Finn en ekspert på regnskap

Ageras er en formidlingstjeneste som gratis og uforpliktende hjelper deg med å finne en som kan føre regnskap

Regnskap kan virke ganske vanskelig og komplisert dersom du ikke kan det. Det er både regler og tidsfrister som skal overholdes, og det kan ta tid å få jobben utført på en ordentlig måte. Dersom du egentlig ikke har den kompetansen som skal til eller ikke ønsker å bruke tid på det, kan det være fordelaktig å få hjelp med regnskapet.

Det er her Ageras kommer inn i bildet. Vi er en formidlingstjeneste og har et profesjonelt nettverk av finansielle eksperter. Dette bruker vi til å hjelpe deg med å finne den helt riktige personen til ditt behov. Denne servicen er både gratis og uforpliktende. For å få utført regnskap i Norge trenger du ikke å gjøre annet enn å gi oss en beskrivelse av hvilket behov du har. Deretter sjekker vi nettverket vårt og finner opptil 3 dyktige fagpersoner som kan gjøre jobben. Disse 3 vil komme med et tilbud til deg, og du står fritt til å velge den fagpersonen som passer deg best ut fra pris, kvalitet og andre preferanser.

Slik fungerer Ageras:

Send inn en kort beskrivelse av behovet. Vi skanner nettverket av dyktige fagpersoner og finner opptil 3 med riktig kompetanse for deg.

Kandidatene sender deg sine uforpliktende tilbud, og du kan i ro og mak sammenligne dem.

Velg den kandidaten og det tilbudet som passer best til deg og bedriften din, og få jobben gjort.

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere
Finn den rette regnskapsføreren enkelt og gratis
Ageras kan kontakte meg via epost

Viktige frister

Slik vi allerede har nevnt finnes det en del frister å forholde seg til når det kommer til regnskap. Derfor er det viktig å finne en dyktig fagperson som har full oversikt over hva som skal være inne når. Med andre ord trenger du en som kan regnskapsloven. Selvangivelse må, for eksempel, leveres innen 31. mai. Til denne kan det også følge med skjemaer som skal innleveres elektronisk. Årsregnskap skal være innlevert innen 31. juli, og ved siden av dette må du sende inn resultatregnskap, balanse, noter, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning og kontantstrømopplysning.

Vær oppdatert på lovverket

Konsekvensene av å ikke kunne regnskapsloven samt andre lover og regler som påvirker regnskapet kan være veldig store. Det kan føre til både gebyrer, bøter, eller i verste fall fengselsstraff og/eller konkurs. Det er du som leder som er ansvarlig for regnskapet som leveres inn, selv om det ikke er du som har utarbeidet det. En profesjonell fagperson innehar den kunnskapen som er nødvendig på dette området, og kan sørge for at regnskapet både er riktig utført og levert til tiden.

Systematisering av bilag

Billagene dine er verdipapirer og det er viktig at disse er systematisert på en måte som fungerer for bedriften din. Ikke bare danner de et viktig grunnlag for ethvert regnskap, men du kan også bli bedt om å fremvise dem dersom skattevesenet ønsker å foreta en kontroll. Får du hjelp av en med gode kvalifikasjoner får du opprettet et godt system som letter arbeidet med regnskapet. Dersom selskapet ditt er pliktig til å betale merverdiavgift må det som kalles omsetningsoppgave sendes inn 6 ganger i året. Det går lettere om alle bilagene er i orden.

Fortell oss hva du trenger og vi vil finne den rette spesialisten

Regnskap - Hva er regnskap?

Regnskap er enkelt fortalt en oversikt over bedriftens resultater innenfor en gitt periode. Denne perioden er vanligvis på et år, og regnskapsplikten er nedfelt i regnskapsloven. I regnskapet setter du opp inntekter, eiendeler, kostnader og gjeld, og dermed får du en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon. Gjennom regnskapet ser vi om bedriften har en negativ eller positiv utvikling. Dette er med andre ord avgjørende for bedriftens videre eksistens og for at du skal kunne sette i gang korrekte tiltak. Regnskapet vil være viktig dersom du ønsker å søke om lån eller vil prøve å få noen til å investere i selskapet ditt.

Regnskapet viser altså hvilke økonomiske transaksjoner som har foregått i regnskapsperioden. Her er det 4 elementer som er viktige, og det er resultat, balanse, kontantstrøm og noteopplysninger.

  • Balansen inneholder en oppstilling av eiendeler, egenkapital og gjeld.
  • Resultat er stedet der du ser den økonomiske utviklingen samt om bedriften har tjent penger og vært lønnsom.
  • Kontantstrøm handler om hvordan kontanter har beveget seg inn og ut av bedriften innenfor en gitt tidsperiode. Det er dette som danner grunnlaget ditt når du skal levere inn selvangivelse/skattemelding, næringsoppgave, momsavregning og eventuelt andre oppgaver som virksomheten din er pålagt å levere inn. Videre vil regnskapet være viktig dersom du ønsker å søke om lån eller vil prøve å få noen til å investere i selskapet ditt.
  • Noteopplysninger er tilleggsinformasjon til årsregnskapet, som skal kommentere årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet.

Regnskapet samles i et årsregnskap som må sendes inn til et gitt tidspunkt. Årsregnskapet er delt inn i resultat, balanse, kontantstrøm og noteopplysninger, og er en rapport som også er tilgjengelig for personer utenfor bedriften. Dette kan være investorer, både nåværende og potensielle, myndigheter, kunder, banken, leverandører eller kunder. Årsregnskapet reguleres gjennom regnskapsloven. Det er her det blant annet står hvem som er regnskapspliktige.

Et ferdig regnskap brukes også til å evaluere bedriftens videre fremtid, sammenligne den økonomiske situasjonen med andre perioder eller regnskapsår og foreta nødvendige vurderinger og tiltak. Det er dermed en oversikt som ikke bare for å tilfredsstille myndighetene, men et svært nytt verktøy for alle som ønsker en bedrift som går med avkastning. Regnskapet består altså av alle de elementene du gjør til daglig, som bokføring av bilag og utbetaling av lønn til å sette det hele opp i spesifikke oversikter som sendes inn til myndighetene. Gjør du det riktig fra begynnelsen av samt tar i bruk gode systemer, vil det være lettere å utføre alle de ulike delene til riktig tid.

Prisen for å få utført et regnskap avhenger av flere faktorer

Det finnes ikke noe enkelt fasitsvar på hva et regnskap vil koste. Det vil avhenge av mange ulike faktorer, som hvor stor bedriften din er, hvor mange bilag du har, om all dokumentasjonen er på plass, om du har ansatte og om du må betale merverdiavgift.

Bilag og dokumentasjon   Hvor mye du trenger hjelp til   Type virksomhet
Antall bilag er viktig, men det som er like viktig er hva slags bilag det dreier seg om. Det er med andre ord ikke alltid mengden det kommer an på, men hvor mye jobb som ligger i hvert enkelt bidrag. I tillegg blir jobben mer kostnadskrevende dersom det mangler fakturaer, og du eller regnskapsføreren må bruke tid på å hente inn kopier. Når det kommer til bilag vil både antallet, typen og kvaliteten være avgjørende for prisen på regnskapsføringen.   Noen velger å levere alt til regnskapsføreren, mens andre gjør det meste av det grunnleggende arbeidet selv. Dermed er dette også et viktig element for vurdering av kostnader for å få regnskapet utført. Leverer du alt ferdig sortert i en perm eller i en plastpose? Har du gjort selve regnskapet selv og alt du trenger er litt hjelp til avslutningen og oppsummeringen, eller har du prøvd å gjøre det selv uten å lykkes? Det vil ta mye lengre tid for en regnskapsfører å rette opp i andres feil enn å gjøre det hele fra starten av. Det som er sikkert er at det er gratis å benytte seg av våre tjenester. Vi finner spesialistene til deg ut fra det behovet du har beskrevet, og så kan du selv velge hvilken av tilbudene som er mest optimalt. Det sparer du både tid og penger på.   Hvilken type virksomhet du har er et annet element som er avgjørende for hvor mye det vil koste å få noen til å utføre regnskapet for deg. Desto flere ulike kilder du har inntekter fra, desto mer komplisert blir det å føre regnskap. I tillegg har ulike bransjer ulike kostnader. Antall ansatte og om du må betale merverdiavgift vil også påvirke situasjonen. Det samme vil leverandøravtaler, reisevirksomhet og eventuelle inkassosaker. Dersom regnskapsloven sier at du også må levere årsregnskap, er dette noe som helt klart vil påvirke kostnadene dine.

 

 

Det er virksomhetens organisasjonsform som er avgjørende for om du må utarbeide regnskap eller ikke. De aller fleste bedrifter må dog utarbeide et regnskap, mens det for noen få er frivillig. Dersom du har regnskapsplikt, har du også plikt til å levere et årsregnskap. Dersom du er i tvil om du er regnskapspliktig, kan du kontakte Brønnøysundregisteret.

Generelt er det slik at alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskap har regnskapsplikt. Dette gjelder også for ansvarlige selskaper med en omsetning på mer enn 5 millioner kroner og ansatte tilsvarende 5 årsverk. Enkeltmannsforetak med en samlet verdi på over 20 millioner eller ansatte tilsvarende 20 årsverk må også levere regnskap. Det samme gjelder for foreninger. Når det kommer til borettslag omfattes disse av regnskapsplikten dersom de har minst 21 seksjoner.

Regnskap for enkeltmannsforetak

Enkeltmannsforetak trenger ikke i de aller fleste tilfeller ikke å sende inn årsregnskap. Det er størrelsen på omsetningen din som avgjør dette, og den skal være på rundt 20 millioner før årsregnskap er en nødvendighet. Regnskapet ditt danner grunnlag for selvangivelsen for næringsdrivende, og vedleggene næringsoppgave og personinntektsskjema. Er næringsinntekten under 50 000 kr i året er det ikke nødvendig å fylle ut de to vedleggene. Innrapportering av merverdiavgift gjelder også kun for enkeltmannsforetak med en inntjening på mer enn 50 000 i året.

Regnskap for aksjeselskaper

Når det gjelder aksjeselskaper kan regnskap straks bli en mer kompleks affære, med flere elementer involvert. Et regnskap as må levere årsregnskap, og er også revisjonspliktig dersom omsetningen er over 5 millioner kroner. En særregel sørger derimot for at alle advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere må ha revisor uansett hvor liten eller stor omsetningen er. I et aksjeselskap er det styret som har ansvaret for at regnskapet er korrekt utført.

Regnskap for foreninger

Foreninger består ofte av frivillige, og det betyr at jobben som kasserer og regnskapsfører ikke nødvendigvis utføres av samme person hele tiden. Foreninger med mer enn 20 millioner i verdier eller ansatte tilsvarende 20 årsverk er pliktige til å levere regnskap. Mindre foreninger er dermed ikke pliktige, men et regnskap er likevel et godt verktøy for økonomistyring. I tillegg vil regnskapet vise medlemmene av foreningen at pengene forvaltes på riktig måte. Det er viktig å utarbeide et system som gjør det enkelt for den neste som får oppgaven med å føre regnskapet.

Bruk en regnskapsfører eller revisor?

Bokføring og utarbeidelse av regnskapet er både svært tidkrevende og utfordrende. Små eller nystartede selskaper velger ofte å utføre disse oppgavene selv ettersom det er begrensede økonomiske aktiviteter og derfor en håndterlig arbeidsmengde. Når selskaper vokser øker imidlertid behovet for effektivt og dyktig regnskapsarbeid, fordi risikoen for vesentlige feil og mangler i regnskapet blir større i tillegg til at det blir flere og flere interessenter. Bokføringslovbrudd/-rot kan være svært alvorlig og lede til flere uheldige konsekvenser. For det første kan selskapet få straffebøter, og enkeltpersoner kan i de mest ekstreme tilfellene få fengselsstraff. For det andre kan interessenter få et feilaktig bilde av selskapet hvis regnskapsopplysningene ikke stemmer, noe som for eksempel kan lede til lite fordelaktige investeringer. Selskaper står til ansvar for regnskapsmessige opplysninger uavhengig av om arbeidet utføres internt av egne medarbeidere, eller av en innleid ekspert. Derfor kan det i stor grad lønne seg å anvende en kompetent og erfaren regnskapsfører som har omfattende utdannelse og god trening med bokføring. En fagkyndig arbeider svært nøye og vil være ytterst oppmerksom, noe som reduserer sjansen for eventuelle feil og mangler.

En vesentlig fordel ved å anvende en spesialist til å utføre regnskapet er videre at det frigjøres mye tid for selskapets ansatte. Hvis ledelsen tidligere har stått for disse oppgavene, kan verdifull tid nå brukes på å optimalisere forretningsdrift, utarbeide salgsstrategier, komme på nye forretningsideer og så videre. Manges bekymring er ofte kostnadene forbundet med regnskapsførerens tjeneste, men vedkommende arbeider effektivt og vil gjennomføre oppgavene langt raskere enn uutdannede personer. Regnskapsføreren vil heller ikke gjøre feil i regnskapet eller utelate informasjon som skal være der, noe som gir vesentlig trygghet og verdi. For de selskapene som er omfattet av revisjonsplikten har det dessuten stor betydning at regnskapet er i orden, ettersom en revisor i disse tilfellene skal kontrollere og godkjenne årsregnskapet før det sendes inn til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Revisorens oppgaver, og dermed vedkommendes pris, blir sterkt redusert hvis regnskapet er utarbeidet på en korrekt måte og det er ikke er nødvendig med vesentlige endringer.

Regnskap – De ulike aspektene

Når det kommer til regnskap er det flere steg og mye å huske på. Hvor omfattende regnskapsføringen er vil blant annet avhenge av hvor stor bedriften din er, hvor høy inntjening den har og antall ansatte. For noen bedrifter er det nok med et godt system for bilagsføring og enkelt regnskap, for andre må det større programmer til. Feil i regnskap eller manglende regnskap kan gi store konsekvenser. Det er derfor viktig å ha et godt system samt grei oversikt over regnskapsloven og de frister som gjelder for nettopp din bedrift. Å få hjelp av en kompetent og faglig dyktig person kan være et smart trekk for å unngå at problemene hoper seg opp. Ikke bare får du hjelp til å utføre en viktig jobb, men du får også det verktøyet du trenger for å ha god kontroll over bedriftens økonomi og du frigjør tid som du eller dine ansatte kan bruke til det dere kan best.

Bilagsføringen
Bilagene er selve grunnsteinen i regnskapet ditt. Bilagene er verdipapirer i form av kvitteringer, fakturaer og lignende. Disse skal føres i regnskapet, og så må de oppbevares på en måte som gjør det lett å finne dem igjen. Det er smart å utarbeide et godt og enkelt system for dette med en gang. En regnskapsfører kan hjelpe deg med det, om du lurer å hvordan du skal komme i gang.
Å følge lovverket
Regnskapsloven setter føringene for hvem som er regnskapspliktige, hvem som må ha revisor samt en del andre ting. Det er viktig å gjøre seg kjent med denne loven, og sørge for at bedriften følger det som gjelder for den. Det er også en rekke frister som må følges, og disse handler om når årsregnskap skal leveres, frist for selvangivelse og momsregistrering. Det er viktig å ha oversikt over dette, slik at bedriften slipper unødvendige utgifter til gebyrer og lignende.

Sørg for å ha ditt regnskap i orden

Regnskapet spiller med andre ord en svært viktig rolle i enhver virksomhet, og det er viktig å holde orden i sysakene så man slipper uforutsette kostnader, problemstillinger med hensyn til lovgivningen eller andre bekymringer. Hvis du har behov for hjelp til regnskapet, enten det er i privat eller ervervsmessig kontekst, ønsker vi å hjelpe deg.

Ageras har dyp kjennskap til markedet og samarbeider med regnskapsførere og revisorer i hele Norge, og kan i løpet av kun et døgn finne opptil 3 kandidater som ønsker å hjelpe deg. Ettersom du får mulighet til å sammenligne tilbudene fra de enkelte fagkyndige skapes det gjennomsiktighet på markedet, og dette fører til fordelaktige priser for kundene våre. Dessuten er tjenesten gratis og uforpliktende, noe som betyr at du helt kostnadsfritt kan avslå samtlige tilbud dersom de ikke innfrir dine krav. Vi er imidlertid trygge på at vi har de rette forutsetningene for å kunne gjøre deg fornøyd, og vi håper du vil overlate ansvaret for å finne en fagkyndig person til oss. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg