Testamente

Formålet med å skrive et testament er å avklare hvordan ens eiendeler og formue skal fordeles etter at man dør. Dette gjøres av flere årsaker, blant annet for å forhindre konflikt mellom gjenlevende slektninger. Andre årsaker kan være at man ønsker å støtte veldedige organisasjoner eller noen som ikke er en livsarving. Arveloven fremstiller en rekke retningslinjer i forhold til hvordan arv skal fordeles, og hvis du ønsker å fordele dine verdier på en annen måte skal du opprette et testament. Det er likevel enkelte arveregler som er ufravikelige, såkalt pliktdelsarv.

Pliktdelsarv

I følge arveloven skal 2/3 av verdiene tildeles ens livsarvinger, altså avdødes barn, barnebarn etc. Det er imidlertid en øvre grense på en million kroner per livsarving og arvelateren er derfor ikke pliktet til å gi mer enn dette til hvert av barna hvis han/hun ikke ønsker det. Når arvelateren har barn er vedkommende pliktet til å tildele ¼ av verdiene til sin ektefelle.

Pliktdelsarven skal som hovedregel følges og det må ligge særskilt hjemmel til grunn for å motvirke arvelovens bestemmelser. Dette innebærer at ektefeller og livsarvinger (hvis arvelateren har dette) skal bli tilgodesett før andre i testamentet får sin del. Dersom avdøde hverken har livsarvinger eller ektefelle kan alle verdier fordeles fritt etter egne ønsker.  

Regler rundt utarbeidelsen av testament

En person som skriver testamente skal være fylt 18 år. Testamentet skal være skriftlig og skal skrives med to vitner som testator selv har valgt og godtatt. Vitnene skal ha kunnskap om at dokumentet er et testament, og skal være tilstede når testator skriver under på testamentet. Vitnene skal også dokumentere hvorvidt testator skrev testamentet av fri vilje og var ved sans og samling ved opprettelsen av testamentet. Dersom kravene ikke er oppfyldt vil testamentet være ugyldig.

Klart og tydelig

Ettersom det er mulig å endre sitt testamente, er det lurt å skrive dato og tid på hver kopi som skrives. Det er alltid den nyeste versjonen som gjelder. Det er også viktig å bruke tydelig ordlyd og klare formuleringer, for best mulig å unngå tvil om innholdets betydning når testamentet skal leses. Det er viktig å ta i betraktning at det kan gå mange år fra testamentet skrives til det skal leses og brukes av ektefelle, livsarvinger og andre slektninger. Det kan det være setninger og måter å formulere på som ikke umiddelbart gir mening x antall år etter dokumentets opprettelse, og da kan det oppstå forvirring og i verste fall konflikt mellom de forskjellige som mottar arv. En advokat vil ofte bidra med tolkning av testamentet, og vil etter beste evne tolke budskapet slik testator har ment det.

Nødtestamente

Dersom en person er alvorlig syk og vet at levetiden er svært begrenset, eller det er et annet nødstilfelle, vil det være mulig å opprette et nødtestamente hvor overstående regler ikke må følges på samme måte.

Testator kan velge å kommunisere sin siste vilje muntlig overfor to valgte og godtatte vitner. Vitnene burde så snart som mulig føre ned ønskene skriftlig i et dokument, og dette vil fungere som testators testamente. Vitnene skal her også beskrive forholdene som gjorde det umulig for testator å overholde de ordinære betingelser arveloven forutsetter. Alternativt kan testator skrive dokumentet på egenhånd, såfremt det er umulig å frembringe to vitner.

Nødtestamentet er gyldig i tre måneder, og såfremt testators tilstand endrer seg slik at det er mulig å skrive et vanlig testamente skal dette gjøres innen de tre månedene er omme. Hvis et nytt testament som samsvarer med arvelovens formkrav ikke opprettes innen tidsfristen, vil nødtestamentet gjøres ugyldig.