Finn en ekspert på årsregnskap med Ageras

Det er både lett og gratis å finne en fagperson som kan hjelpe deg med årsregnskapet

Driver du en virksomhet som i henhold til lovverket er pliktig til å levere regnskap må du også levere det som kalles for en årsrapport. Årsrapporten består av 2 deler, og en av disse delene kalles for årsregnskap. Denne delen av regnskapet viser hvilke økonomiske resultater virksomheten har hatt i året som gikk. Det er reglene i regnskapsloven som forteller hvordan det skal utarbeides, og hvilken årsregnskap frist du har. Føler du at du verken har tid eller lyst til å sette deg inn i dette kan det være en god idé å hente hjelp fra en ekspert.

Ageras er en formidlingstjeneste som etter mange år i bransjen har opparbeidet et profesjonelt nettverk av eksperter og fagfolk over hele landet. Vi matcher deg helt uforpliktende med riktig spesialist for deg.

Slik fungerer det:

Beskriv behovet ditt.

Motta uforpliktende tilbud fra opptil 3 spesialister og sammenlign.

Velg en av spesialistene og få det ferdig innen fristen.

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Virksomhet med regnskapsplikt

Årsregnskap er en av de to delene som utgjør en årsrapport, og det er kun virksomheter som har regnskapsplikt som skal levere inn dette. De aller fleste virksomheter har regnskapsplikt, men det finnes noen få unntak. Sett deg inn i hva som gjelder for deg, eller spør en ekspert dersom du er i tvil.

Frister for årsregnskap

I Norge følger regnskapsåret kalenderåret, og årsregnskap frist 2018 er senest 6 måneder etter at regnskapsåret er over. Deretter har du frem til 31. juli for innlevering. Har virksomheten en generalforsamling som skal godkjenne årsregnskapet må dette skje før fristen for ferdigstillelse. Revisjonsberetningen skal også være ferdig til den samme fristen.

Vit hvem som kan hjelpe deg

Det er ikke nedfelt i noen lov at det må være en dyktig regnskapsfører eller revisor som utarbeider årsregnskapet. Derimot er det kun en registrert eller statsautorisert revisor som kan revidere det. Dersom du ikke har kunnskapen til å utarbeide et korrekt årsregnskap, vil det være lurt å få hjelp. På den måten blir også revisjonen smidigere.

La oss hjelpe deg med å finne riktig ekspert

Hva er årsregnskap?

Et årsregnskap henger sammen med årsrapporten, og du kan godt si at du ikke har det ene uten det andre. Årsrapport er navnet på helheten som består av et årsregnskap og en årsberetning, og det er reglene i regnskapsloven som er avgjørende for hvordan regnskapet skal utarbeidet samt hvilken årsregnskap frist som gjelder.

Årsregnskapet har et hovedformål og det er å fortelle hvordan virksomhetens økonomiske utvikling var i året som gikk. Det er dette ledelsen og andre interessenter, som investorer, banker og leverandører, bruker til å ta beslutninger for året som kommer. Det er derfor viktig at årsregnskapet er utarbeidet riktig, og selv om det ikke kreves at det er en regnskapsfører eller revisor som gjør jobben kan det lønne seg å få hjelp av en profesjonell fagperson.

Denne delen av årsrapporten består faktisk av flere deler. Den ene kalles for et resultatregnskap, og her finner du informasjon om virksomhetens inntekter og kostnader i året som gikk. Her kommer det altså frem om virksomheten gikk med overskudd eller underskudd. Den neste delen kalles for en balanse, og her vises virksomhetens finansielle status per periode. Du får en oversikt over den regnskapsmessige verdien til virksomhetens eiendeler samt egenkapital og gjeld. Deretter kommer det som kalles noter. Dette er tilleggsopplysninger, som skal bidra til å gjøre det hele mer forståelig samt gå litt mer i dybden. Hvordan notene skal utformes og hva de skal inneholde vil avhenge av hvilken selskapsform virksomheten din har.

Dersom du har en virksomhet som er revisjonspliktig må årsregnskapet også inneholde en oppstilling av kontantstrømmen og en revisjonsberetning. Det første er en fullstendig oversikt over alle inn- og utbetalinger i løpet av hele året, og det siste er revisorens rapport om årsregnskapet.

Hva er pris for årsregnskap?

Spørsmålet om pris dukker alltid opp når man ønsker å få hjelp fra personer utenfor selskapet. Det er kanskje ikke så rart. De fleste av oss vet at det koster å få hjelp, men vi har likevel ikke lyst til å betale mer enn nødvendig. Det er mange forhold som vil være avgjørende for hvilken pris du må betale for å få hjelp til årsregnskapet, og derfor er det vanskelig å komme med en spesifikk pris. De ulike regnskapsførere og revisorer setter prisene sine slik at de speiler utdannelse, kvalifikasjoner, hvor i landet de befinner seg og hva de er spesialist i. Noen opererer alltid med timespris, mens andre gir en pris per oppdrag.

Oppgavens omfang har selvfølgelig mye å si for hvilken pris du må betale. Har du grunnlaget klart, eller på spesialisten hjelpe deg med alt? Har du et stort aksjeselskap med mange disposisjoner og eiendeler, eller er det en mindre virksomhet? Kanskje du til og med trenger en som har inngående kjennskap til den bransjen du opererer i. Det er med andre ord en rekke faktorer som er med på å bestemme hva prisen blir, og det er ikke alle du kan påvirke.

Det du kan påvirke er muligheten din til å ikke akseptere et tilbud fra den første eksperten du ber om hjelp fra. Ved å bruke formidlingstjenesten Ageras kan du nemlig få uforpliktende tilbud fra opptil 3 ulike eksperter som mener de kan hjelpe deg. Du beskriver nøyaktig hva du trenger hjelp med, og dermed vet de som gir deg et tilbud hvor mye tid de antagelig kommer til å bruke og hvilken pris de dermed kan gi. Du sammenligner disse tilbudene, og når du har bestemt deg for hvilket som passer best ut fra de preferansene du har kan oppdraget starte.

Alle virksomheter som er regnskapspliktige må utarbeide en årsrapport, og dermed må de også lage et årsregnskap. De aller fleste virksomheter faller inn under denne plikten, men det finnes selvfølgelig noen få unntak. Dersom du er usikker på hva som gjelder virksomheten din, kan du sjekke med Brønnøysundregistrene eller høre med en ekspert på området. Vær også oppmerksom på at lover og regler endrer seg fra tid til annen, og da er det ekstra viktig at du vet hva som gjelder eller har noen du kan rådføre deg med.

Årsregnskap aksjeselskap

Dersom virksomheten din er et aksjeselskap, vil det være regnskapspliktig og dermed må du også levere inn et årsregnskap. Unntaket er dersom aksjeselskapet har en salgsinntekt per år som er lavere enn 5 millioner kroner og ikke har flere enn 5 årsverk. Utenlandske aksjeselskaper som driver virksomhet i Norge må også levere inn et årsregnskap som del av årsrapporten.

Årsregnskap for frivillige organisasjoner og foreninger

Dersom du driver en frivilling organisasjon eller forening, er det størrelsen som avgjør om du er pliktig til å levere inn årsregnskap eller ikke. Det anbefales at organisasjoner som er unntatt plikten likevel leverer inn årsrapport med årsregnskap. Det er også flere slike virksomheter der vedtektene sier det skal innleveres årsrapport med årsregnskap. Dette er også et krav dersom organisasjonen er medlem av Innsamlingskontrollen.

Årsregnskap enkeltmannsforetak

Driver du et enkeltmannsforetak kan du være unntatt fra regelen om innlevering av årsregnskap. Dersom selskapet ditt har verdier for mer enn 20 millioner kroner og flere enn 20 årsverk, er du ikke unntatt plikten. Da må du levere innen årsregnskap frist. Dersom du er usikker på hva som gjelder for deg, kan du kontakte en spesialist og få råd.

De ulike aspektene ved et årsregnskap

Driver du en virksomhet som faller inn under plikten til å levere regnskap har du mye å tenke på. Du skal både forholde deg til de fristene som er satt samt disponere tiden riktig slik at både generalforsamling og revisor får gjort sitt. Dette siste gjelder selvfølgelig kun om virksomheten også har revisjonsplikt. Årsregnskapet er i tillegg en del av årsrapporten, og består av flere deler. Hvor mange deler virksomheten din må utarbeide avhenger av om du har revisjonsplikt eller ikke. Vær oppmerksom på at selv om «hvem som helst» kan utarbeide et regnskap er det kun en registrert eller statsautorisert revisor som kan utføre revisjon. Dennes jobb blir selvsagt enklere om årsregnskapet og resten av årsrapporten er utarbeidet av noen med fagkunnskap.

Årsregnskapet består av flere deler
Årsregnskapet består av flere deler, nemlig et resultatregnskap, en balanse og noter. Dersom virksomheten er revisjonspliktig må det også utarbeides en kontantstrømoppstilling og en revisjonsberetning. Denne siste er det altså kun en autorisert revisor som kan utføre.
Flere frister å huske på
Myndighetene våre setter frister for alt. Dette gjelder også for når årsregnskapet skal være ferdig. Overholdes ikke fristen må du betale gebyrer. Størrelsen på disse vil blant annet avhenge av hvor mye du overskrider fristen med.
Revisjonsberetning
Alle virksomheter med revisjonsplikt må levere en revisjonsberetning. Det vil si at når hele årsrapporten er ferdig gjennomgås dette av en revisor. Deretter skriver vedkommende en rapport, og dette sikrer både ledelse, ansatte og andre interessenter at hele årsrapporten og informasjonen som fremkommer er korrekt.
Vær oppdatert på hva som gjelder for virksomheten din
Det er viktig at du har klart for deg hva som gjelder for virksomheten du driver, både når det kommer til årsregnskap frist og hva du er pliktig til å innlevere. Å ikke innberette det du skal til tiden kan koste deg og virksomheten både bøter og gebyrer frem til alt er levert.

Det er mange dyktige regnskapsførere og revisorer der ute

Utarbeidelsen av årsrapporten er en stor og viktig oppgave, og informasjonen som fremgår av årsregnskapet og årsberetningen er det som sier mest om økonomien til et selskap. Hvis du trenger hjelp til årsrapporten og årsregnskapet kan Ageras gi deg tilbud fra opptil 3 regnskapsførere eller revisorer som samsvarer med dine krav til pris og tjenester.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg