Få tilbud fra opptil 3 eiendomsadvokater

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige eiendomsadvokater der ute

Vi har det største nettverket av advokater
Finn eiendomsadvokaten som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige eiendomsadvokater som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Advokatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert eiendomsadvokat.

Finn den rette eiendomsadvokaten enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende
Vi finner en eiendomsadvokat til deg

Skal du kjøpe hus og har behov for rådgivning omkring hvilke krav du kan stille til selger? Eller er du motsatt interessert i å selge boligen din og trenger hjelp til å kvalitetssikre kjøpskontrakten? Da kan det være en fordel å kontakte en eiendomsadvokat som kan bistå deg med juridiske tjenester – til en pris som ikke overskrider budsjettet. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av juridiske og økonomiske tjenester, og kan sette deg i kontakt med dyktige og erfarne eiendomsadvokater. Uansett hvilken situasjon du befinner deg i og hvilke behov du har vil vi gjøre vårt ytterste for å finne advokater som har akkurat den kompetansen du har bruk for i din sak.

Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive saken du vil bistås i ved hjelp av skjemaet ovenfor. Når det er gjort vil vi på kort tid presentere deg for opptil 3 eiendomsadvokater som ønsker å samarbeide med deg og møte dine behov. Disse kandidatene vil kontakte deg med sine tilbud, og du kan gjennom sammenligning gjøre et så godt valg som mulig basert på dine preferanser. Muligheten for å sammenligne ulike tilbud skaper gjennomsiktighet på markedet og leder ofte til fordelaktige priser, og ettersom tjenesten vi tilbyr er gratis og uforpliktende trenger du ikke bekymre deg for uforutsette kostnader.  

Det eiendomsadvokaten kan gjøre for deg

Det å kjøpe eller selge bolig er en stor begivenhet, og involverer mye tid og penger. Det er derfor viktig å være nøye i løpet av prosessen slik at du ikke overser viktige detaljer. Det er en rekke lover og regler å forholde seg til og det er mange av disse man ikke har kjennskap til med mindre man arbeider innenfor eiendom eller juss. En eiendoms- eller boligadvokat er spesialist på eiendomsrett og vil hjelpe deg med de delene av boligprosessen som krever juridisk viten, enten du er selger, kjøper, utleier eller leietaker. Dette innebærer blant annet gjennomlesning av bolighandelens dokumenter inkludert kjøpsavtalen, utarbeidelse og tinglysing av skjøtet, forhandling av pris med megler, gjennomgang av finansieringsmuligheter i møte med bank, gjennomgang av tinglyste servitutter, samt sjekk av lokale forhold, for eksempel med hensyn til forurensning og lokalplaner.

Utover dette har advokater en overordnet rådgivende og veiledende rolle, og det er en rekke regler og begreper vedkommende vil drøfte med deg. Det er blant annet viktig at du forstår betydningen av opplysningsplikten som selger har overfor kjøper etter avhendingsloven. Opplysningsplikten innebærer en plikt om å opplyse om både fysiske forhold ved boligen, og også emosjonelle – for eksempel uhyggelige naboforhold eller i de sjeldne tilfellene der boligen har en historikk som åsted for kriminelle handlinger. Det er med andre ord mange ting man skal tenke på, og det kan vise seg å være lønnsomt med advokatbistand slik at kjøps- eller salgsprosessen er feilfri og viktigst av alt, lovlig. 

Avhendingsloven

Innen eiendomsrett er det ved kjøp og salg av bolig blant annet to lover som gjør seg gjeldende: avhendingsloven og bustadsoppføringslova. Avhending foreligger når noe går fra en eier til en annen, og loven gjelder eierskapsbytte av fast eiendom når dette byttet skjer frivillig i form av salg, bytte eller gave. Denne loven gjelder i de tilfellene boligen er ferdig oppført, altså ordinære boligsalg, så det er denne man forholder seg til dersom man skal kjøpe eller selge en tidligere bebodd bolig. Ved et boligsalg er utgangspunktet at selgeren fraskriver seg alt ansvar for feil og mangler, og at boligen selges «som den er». Kjøperen bærer derfor en risiko. Avhendingsloven understreker imidlertid at selgerens ansvarsfraskrivelse ikke er absolutt og at kjøperen er berettiget til erstatning dersom de pågjeldende paragrafer i avhendingsloven ikke overholdes. Selger kan for eksempel være ansvarlig for skjulte feil eller mangler, altså feil og mangler vedkommende ikke visste om ved salg.

Bustadsoppføringslova

Dersom du skal kjøpe en bolig som er under oppføring er det bustadsoppføringslova du skal vite noe om. Ved bygging av bolig er det flere usikkerhetsmomenter, for eksempel hvilket tidspunkt bygget faktisk vil stå ferdig eller hvordan sluttresultatet vil se ut. Bustadsoppføringslova forteller deg hvilke rettigheter du har som forbruker i forbindelse med en avtale med en entreprenør. Hvis det oppdages vesentlige mangler før overtagelse, kan kjøper kreve å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Den krevede tilbakeholdte summen skal selvsagt stå i et rimelig forhold til mangelens omfang. Videre må kjøperen selv ta ansvar for å fremsette reklamasjon dersom det er feil eller mangler, hvis ikke vil det kunne oppfattes som at selgeren har oppfylt sine forpliktelser med kjøpers samtykke. Etter bustadsoppføringsloven er den absolutte reklamasjonsfristen fem år etter overtagelsen, men det stilles likevel et krav til kjøper om å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen oppdages.

Forsikringer

Selgeren

I henhold til avhendingsloven har kjøperen rett til å stille erstatningskrav til selgeren opptil 5 år etter boligovertagelsen. Dette kan gjelde feil eller mangler som selgeren faktisk ikke har kjennskap til, altså skader vedkommende ikke selv har forårsaket. For å beskytte seg mot slike erstatningskrav er det derfor mange boligselgere som kjøper eierskifteforsikring, da denne dekker mangler som selger ikke har kjennskap til før salget finner sted. Forsikringen dekker imidlertid ikke alle mangler, og selgeren er heller ikke ansvarlig for alle feil ved boligen, da majoriteten av boliger og eiendom i dag kjøpes og overtas «som den er». Kjøperen kan derfor kun kreve erstatning ved vesentlige feil og mangler, eksempelvis når selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om boligen, eller boligen har betydelig dårligere stand enn det kjøperen kunne regne med ut fra kjøpesummen og øvrige forhold. Av avhendingsloven fremgår det at eierskifteforsikringen aldri vil dekke mer enn det selgeren har ansvar for. Når kjøper har et berettiget krav vil vedkommende få utbetaling fra forsikringsselskapet.

Kjøperen

For kjøpere finnes det forsikringer som dekker juridisk bistand dersom det oppstår en tvist med selger etter boligovertagelsen. Det er ganske vanlig å kjøpe boligkjøperforsikring, der man betaler et engangsbeløp basert på boligtypen, som dekker all den juridiske bistand i tvisten. Advokaten man blir tildelt vil gjennomgå saken og vurdere om du har et berettiget krav mot selger eller ikke. Det er imidlertid slik at kjøperen som regel har en rettshjelpsforsikring inkludert i innbo- eller husforsikringen. Det vil si at hvis du som kjøper har innbo- eller husforsikring, har du mest sannsynlig dekning for advokatutgifter ved en eventuell tvist med selgeren. Dette forholdet burde selvsagt undersøkes før du foretar et boligkjøp.

Boligsalgsrapport

Det er svært viktig å få en tilstands- eller boligsalgsrapport i forkant av kjøp. Denne gir kjøperen en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tilstand, og spiller dermed en vesentlig rolle når du skal beslutte deg for å kjøpe eller ikke. Det reduserer også sannsynligheten for problemer etter kjøpet, som uventede utgifter eller konflikt med selger. Ved utarbeidelsen av rapporten følger en takstmann en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men i boligsalgsrapporten blir det lagt spesiell vekt på vurdering av de byggetekniske forholdene som er spesielt relevante ved eierskifte.

Valget av rett eiendomsadvokat

Når du skal velge din eiendomsadvokat er det noen faktorer som ilegges mer vekt enn andre, og dette varierer fra person til person. Vanligst er det likevel å inndra pris som beslutningsfaktor, ettersom dette ofte avgjør hvorvidt man har råd til å bruke en advokat eller ikke. Videre er ofte spørsmålet om advokatens beliggenhet sentral i beslutningsprosessen.

Pris

I likhet med de fleste andre advokater, har eiendomsadvokater lang utdannelse, høy kompetanse og god erfaring på det spesialiserte området. Regningen fra advokaten blir i hovedsak bestemt av to ting: advokatens timepris og den tiden oppdraget tar. Kompliserte boligsaker tar ofte lenger tid å behandle og koster følgelig mer enn enkle, standardiserte oppdrag. «Regler for god advokatskikk» understreker imidlertid at prisen skal stå i et rimelig forhold til oppdragets art og det arbeidet advokaten har utført. Noen eiendomsadvokater tilbyr løsninger hvor klienten kun betaler dersom bolighandelen gjennomføres. Uavhengig av advokatens betalingsløsning vil du få oppgitt en omtrentlig pris for arbeidet i forkant, og blir informert om en eventuell kostnadsutvikling underveis, slik at du ikke blir overrasket når sluttregningen kommer.

Beliggenhet

Det kan være lurt å gjøre deg noen tanker om hvor viktig beliggenhet er for deg og hva som er akseptabelt med tanke på avstanden til din advokat. Dersom du ikke er så avhengig av å ha en lokal advokat vil du med stor sannsynlighet få flere tilbud fra kvalifiserte advokater, ettersom beliggenhetspreferanser kan begrense mulighetene. Det er imidlertid gode muligheter for å finne dyktige, lokale eiendomsadvokater i hele landet, og møter kan enkelt arrangeres når dette er ønskelig.  

Overlat ansvaret til Ageras

Kjøp og salg av bolig er en omfattende og tidkrevende affære som bygger på en god del lover og regler. Derfor kan det være en god idé å anvende en dyktig eiendomsadvokat som kan hjelpe deg gjennom prosessen, og denne ønsker vi å finne for deg slik at du slipper å lete selv. Istedenfor å måtte undersøke hvor advokatene befinner seg, hvem som har mest erfaring med den relevante boligtype, og hva prisforskjellene er, kan du med fordel overlate ansvaret til oss og vi vil gjøre jobben for deg – gratis. Vi vil bestrebe oss på å gjennomsøke markedet for å finne opptil 3 eiendomsadvokater du kan sammenligne og velge fra. Tjenesten koster deg ingenting og er uforpliktende, som betyr at du står fritt til å avslå samtlige tilbud dersom ingen av dem innfrir dine forventninger. Vi føler oss imidlertid trygge på at vi har de riktige forutsetningene for å gjøre deg fornøyd, og hittil har vi utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har hjulpet folk med å finne en spesialist innen juridiske og økonomiske tjenester. Kontakt oss for å gjøre din prosess lettere – vi gleder oss til å hjelpe deg.