Hva er årsregnskap?

Årsregnskap er en oppsummering av selskapets økonomiske aktiviteter i løpet av et regnskapsår. Det inkluderer vanligvis resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Resultatregnskapet viser selskapets inntekter, kostnader og resultatet av driften, balansen viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, kontantstrømoppstillingen viser selskapets kontantstrømmer, og notene gir ytterligere detaljer om selskapets økonomiske forhold og transaksjoner.

Forskjellen på årsrapport og årsregnskap

Årsrapport og årsregnskap er to forskjellige begreper som ofte forveksles, men de har ulik betydning og formål i forbindelse med selskapets økonomiske rapportering. Årsrapporten er en mer omfattende rapport som vanligvis utarbeides av styret i et selskap og presenteres til selskapets eiere og interessenter. Årsrapporten inkluderer vanligvis årsregnskapet som en del av rapporten, men den inneholder også andre viktige opplysninger om selskapets aktiviteter, resultater, strategi, risikofaktorer, bærekraftsaspekter og andre vesentlige hendelser i løpet av regnskapsåret. Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over selskapets virksomhet og økonomi, og den er vanligvis mer omfattende og detaljert enn årsregnskapet alene.

Årsregnskapet er en mer spesifikk finansiell rapport som inneholder informasjon om selskapets økonomiske resultater, økonomiske stilling og kontantstrøm i løpet av et regnskapsår. Det inkluderer vanligvis resultatregnskapet, balansen, kontantstrømoppstillingen og notene, som gir detaljert informasjon om selskapets økonomiske transaksjoner og forhold. Årsregnskapet utarbeides i samsvar med de generelt aksepterte regnskapsprinsippene og er en nødvendig rapport som må leveres til relevante myndigheter og interessenter innenfor fastsatte frister.

Både årsrapporten og årsregnskapet er viktige verktøy for å vurdere et selskaps økonomiske bilde, og de brukes av ulike interessenter som investorer, kreditorer, ansatte og andre som ønsker å forstå selskapets økonomi på en grundig måte.

Hva skal årsregnskapet innholde?

Årsregnskap er en oppsummering av selskapets økonomiske aktiviteter i løpet av et regnskapsår. Det inkluderer vanligvis resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Resultatregnskapet viser selskapets inntekter, kostnader og resultatet av driften, balansen viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, kontantstrømoppstillingen viser selskapets kontantstrømmer, og notene gir ytterligere detaljer om selskapets økonomiske forhold og transaksjoner.

Hvem godkjenner årsregnskap?

Årsregnskapet og eventuell årsberetning skal godkjennes av generalforsamlingen senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Dette skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

Hjelp til årsregnskap?

Trenger du hjelp med årsregnskap? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg

Motta opp til 3 gratis tilbud


Hvem må levere årsregnskap?

Alle selskaper og organisasjoner som er registrert i Norge, uavhengig av størrelse og organisasjonsform, må levere årsregnskap. Dette inkluderer aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, enkeltpersonforetak, stiftelser, ideelle organisasjoner og andre juridiske enheter som driver økonomisk virksomhet. Unntak kan gjelde for mindre selskaper som oppfyller visse kriterier for forenklet regnskapsrapportering, men det er viktig å være klar over hvilke krav som gjelder for det aktuelle selskapet.

  • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) Ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har:

- 5 millioner eller mer i salgsinntekt, antall ansatte som i gjennomsnitt er 5 årsverk eller mer
- flere deltakere enn 5, eller
- deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar

  • Enkeltpersonforetak som har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
  • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger enn 2 millioner i salgsinntekt
  • Andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner eller mer enn 20 årsverk ansatt
  • Sameier med 21 eller flere seksjoner
  • Stiftelser Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning
  • Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere
  • Andre som etter særskilt bestemmelse, eller i medhold av lov, har regnskapsplikt
  • Når regnskapsplikten avhenger av størrelsesgrenser, får dere regnskapsplikt når grensen er passert to år på rad. For at regnskapsplikten skal opphøre igjen, må man komme under grensen to år på rad.

Frister for årsregnskap 2023

Årsregnskapet skal leveres innen 31. juli året etter regnskapsåret, men det kan variere avhengig av selskapets størrelse og organisasjonsform. Fristen kan ikke utsettes. Det er viktig å merke seg at fristene kan endres over tid, og det er derfor avgjørende å holde seg oppdatert på gjeldende lover og regler. Fristen kan ikke utsettes.

Innsending av årsregnskap

Innsending av årsregnskapet skjer via Altinn. Selskapet må sørge for å ha korrekt og oppdatert regnskapsmateriale klart til innsending innen fristen. Det er viktig å være nøye med å følge de spesifikke retningslinjene for innsending og sikre at alle nødvendige opplysninger og dokumenter er inkludert. Manglende eller feilaktig innsending kan føre til forsinkelser, gebyrer eller andre sanksjoner.

Forsinkelsesgebyr årsregnskap

Dersom årsregnskapet ikke blir levert innen den fastsatte fristen, kan det påløpe forsinkelsesgebyr. Gebyret kan variere avhengig av selskapets størrelse og hvor lenge regnskapet er forsinket. Forsinkelsesgebyr kan være betydelige, og det er derfor viktig å overholde fristen for å unngå unødvendige kostnader.

Hjelp til årsregnskap?

Å finne hjelp til årsregnskap har aldri vært lettere. Trykk på knappen nedenfor, fortell kort om din virksomhets behov og innenfor 48 timer mottar du inntil 3 gratis tilbud fra regnskapsførere. Kostandsfritt og uforpliktende.

Innhold