I denne artikkelen vil styrehonorarer gjennomgås, med utgangspunkt i aksjelovens § 6 – 10. Innledningsvis diskuteres hvem som fastsetter styrehonoraret, etterfulgt av en rekke praktiske spørsmål og svar. Artikkelen konkluderes med en anbefaling til det praktiske ved det hele. God lesing!

Dette sier aksjeloven om styrehonorar

I aksjelovens § 6-1 nr. 1 heter det at selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. Dog sier verken aksjeloven eller allmennaksjeloven noe om styremedlemmene har krav på honorar eller ikke, eller om en eventuell godtgjørelse for faste styremedlemmer, varamedlemmer eller observatører varierer. Dette leder til neste spørsmål:

Hvem fastsetter styrehonoraret?

Aksjelovens § 6-10 svarer på dette spørsmålet med følgende (for aksjeselskap): «Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen.». Dette kan reformuleres som at styrehonoraret fastsettes av organet som har valgt styremedlemmene, hvor organet utgjør generalforsamlingen.

Hva er begrunnelsen bak størrelsen på styrehonoraret?

Nok et spørsmål aksjeloven ikke presiserer, men i praksis honoreres styremedlemmene utfra den risikoen de utsettes for ved deltakelse i styrearbeidet. Samtlige styremedlemmer har nemlig et personlig ansvar for de vedtak vedkommende er med på å fastsette i styret, og med det følgende vedtakene måtte føre til.

Denne risikoen kan dog reduseres ved en styreforsikring for styret i fellesskap, eller for enkeltmedlemmer. Styreansvarsforsikringen dekker nemlig det rettslige erstatningsansvaret som medlemmene kan pådra seg etter norsk rett.

NB: Unntak fra styreforsikring er blant annet forsettlig påført tap, straffebøter, tap som følge av bestikkelse og korrupsjon samt person- og tingskader.

Les også: Har ikke bedriften din disse forsikringene?

Med overstående i fokus kan det dermed være vanskelig å vurdere styrehonorar etter risiko, dersom denne reduseres av en styreforsikring. Med det kan typiske faktorer som erfaring, resultater og liknende med fordel anvendes ved vurdering.

 

Godtgjørelse til daglig leder, styremedlemmer, varamedlemmer og observatører

Daglig leder er ofte deltakende i styremøter, og godtgjørelsen for dette bestemmes typisk i enten styreinstruksen eller ansettelsesavtalen. Honorarer til medlemmer og observatører bestemmes som nevnt ovenfor av generalforsamlingen. Spørsmålet som dermed oppstår er om honoraret bør være likt for samtlige medlemmer.

Det er ingen fasit på dette, som ved andre lønnsforhold. I noen tilfeller varierer størrelsen på styrehonoraret, og andre ikke. Dog oppleves normalen å være et generelt likt nivå på honoraret, med unntak i styreleder, som normalt har en noe høyere godtgjørelse. Dette er skyldes typisk ekstraoppgaver som innkallelse til styremøte, ledelse av disse samt andre tilleggsoppgaver. Tilsvarende gjelder andre styremedlemmer med ekstraordinære oppgaver.

For observatører viser det seg ofte i praksis at disse har et noe lavere honorar enn faste styremedlemmer på bakgrunn av variasjon i ansvarsmengde.

Kan styremedlemmer motta honorarer fra andre selskaper?

I aksjeloven § 6-17 heter det at et styremedlem, daglig leder eller noen ansatt i selskapet ikke må, i anledning til sitt arbeid for selskapet, ta imot godtgjørelse fra andre enn selskapet. Det samme gjelder nærstående av vedkomne, som eksempelvis ektefelle, foreldre eller barn.

NUES’ anbefalinger:

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse presenterer årlig anbefalinger vedrørende rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Vedrørende styregodtgjørelse heter det blant annet at:

  • Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.
  • Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig. Opsjoner bør ikke utstedes til styremedlemmer.
  • Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, bør ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom de likevel gjør det, bør hele styret være informert. Honorar for slike oppgaver bør godkjennes av styret.
  • Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig styrehonorar, bør det spesifiseres i årsrapporten.

Avslutningsvis nevnes det at en redegjørelse for alle elementer av godtgjørelse til hvert enkelt styremedlem skal presenteres i selskapets årsrapport.

Behov for ny regnskapsfører eller revisor?

Ageras er en møteplass hvor bedrifter kobles med regnskapsførere og revisorer. Hos oss kan du motta tre uforpliktende tilbud fra sistnevnte, hvor du kan sammenligne pris, anmeldelser, og kompetanse. Helt gratis og uforpliktende.

Trenger du hjelp med styrehonorar?

Å finne den helt rette regnskapsføreren har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold