Få tilbud fra opptil 3 spesialister

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige regnskapsførere og revisorer der ute

Finn spesialisten som er rett for deg
Vi har det største nettverket av spesialister i økonomi og juss

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 spesialister som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Spesialistene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en spesialist i regnskap og økonomi.

Finn den rette til å hjelpe deg med årsrapporten

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Årsrapport

Er selskapet ditt regnskapspliktig? Da stilles det et viktig krav til deg, nemlig at du årlig skal innlevere en rapport som gir informasjon om selskapets økonomiske situasjon og utvikling. I tillegg til regnskapsmessige opplysninger skal årsrapporten inneholde informasjon om hvilke mål som har blitt oppfylt i løpet av året, samt viktige hendelser. Den kan også omfatte fremtidige mål, strategier og planer. Årsrapporten består av to deler: årsregnskapet og årsberetningen. Årsregnskapet viser selskapets økonomiske resultater i løpet av det siste året, mens årsberetningen skal inneholde supplerende opplysninger, blant annet om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives. Både årsregnskapet og årsberetningen skal utarbeides i henhold til reglene i regnskapsloven.

Hvem har regnskapsplikt?

Det er kun regnskapspliktige selskaper som er pålagt å utarbeide årsapport. For øvrige foretak er dette frivillig, og fritaket gjelder oftest mindre selskaper. Dette er en oversikt over selskaper som har regnskapsplikt og som dermed skal innlevere årsregnskap og årsberetning:

 • Alle aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskap (ASA).
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper som oppfyller ét av følgende kriterier:
  • 5 millioner kroner eller mer i salgsinntekt
  • Gjennomsnittlig antall ansatte mer enn 5 årsverk
  • Antall deltagere flere enn 5
  • Noen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar
 • Alle som driver enkeltpersonforetak og som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med salgsinntekter over 2 millioner kroner.
 • Andre foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 milioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.
 • Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner.
 • Stiftelser.
 • Utenlandske foretak som utøver eller deltar i virksomhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skatepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning.
 • Andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt.

Hvis du fremdeles er usikker på om du har regnskapsplikt kan du kontakte Brønnøysundregistrene som finner ut av dette for deg.

Årsregnskapet

Det overordnede formålet med årsregnskapet er å formidle relevant informasjon om selskapets økonomiske utvikling, slik at interessenter får et rettvisende bilde av selskapets status og kan ta gode beslutninger på bakgrunn av dette. Årsregnskapet viser til selskapets økonomiske aktiviteter i løpet av året, hvordan selskapets midler har blitt brukt samt hvilken finansielle situasjon selskapet står i. Denne informasjonen skal brukes som grunnlag til å beslutte hvorvidt man ønsker å involvere seg med virksomheten, og det er derfor altavgjørende at opplysningene stemmer. Dette gjelder for eksempel når banker vurderer om et lån skal innvilges, når leverandører vurderer et samarbeid eller når investorer vurderer å kjøpe aksjer.

Innhold

Årsregnskapet skal bestå av følgende:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter
 • Evt. Kontantsstrømoppstilling (avhenger av selskapets størrelse)
 • Evt. Revisjonsberetning (hvis selskapet er revisjonspliktig)

Resultatregnskapet skal gi opplysninger om selskapets inntekter og kostnader i løpet av året. Denne oversikten viser med andre ord om selskapet har hatt et overskudd eller underskudd.

Balansen skal vise selskapets økonomiske status per periodeavslutning. Dette vises gjennom en oversikt over regnskapsmessig verdi av alle eiendeler samt egenkapital og gjeld på et bestemt tidspunkt. I årsregnskapet er dette tidspunktet slutten av regnskapsåret. Balansen består av to sider: selskapets eiendeler føres på den ene siden, og egenkapitalen og gjelden føres på den andre siden. Sammen skal de to sidene balansere hverandre og utgjøre null.

Noter er tilleggsopplysninger som gjør de forskjellige delene av årsregnskapet mer forståelig for leseren. De kan også være nødvendige for å få en dypere forståelse for selskapets økonomiske status. Notene varierer i forhold til selskapets organisasjonsform, da det stilles forskjellige krav til større og mindre foretak. Eksempler på noter/noteopplysninger er hvilke regnskapsprinsipper som har blitt anvendt, ekstraordinære inntekter og kostnader, antall aksjer og aksjeeiere og antall samt antall ansatte.

Kontantstrømoppstillingen er en oversikt over selskapets innbetalinger og utbetalinger i løpet av året. Oppstillingen viser til hvilken type kapital selskapet har fått og hvordan denne har blitt anvendt. På bakgrunn av denne informasjonen kan man vurdere hvor stor likviditetsgrad, altså hvor stor betalingsevne, selskapet har. Oversikten kan også brukes til å bestemme avkastningen og verdien av et bestemt prosjekt. Kravet om kontantstrømoppstillingen gjelder ikke selskaper som defineres som små foretak.

Revisjonsberetningen kreves kun av selskaper som er underlagt revisjonsplikten. Revisjonsplikten innebærer kravet om å få årsregnskapet kontrollert av en godkjent revisor. Revisoren foretar en grundig gjennomgang av årsregnskapet og skriver deretter en beretning om det han/hun har lest. Denne vil være tilgjengelig for brukerne av regnskapet og gir på den måten en sikkerhet for at informasjonen er riktig og ikke inneholder vesentlige feil.

Hvis selskapet ditt har et styre stilles det krav om at styremedlemmene samt daglig leder skal skrive under på årsregnskapet. Dersom selskapet verken har et styre eller en daglig leder gjelder kravet om underskrift for selskapets deltagere eller medlemmer. Ved eventuelle innvendinger mot årsregnskapet skal man gjøre det som kalles å «underskrive med påtegnet forbehold». Dette betyr at man har noe man ønsker å kommentere angående årsregnskapet, noe som redegjøres for i årsberetningen.

Årsberetningen

Årsberetningen har flere formål, hvorav det ene er å supplere årsregnskapet slik at leseren får en dypere innsikt i selskapets økonomiske verdi. Årsberetningen skal gi en oversikt over selskapets utvikling og resultat i tillegg til å opplyse om forsknings- og utviklingsaktiviteter (R&D). Som i årsregnskapet stilles det i årsberetningen ulike krav til større og mindre foretak, og oversikten over alle gjeldende krav finner du på på Lovdatas nettsider, under regnskapslovens § 3-3 og § 3-3a. Nedenfor følger enkelte av kravene som stilles til både store og små foretak.

 • Opplysninger om virksomhetens art og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.
 • Opplysninger om forutsetninger for fortsatt drift.
 • Forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap (dersom dette ikke fremgår av årsregnskapet).
 • Opplysninger om arbeidsmiljøet samt oversikt over iverksatte tiltak med betydning for arbeidsmiljøet.
 • Redegjørelse av selskapets tilstand når det gjelder likestilling, samt iverksatte og planlagte tiltak for å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling mellom kjønn.
 • Redegjørelse av iverksatte og planlagte tiltak for å forhindre etnisk og seksuell diskriminering.
 • Opplysninger om forhold ved virksomheten som kan ha påvirkning på det ytre miljø samt planlagte tiltak som kan forhindre negative miljøvirkninger.

Både årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kravene for underskrifter er de samme ved årsberetningen som ved årsregnskapet. Det betyr at årsberetningen skal underskrives av daglig leder i tillegg til samtlige av selskapets styremedlemmer. Deltagerne eller medlemmene underskriver dersom selskapet ikke har daglig leder eller styre. Som nevnt ovenfor skal innvendelser til årsregnskapet redegjøres for i årsberetningen.

Trenger du hjelp til årsrapporten?

Utarbeidelsen av årsrapporten er en stor og viktig oppgave, og informasjonen som fremgår av årsregnskapet og årsberetningen er det som sier mest om økonomien til et selskap. Hvis du trenger hjelp til årsrapporten kan Ageras gi deg tilbud fra opptil 3 regnskapsførere eller revisorer som samsvarer med dine krav til pris og tjenester.

Pris

Mange lurer på hva det koster å få hjelp av en regnskapsfører og eventuelt en revisor, og dette avhenger av flere faktorer. Samtidig er det også vanskelig å komme med spesifikke priser, ettersom dette varierer på markedet. Som et utgangspunkt må prisen ses i forhold til spesialistens bakgrunn med hensyn til utdanning,  kompetanse, erfaring og eventuelt spesialisering. Prisen gjenspeiler kvaliteten og den tiden du sparer ved å slippe regnskapsarbeidet. Det som i hovedsak avgjør prisen er naturlig nok hvor omfattende oppgaven er for regnskapsføreren, og dermed hvor lang tid vedkommende skal bruke. Enkelte regnskapsførere/regnskapsbyråer har faste timepriser for bestemte tjenester, mens andre vurderer prisene fra oppdrag til oppdrag. For noen har størrelsen på selskapet ditt betydning når de skal fastsette en pris for arbeidet.

La Ageras finne en spesialist til deg

Ageras har dyp kjennskap til markedet og skaper samarbeid mellom kunder og spesialister innen økonomi og juss i hele Norge. Vårt overordnede mål er å skape gjennomsiktighet på markedet og vi gir derfor kundene våre mulighet til å sammenligne flere tilbud før de treffer et valg. Dette gjør at du gjennom vurdering kan sikre deg et samarbeid hvor kvalitet og pris står i et rimelig forhold til hverandre. Videre er tilbudene gratis og uforpliktende. Hittil har vi dannet mer enn 90.000 vellykkede samarbeid – vi håper du vil la oss finne den rette løsningen for deg også.