I juli 2015 trådte et nytt sett byggesaksregler i kraft. De nye reglene bidrar langt på vei til en mer liberal politikk rundt oppføring av byggverk på egen eiendom, og tillater bygning av diverse bygg som garasjer, tilbygg og uthus helt uten at du som huseier må søke om tillatelse. Det er gode nyheter for deg som ønsker å sette i gang byggeprosjekter hjemme i vår!

Utsikter for reduserte behandlingstider

Et positivt resultat som følger av tiltaket, er at presset på kommunen reduseres. Plan- og bygningsetatene har brukt mye tid på å håndtere søknader om byggetillatelse for småbygg på egen eiendom, og det er anslått at disse sakene tidligere har utgjort omkring 20% av alle byggesaker. Dette betyr løsrevet tid til øvrige byggesaker og en mer effektiv saksbehandling.

Fare for nabokrangler

Mange jubler over endringene i regelverket, men ikke uforventet råder det en oppfattelse om at lovgivningen vil føre til flere nabokrangler. Som regel oppstår tvister mellom naboer når det foreligger uenighet om grenser, fordeling av fellesutgifter og andre lignende konflikter. Det er også nærliggende å tro at oppførte bygningsprosjekt som overholder lovgivningen, men eksempelvis skjermer for utsikt o.l. kan skape store konflikter.

Før du setter et byggeprosjekt i gang, kan det derfor være en veldig god idé å inkluderer naboen og som minimum gi beskjed om hva du har planer om å foreta deg.

Forsikre deg om at byggeprosjektet faller innenfor de nye reglene!

Selv om man som boligeier nå har friere tøyler, skal man være oppmerksom på at det er en del begrensninger man skal forholde seg til. Hovedpunktene av den forenklede lovgivningen er at man uten å søke tillatelse kan:

  • Bygge garasjer, uthus, hobbybod og andre lignende bygg, så lenge det oppførte ikke er nærmere enn 1 meter fra naboeiendommen samt ikke overskrider 50 kvm.
  • Bygge tilbygg på inntil 15 kvm, så lenge tilbygget som minimum er på 4 meters avstand fra nabotomten. Som regel er dette verandaer, overbygg til inngangsparti o.l.
  • Sette opp levegger med en størrelse på inntil 1,8 meter med en lengde på maksimalt 10 meter. Dog skal leveggen være minimum 1 meter fra naboens grense. Er leveggen motsatt kun 5 meter lang, kan den oppføres inntil naboen.
  • Sette opp visse antennesystemer.

Utover areal- og plasseringsbegrensningene skal man være oppmerksom på at det også er begrensninger i forhold til bruken av byggeprosjektene. Hvis formålet med bygget er at det skal benyttes til beboelse, er det nemlig fortsatt krav om søknad. Av samme grunn kan bygget heller ikke inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom i bygget.

Spesielt gjelder dette også for garasjer, hvor det fortsatt er søknadskrav hvis bygget er høyere enn 4 meter i mønehøyde og 3 meter i gesimhøyde. Langt de fleste garasjer har en høyde på 5 meter, og dermed er lovgivningen ikke helt i tråd med de forventningene mange har. For ordens skyld burde du undersøke Direktoratet for byggkvalitets side Bygg uten å søke, så vet du at du er på den sikre siden.

Øvrige lovverk gjelder fortsatt

På tross av at regelverket forenkles, skal man holde i tankene at øvrige faktorer kan begrense mulighetene for å bygge. Rett spesielt oppmerksomhet til øvrige regelverk og reglementet rundt tekniske krav samt kommune- og reguleringsplaner. 

Klikk her og få tilbud fra regnskapsførere eller advokater!

Innhold