Det er synd at mange gode ideer aldri ser dagens lys; Vi brenner for entreprenørskap, og vil se mer av det. Les videre for å komme i gang med det første steget, å skrive en forretningsplan.

Klikk her og last ned forretningsplanmalen

Forretningsplan definert

Definisjonen på en forretningsplan er ikke hakket i stein, men oppsummert fungerer den som et styringsdokument for selskap i oppstartsfasen. En forretningsplan inneholder typisk forretningside, forretningsmodell, marked, økonomi, finansiering, fremdriftsplan og organisering.

I denne guiden fra Ageras blir punktene i innholdsfortegnelsen gjennomgått, og kan brukes som en mal til en forretningsplan.

 Innholdsfortegnelse                                           

Først og fremst: Hvorfor formulere en forretningsplan?

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan er et dokument som forklarer hvordan en forretningside skal bli realisert, og fungerer som nevnt ovenfor som et styringsdokument for selskap i oppstartsfasen. Den fungerer både som et dokument for intern kontroll samt som et kommunikasjonsmiddel til potensielle investorer.

Alle seriøse entreprenører har mye å tjene på å ha en fullstendig forretningsplan. Blant annet fordi når du skriver ned, formulerer og tenker over ideen din, forstår du bedre hva den går ut på. Du ser styrker, svakheter og potensiale for forbedring. Når forretningsplanen er ferdigskrevet vil du også lettere kunne se om ideen din i det hele tatt er verdt å videreutvikle eller investere i . Dersom du vurderer å starte virksomheten med en partner, kan forretningsplanen fungere som et effektiv medium hvor felles visjoner samles. I tillegg er det en mulighet til å virkelig engasjere seg, til å skape engasjement.

Det finnes ingen konkret oppskrift på en forretningsplan, men nedenfor finner du en veileder du kan bruke som mal, eller ta til vurdering.

Er du en entreprenør og leter etter en økonomisk rådgiver? Ageras finner den perfekte regnskapsfører eller revisor som passer dine behov.

1. Forretningside

En forretningside kan defineres løst som en presentasjon av konseptet, hvem dere er og hvorfor dere skal realisere ideen. Videre bør virksomhetens formål diskuteres, noe en formulert visjon ofte svarer godt på.

Hvor enkelt kan forretningsideen kommuniseres? En mal på en forretningside formulert med en setning er eksempelvis:

(Mitt firma), __(firmanavn)__,

utvikler __(definer tilbud)__

for å hjelpe __(målgruppe)__

__(løse et problem)__

ved__(hemmelig oppskrift)__.

I denne malen kan eventuelt “mitt firma” kuttes ved skriftlig formulering. La oss gå gjennom resten. Definisjonen av tilbudet bør være kort, enkel og forståelig av alle. Eksempler er “en nettside”, “en app”, eller “en elbil”. Målgruppen er gruppen mennesker tilbudet skal markedsføres mot. Det er viktig å spesifisere denne slik at de potensielle kundene faktisk kan separeres fra andre, og deretter nåes. Problemet som skal bli løst må være noe alle forstår. Dette kan være “redusere betalingstid fra kunder”. Den hemmelige oppskriften er din unike tilnærming til problemet som skal bli løst, formulert som om du er en mester over markedet.

Typiske feil å gjøre i en forretningside, spesielt de formulert som en setning, er å bruke adjektiv, eksempelvis “størst”, “best”, og liknende. Dette signaliserer at grunderne er uerfarne. Den andre typiske feilen er å definere målgruppen så bredt at den omtrent dekker halve kloden, som for eksempel “kvinner”, “konsumenter”, og så videre.

Selskapets visjon er gjerne lenger enn en forretningside formulert med en setning. Fokuset bør være hvorfor og hvordan forretningsideen skal bli løst.

2. Forretningsmodell

Michael lewis definerer en forretningsmodell som “hvordan du planlegger å tjene penger”, og omtaler det videre som “en form for kunst”. Peter Druncker definerer en forretningsmodell som “antakelser om hva et firma får betalt for”. Han er interessert i antakelser fremfor pengene, og mener det er viktig å stadig revurdere allerede formulerte antakelser. Han trekker frem IBM som et eksempel, og sier at før eller siden må antakelsene du har om hva som er kritisk for din virksomhet slå feil.

For å konkretisere, bør forretningsmodellen beskrive hvordan bedriften skal gjennomføre forretningsideen i praksis, og skal svare på blant annet:

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvordan skal du levere?

3. Markedet

Målet med en markedsanalyse er å avgjøre i hvilken grad et marked er lønnsomt, og kartlegge eventuelle muligheter og trusler som relaterer til bedriftens styrker og svakheter. En PESTEL-analyse er en metode populært brukt til å kartlegge en bedrifts eksterne omgivelser på makronivå. Resultatet brukes til å identifisere trusler og svakheter brukt i en SWOT-analyse.

PESTEL står for:

 • P: Political
 • E: Economic
 • S: Social
 • T: Technological
 • E: Environmental
 • L: Legal

Eksempelvis må Ford se etter trusler vedrørende miljø ved produksjon og markedsføring av tunge dieseltrucker, samtidig som de må vurdere lovligheten rundt mengde utslipp, sikkerhet, og liknende.

Videre er SWOT-analysen, som beskriver styrker, svakheter, muligheter og trusler. Denne analysen er viktig i en forretningsplan for å kartlegge egne styrker og svakheter, som begge er kritiske gjøremål.

SWOT står for:

 • S: Strenghts
 • W: Weaknesses
 • O: Opportunities
 • T: Trusler

Data kan finnes på nett, og kilder som Statistisk sentralbyrå (SSB), Finn.no og andre bransjestatistikker gir ofte verdifull data til forretningsplanen og analysen av markedet.

4. Økonomi

Neste steg er å kartlegge virksomhetens økonomiske situasjon, hvor tre former for budsjetter anbefales: 1) Driftsbudsjett, 2) Investeringsbudsjett og 3) Likviditetsbudsjett.

Driftsbudsjett:
Driftsbudsjettet dekker en gitt tidsperiode og oppstiller virksomhetens forventede omsetning og kostnader. Driftsbudsjettet inneholder tre hovedseksjoner: kostnader, omsetning og fortjeneste. Fortjenesten er omsetningen fratrukket kostnadene, og avgjør om virksomheten forventer et over- eller underskudd i perioden.

Investeringsbudsjett:
Et investeringsbudsjett og verdisettingen av en investering er planleggingsprosessen brukt til å vurdere om en bedrifts langtidsinvestering er verdt investering av kontanter gjennom firmaets kapitalstruktur. En av hovedmålene med et investeringsbudsjett er å øke verdien av selskapet.

Typisk brukt for å vurdere om en investering vil øke firmaets verdi er NPV-metoden. NPV står for net present value, og oversettes til netto nåverdi, og er gitt ved følgende:

Hvor Ct er netto cash inflow i år t, C0 er investeringens totalkostnad i periode 0, r er diskonteringsrenten (plasseringsrenten i banken, for eksempel) og t er antall perioder.

En positiv NPV indikerer et lønnsomt prosjekt.

Likviditetsbudsjett:
Et likviditetsbudsjett er viktig fordi det kort og godt beregner om du har nok penger på konto. Altså selskapets grad av likviditet.

Budsjettet er en oversikt over planlagte inn- og utbetalinger i en gitt periode.

5. Finansiering

Uavhengig av de fremtidige kostnadenes omfang bør en oversikt over hva bedriften trenger av investeringer for å oppnå sine mål inkluderes i forretningsplanen. Bedriftens mål bør kartlegges, og deretter hva det kreves av kapital for å nå dit. Dette setter spørsmålet om eksterne investorer er nødvendig i perspektiv. Hvis det er behov for ekstern kapital anbefales det å kartlegge typen investor som kan være passende: engleinvestorer, venturekapital o.l. Lag deretter en plan for kapitalrunder selskapet må gå til.

Gå tilbake til de økonomiske aspektene ved forretningsplanen og se på budsjettene.

6. Fremdriftsplan

Hvilke aktiviteter skal utføres i oppstartsfasen, hvorfor, og av hvem? Dette bør forretningsplanen inneholde. Fremdriftsplanen er en oversikt over arbeidet du planlegger å utføre, oppsummert en kort og skjematisk beskrivelse av arbeidsoppgavene.

Fremdriftsplanen kan oppstilles i fire punkter:

 1. En beskrivelse av en problemstilling og tilhørende arbeidsoppgaver
 2. Når og hvor arbeidsoppgavene skal gjennomføres
 3. Hvem som skal utføre oppgavene
 4. Deadline

7. Organisering

Et kompetent team er viktig, om ikke avgjørende, for en bedrifts suksess. Investorer ser gjerne på menneskene bak fremfor selve ideen, og det er det en grunn til. Forretningsplanen bør dermed ha en klar oversikt over hvem som gjør hva, og ha en begrunnelse bak hvert punkt.

En mal til organisering som kan brukes i forretningsplanen kan være:

 • Organisasjonsform og eiere
 • Bemanning, ansatte og roller
 • Hvem sitter i styret
 • Rådgivere, mentorer, partnere og støttespillere
 • Lokalisering

Trenger du hjelp med regnskapet?

Å finne den helt rette regnskapsfører har aldri vært lettere. På bare 5 minutter blir vi bedre kjent med din virksomhet og kartlegger hjelpen du har behov for. Og det aller beste, Ageras er 100% gratis og uforpliktende!

Innhold