Den appbaserte delebiltjenesten Uber har blitt møtt med blandet respons etter etableringen i Norge i 2014. En lang rekke politikere, taxisjåfører, politi og andre skeptikere har stått i kø for å kritisere tjenesten de mener strider mot den norske lovgivningen. På motsatt side står personer som har et sterkt ønske om å benytte tjenesten, privatpersoner som ønsker å være sjåfør og andre politikere som mener at samkjørselsordningen kan bidra til at færre beboere i bykjernen kjøper egen bil, redusert forurensning og videre at forbrukerne har tilgang på et billigere og mer effektivt transporttilbud.

Verden over har tjenesten blitt «bannlyst» og erklært forbudt, med store bøtestraffer som sanksjoner for sjåfører som likevel benytter seg av appen. I Norge er tjenesten anmeldt, og Samferdselsdepartementet har slått fast at de mener Uber-tjenesten er ulovlig. Likevel er tjenesten fortsatt kjørende i Norge.

Om tjenesten i siste ende blir erklært ulovlig eller kan fortsette i Norge er for tidlig å si, men frem til noe avgjøres er det enkelte ting du må være oppmerksom på hvis du tilbyr å dele bilen din med andre:

Du har ikke tillatelse til å drive taxivirksomhet

Uber skal ikke fungere som en ren inntektskilde for deg som sjåfør. Meningen med appen og systemet er at det skal være en delebilstjeneste, og at du dermed kan tilby andre å sitte på hvis du skal samme vei. Slik sparer både du og passasjeren utgifter forbundet med transporten, og for passasjeren er det et enklere og mer tilgjengelig tilbud enn kollektivtransport eller andre transportmetoder. Som sjåfør skal du være oppmerksom på at du ikke har tillatelse til å opptre som en taxisjåfør. Et godt tips er at du holder deg unna holdeplasser, unngår å lage forhåndsbestilte turer og ikke henter potensielle taxikunder på gaten som prøver å praie en taxi. Du må forsikre deg om at du ikke tilbyr pirattjenester som politiet kan få negative reaksjoner på.

Forsikringen din gjelder kanskje ikke

Forsikringsspørsmålet rundt Uberdriften er ikke endelig avklart. Private bilforsikringer inneholder som regel klausuler som forbyr kommersiell transport, og det stilles derfor krav om at det skal tegnes drosjeforsikring for at sjåføren skal oppnå tilstrekkelig forsikringsdekning.

Enkelte forsikringsselskaper har tydelig uttalt at de mener tjenesten ikke er forenelig med deres privatforsikringer, mens andre har vært mer tilbakeholdende med uttalelser. Til syvende og sist er det et definisjonsspørsmål, og før det kan endelig avklares om man i Norge vil betrakte Ubertjenesten som næringsdrift eller en samkjøringstjeneste bør du være på den sikre siden og diskutere forholdet med forsikringsselskapet ditt.

Du har ansvaret!

Problemstillinger som vil kunne oppstå i relasjon til skatt, ansettelsesforhold, tillatelser og lignende skal du selv stå til ansvar for, uttaler Uber. Det store inntoget av tjenester innenfor deleøkonomien har dannet grunnlag for spekulasjoner, og man har også kunnet vitne usikkerhet rundt lignende forhold ved Airbnb. Den generelle regelen for deleøkonomitjenester er at hvis du gjør noe som ligner på næringsaktivitet, så vil inntekten du har fra dette være skattepliktig. Har du noen med på vei til og fra jobb og disse betaler deler av utgiftene forbundet med turen vil saken være en annen, og beløpet skattefritt. Er du i gråsonen anbefales det helt klart at du søker rådgivning fra en skatterådgiver.

Den mye omtalte appen har gjentatte ganger vært nevnt i media i den siste tiden, og kommer nok til å fortsette å prege mediabildet i tiden fremover. Om lovgivningen vil endre seg i Ubersjåførenes favør vil tiden vise, men det er en god idé å holde seg oppdatert på retningslinjer fra skatteetaten og andre som kan ha påvirkning.

Uber-pop avsluttet

Etter flere pågående debatter rundt Ubers lovlighet, har selskapet nå valgt å avslutte deler av sin tjeneste i Norge, nemlig Uber-pop. Har du benyttet deg av Uber før er dette funksjonen du mest sannsynlig har brukt, da dette var det billigste alternativet. Uber kan fortsatt benyttes, dog kun funksjonen Uber Black. Prinsippet er det samme, men med en høyere pris da sjoførene har tillatelse til å bedrive taxivirksomhet, og er samtidig skattebetalende.

Klikk her og få tilbud fra regnskapsførere eller advokater!

Innhold