Skilsmisse

Skilsmisse er en vond og vanskelig prosess å gå gjennom, og når det er barn i bildet blir det hele langt mer komplisert. Det er en rekke regler og retningslinjer man skal overholde, både for å sikre at man tar det riktige valget, og for å forsøke å gjøre skilsmissen mindre tung samt forhindre at barn tar for mye skade av det.

Meklingsmøte

Dersom ektefellene har barn under 16 år er det i første trinn pålagt å bestille et meklingsmøte på nærmeste familievernkontor før man kan søke om separasjon. Kravet om mekling gjelder ikke når barna er eldre enn 16 år, eller hvis ektefellene ikke har barn sammen. Hensikten med mekling er at foreldrene skal komme frem til konstruktive løsninger om ansvar, samvær og bo for barna. Etter å ha fullført meklingskonsultasjonene får man en meklingsattest, og denne må fremlegges for at søknaden om separasjon eller skilsmisse skal kunne behandles.

Separasjon

Før man kan skilles må man separeres, og dette gjøres ved å fylle ut skjemaet «Søknad om separasjon». Denne søknaden må i utgangspunktet underskrives av begge ektefellene, men dersom kun én av ektefellene ønsker separasjon er det tilstrekkelig med denne personens underskrift. Underskriftene skal bekreftes av en advokat, offentlig tjenestemann eller to vitner over 18 år. Søknaden skal sendes til fylkesmannen sammen med vigselsattest og eventuelt meklingsattest. Det er fylkesmannen i det fylket ektefellene sist bodde sammen som skal motta søknaden. Dersom begge ektefeller har flyttet fra dette fylket skal søknaden sendes til fylkesmannen i fylket der en av dem bor på nåværende tidspunkt.

Under separasjonstiden er ektefellene fortsatt gift. Begge kan i denne perioden kreve deling av boet etter reglene i ekteskapsloven. Separasjonen oppheves dersom ektefellene flytter sammen igjen.

Skjæringstidspunktet

Datoen da fylkesmannen mottar søknaden om separasjon, eller en av ektefellene flytter ut, blir kalt skjæringstidspunktet. Det er på dette punktet ektefellene går fra å ha en felles til en separat økonomi. Den formuen og gjelden partene har på dette tidspunktet danner grunnlaget for delingen sammen med ektefellenes avtale om felleseie eller eventuelt særeie. Dersom ektefellene har særeie har det blitt skrevet en ektepakt med konkrete bestemmelser ved inngåelsen av ekteskapet.

Dersom en eller begge ektefellene flytter ut av deres felles bolig skal dette meldes til skatteetaten, da det vil kreves en flytteattest. Hvis ektefellene har barn og barna flytter sammen med en av foreldrene, kreves det en underskrift av den andre. Den av ektefellene som har barna boende hos seg burde også melde fra til skatteetaten om den nye skatteklasse, da det kan være mulig å få skattefradrag for enkelte av utgiftene som følger med når man alene har hovedansvar for barna.

Skilsmisse

Dersom ektefellene fremdeles ikke ønsker å fortsette ekteskapet etter å ha fullført separasjonstiden, kan partene søke om skillsmisse på følgende grunnlag:

Dersom vilkårene for skilsmisse er oppfylt kan fylkesmannen gi skilsmissebevilling.