Skatt

Oppdatert 2022

Hvorfor betaler man skatt?

Skatteinnkrevingen har flere formål. Som et av de viktigste, er inndekkingen av utgiftene som forbindes med det fellesskapet vi lever i. Dette gjelder blant annet finansiering av de offentlige myndigheters forbruk- og investeringsaktiviteter. Ytterligere skal skattene bidra til å utjevne de økonomiske forskjellene blant innbyggerne og videre ha en styrende virkning på innbyggernes økonomiske atferd. Begrunnet i dette avhenger prosenten man betaler i skatt av inntekts- og formuenivå. 

Få hjelp med skattemelding

Hva brukes skatt til?

Det offentlige står ansvarlige for å ivareta etablering og vedlikehold av en lang rekke tjenester som borgerne og foretak i et samfunn er avhengig av. Dette inkluderer alt fra offentlige helseinstitusjoner som sykehus til utdannelsesinstitusjoner og veier. En god infrastruktur er svært viktig, og for å kunne opprettholde levestandarden i Norge kreves en relativt høy skattesats.

Typer av skatt

Mange forbinder skatt med det som trekkes av lønnen man får som arbeidstaker eller det man må betale til staten for egen formue. Skattebegrepet er imidlertid langt bredere enn disse direkte skattene, og omfatter også indirekte skatter. 

Indirekte skatter

En indirekte skatt er som regel inkludert i de varene og tjenestene man benytter. Eksempelvis er dette tilfelle med merverdiavgiften (også kalt moms), hvor kjøperen av en vare pålegges å betale en form for skatt for de varene eller tjenestene den kjøper. 

Innenfor både direkte og indirekte skatter, er de mest alminnelige skattene inntektsskatt, trygde- og pensjonspremier, formueskatt, eiendomsskatt og til sist moms. Bedrifter og privatpersoner beskattes på forskjellige måter, og det kreves forskjellig dokumentasjon i prosessen med å avgjøre skattegrunnlaget. 

Få hjelp med skattemelding

Hva skal man betale skatt av?

Mange stiller spørsmål om hvilke ytelser eller inntekter som skal beskattes. Dette kan eksempelvis være skatt ved boligsalg, skatt av aksjer, skatt av pensjon, skatt av utleie, skatt av feriepenger, skatt av biinntekt, skatt for utleie av bolig, skatt av hobbyinntekt, osv. Hvilket skattenivå og hvilke ytelser man skal beskattes av, avhenger av forskjellige ting. Skatteetatens nettsider gir som regel gode og utdypende svar på hvilke bestemmelser som gjelder for ditt skatteforhold, så det kan være et godt utgangspunkt å undersøke ditt særskilte forhold der. 

For å beregne skatt kan Skatteetatens skattekalkulator anvendes.

Trekkprosent for privatpersoner

I Norge fungerer skattesystemet slik at arbeidsgiveren skal innhente skatteopplysningene fra arbeidstakeren gjennom Altinns nettsider, der alle skattekort er lagret digitalt. Har man ikke opprettet skattekort eller arbeidsgiveren ikke får tilgang til skattekortet, risikerer man å betale 50% skatt av inntekten for den pågjeldende lønnsperioden. 

Mange benytter seg av tabelltrekk for å forsikre seg om at skatten de betaler til skatt og kommune osv. ikke er for lav eller for høy. Ved å basere skattebetalingen på en skattetabell er man som regel ganske sikker på å unngå en ”skattesmell”, slik at man ikke får skatt til gode eller unngår å skylde skatt. 

Feilberegning av skatt 

Har man vært så uheldig å beregne feil, og ender med å skylde skattepenger opplyses dette i skatteoppgjøret. Man skal da betale det skyldige innen en gitt tidsfrist for å unngå ytterligere omkostninger i form av renter. 

Hjelp fra regnskapsfører?

Hvis du ønsker hjelp fra regnskapsfører med skatten kan du hos Ageras få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med skattemelding