». Hvis du er på leting etter en jurist burde du derfor sikre deg at vedkommende er cand.jur. og dermed har riktig utdannelse.

Jurister har et stort spekter av jobbmuligheter og kan jobbe med mangt i både privat og offentlig sektor. I samarbeid med klienter er deres viktigste oppgave å fungere som et stødig veilednings- og rådgivningsapparat i forhold til juridiske problemstillinger, og kommunisere det juridiske språket til deg på en enkel og forståelig måte. Videre kan juristen ta ansvar for forskjellige dokumenter og kontrakter, og forhandle på vegne av sine klienter. Jurister har imidlertid ikke møterett i retten, og kan derfor ikke representere deg i en rettsak. For å kunne føre saker for retten må man være advokat.

Hva er en advokat?

For å oppnå den beskyttede tittelen «advokat» må juristen få advokatbevilling, og skal derfor ta et obligatorisk advokatkurs og ha minst to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig, dommer eller som universitetslærer i rettsvitenskap. I løpet av tiden juristen tar advokatbevillingen har vedkommende tittelen «advokatfullmektig».

Les også 10 gode vitser for jurister og advokater om du er i det humoristiske hjørnet!

Obligatorisk etterutdanning

Det stilles høye krav til advokater, og det er derfor ikke nok å ha utdannelsen og advokatbevillingen. Mer enn 90% av alle advokater og advokatfillmektige i Norge er medlem av Advokatforeningen, og for å få lov til å være medlem skal man gjennomføre obligatorisk etterutdanning for å sikre at man følger rettsutviklingen. Hver femårsperiode er advokatene pålagt å gjennomføre 80 etterutdanningstimer i blant annet advokatetikk.

Ansvarsforsikring

For å beskytte klienter har advokater plikt til å tegne ansvarsforsikring og sikkerhetsstillelse. Hvis advokater pådrar seg erstatningsansvar overfor klienter i løpet av tiden de utøver advokatvirksomhet er dette dermed dekket. Advokatforeningen krever at sikkerheten skal være på minst 5 millioner kroner per advokat, mens beløpet ansvarsforsikringen skal dekke varierer med den enkelte advokatvirksomhetens art og omfang.

Oppsummering

Etter å ha gjennomgått hva de to begrepene innebærer kan de mest vesentlige forskjellene mellom jurister og advokater fastslås som disse:

  • Alle advokater har juss-utdannelse og er dermed jurister, men ikke alle jurister har oppfylt kravene til å bli advokat. Det er derfor man ofte hører at «alle advokater er jurister, men ikke alle jurister er advokater». 
  • Advokaten har advokatbevilling og juristen har det ikke.
  • Det stilles langt høyere krav til advokater enn til jurister når det er snakk om forhold til klienter.
  • Advokaten kan representere klienter i retten, noe juristen ikke kan.
  • Advokater tar typisk høyere betaling enn juristen. Dette på bakgrunn av den ekstra utdanningen, praksisen og erfaringen i form av advokatbevillingen, samt etterutdanningen og det faktum at det stilles flere krav til advokaten.

Trenger du hjelp fra regnskapsfører?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med deg og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold