Et holdingselskap er et selskap som eier andeler av andre selskaper, vanligvis aksjer. Holdingselskapet eier ikke nødvendigvis noen driftsmidler eller driver egen virksomhet, men det eier andeler i andre selskaper som driver virksomhet. Vi kikker på fordeler, ulemper og alt annet du trenger om å vite om holdingselskap.

Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er en selskapsstruktur som fungerer som en overordnet enhet for å eie og kontrollere andre selskaper gjennom eierskap av deres aksjer eller andeler. Holdingselskapet har ikke primært til hensikt å drive operasjonell virksomhet, men eksisterer hovedsakelig for å administrere og styre sine datterselskaper. Dette gir eierne av holdingselskapet kontroll over flere virksomheter samtidig.

Hvordan starte holdingselskap?

For bedriftseiere som vurderer å starte et holdingselskap, er det viktig å nøye vurdere fordeler og ulemper før beslutningen tas. Et holdingselskap gir en effektiv struktur for å diversifisere virksomheten og spre risiko gjennom eierskap i flere selskaper. Det gir også muligheter for mer effektiv skatteplanlegging og redusert skattebyrde. Å starte et holdingselskap krever grundig planlegging, juridisk rådgivning og oppfølging av relevante lover og regler.

Hjelp til ditt holdingselskap?

Trenger du hjelp med holdingselskap? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg.

Finn hjelp til holdingselskap

Fordeler med holdingselskap

 1. Risikospredning: Et holdingselskap kan spre risikoen ved å eie andeler i forskjellige selskaper og bransjer. Hvis enkelte investeringer ikke gjør det bra, kan de potensielle tapene dempes av positive resultater i andre selskaper.

 2. Skattefordeler: I noen jurisdiksjoner kan det være skattemessige fordeler ved å eie aksjer gjennom et holdingselskap. Dette kan inkludere lavere skattesatser på utbytte eller gevinstrealisering.

 3. Styringsfordeler: Holdingselskapet kan ha en sterkere posisjon som aksjonær i datterselskaper og har dermed større innflytelse på beslutningstakingen.

 4. Enkelhet og fleksibilitet: Holdingselskapet kan gjøre det enklere å justere porteføljen av investeringer, kjøpe eller selge selskaper uten å endre selve strukturen til holdingselskapet.

Ulemper med holdingselskap

 1. Risikoeksponering: Selv om holdingselskapet kan spre risikoen, er det fortsatt utsatt for markedssvingninger og selskapsprestasjoner som kan påvirke verdien av aksjene.

 2. Doble skatter: I noen tilfeller kan holdingselskaper møte dobbel beskatning. Dette kan skje når selskapet mottar utbytte fra sine datterselskaper og må betale skatt på disse utbyttene, og deretter blir aksjeeierne i holdingselskapet beskattet igjen når de mottar utbytte fra holdingselskapet.

 3. Kompleksitet og kostnader: Opprettelse og administrasjon av et holdingselskap kan være komplekst og kreve juridisk og regnskapsmessig ekspertise. Dette kan føre til økte administrative kostnader.

 4. Kontrollutfordringer: Hvis et holdingselskap eier en stor andel av flere selskaper, kan det være utfordrende å utøve effektiv kontroll over alle datterselskapene. Dette kan føre til styringsproblemer og potensielle konflikter mellom holdingselskapet og datterselskapene.

Hvordan opprette holdingselskap?

For å opprette et holdingselskap må man først etablere et eget selskap, vanligvis som et aksjeselskap, og registrere dette hos relevante myndigheter. Etter opprettelsen kan holdingselskapet erverve aksjer eller andeler i andre selskaper gjennom kjøp eller fusjoner. Denne prosessen gir bedriftseiere muligheten til å konsolidere eierskapet sitt og dra nytte av fordeler knyttet til en slik struktur.

Overføre aksjer til holdingselskap

Overføring av aksjer til holdingselskapet kan skje på forskjellige måter. Eksisterende aksjonærer i selskapet som skal bli en del av holdingselskapets portefølje, kan selge aksjene sine til holdingselskapet. Alternativt kan holdingselskapet også erverve aksjer gjennom fusjoner eller oppkjøp. Uansett metode gir denne overføringen holdingselskapet en større grad av eierskap og kontroll over sine datterselskaper.

Skatt for holdingselskap

Skattemessige forhold er en vesentlig faktor når det gjelder holdingselskap. Valg av land og jurisdiksjon for opprettelsen av holdingselskapet kan påvirke skattesituasjonen betydelig. Mange land tilbyr gunstige skattelover for holdingselskaper, inkludert lavere selskapsskattesatser, skattefritak for utbytte og kapitalgevinster, og muligheter for skattefri overføring av midler mellom datterselskaper. Det er viktig å søke skattemessig rådgivning for å optimalisere skattefordelene og unngå eventuelle skattefallgruver.

Kan man opprette holdingselskap i ettertid?

Ja, det er fullt mulig å opprette et holdingselskap i ettertid, selv om man allerede har etablert andre selskaper. Dette gjør holdingselskap til et fleksibelt verktøy for bedriftseiere som ønsker å reorganisere sin virksomhet eller dra nytte av fordelene det gir. Man kan enten opprette et nytt selskap og erverve aksjer i eksisterende selskaper, eller man kan omstrukturere det eksisterende selskapet til et holdingselskap.

Fordeler med holdingselskap

Holdingselskapet gir flere fordeler for bedriftseiere. For det første gir det en sentralisert struktur for å eie og kontrollere flere selskaper, noe som kan forenkle styringen og beslutningstakingen. Dette gir også muligheten til å spre risiko, da eventuelle tap i ett datterselskap kan balanseres med overskudd i et annet. Videre gir holdingselskapet bedre muligheter for å utnytte skattemessige fordeler, slik som lavere selskapsskattesatser, skattefritak for utbytte og kapitalgevinster, og skattefri overføring av midler mellom selskaper.

Ta ut penger fra holdingselskap

Å ta ut penger fra et holdingselskap kan gjøres gjennom ulike metoder. En vanlig tilnærming er gjennom utbytteutdeling, der holdingselskapet overfører en del av sine overskudd til aksjonærene i form av utbytte. En annen metode er gjennom kapitalnedsettelse, der selskapets aksjekapital reduseres, og aksjonærene mottar tilbake en del av sin innbetalte kapital. Det er viktig å være oppmerksom på skattereglene knyttet til uttak fra holdingselskapet og planlegge disse nøye for å unngå uønskede skattemessige konsekvenser.

Holdingselskapet er en effektiv struktur for bedriftseiere som ønsker å konsolidere eierskapet sitt, spre risiko og dra nytte av skattemessige fordeler. Det gir fleksibilitet i forretningsstruktur og muligheten til å tilpasse seg skiftende behov og markedsvilkår. Det er viktig å konsultere profesjonell rådgivning før man etablerer et holdingselskap for å sikre at det er riktig strategi og at alle juridiske og skattemessige aspekter blir ivaretatt.

Regnskap for holdingselskaper

Regler for regnskap for holdingselskaper er avgjørende for å sikre nøyaktig og transparent finansiell rapportering. Som overordnede selskaper med flere datterselskaper, må holdingselskaper følge spesifikke regler og retningslinjer for å opprettholde en pålitelig økonomisk oversikt. Her er noen viktige regler som gjelder for regnskap for holdingselskaper:

 1. Konsolideringsregler: Holdingselskaper må konsolidere regnskapstallene fra alle sine datterselskaper i sitt eget regnskap. Dette betyr at holdingselskapet rapporterer alle finansielle data fra sine datterselskaper som om de var én økonomisk enhet. Konsolideringen gir et helhetlig bilde av holdingselskapets økonomiske posisjon og resultat.

 2. Armenslengdeprinsippet: Transaksjoner mellom holdingselskapet og dets datterselskaper må gjennomføres til markedspriser, som om de var uavhengige parter. Dette prinsippet, kjent som transfer pricing, sikrer at selskapene ikke unngår skatt eller overfører overskudd på kunstig vis.

 3. Internasjonale regnskapsstandarder: Holdingselskaper som opererer internasjonalt, må følge internasjonale regnskapsstandarder, som IFRS (International Financial Reporting Standards) eller US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Disse standardene sikrer en enhetlig regnskapspraksis og sammenlignbare rapporteringsmetoder.

 4. Selskapslovgivning: Holdingselskaper må overholde selskapslovgivningen i hvert land hvor de opererer og deres datterselskaper er registrert. Dette inkluderer krav til regnskapsrapportering, arkivering av regnskap og offentlig tilgjengelighet av regnskapsdata.

 5. Rapporteringskrav: Holdingselskaper må levere regnskapsrapporter til relevante myndigheter, aksjonærer og andre interessenter i samsvar med lokale forskrifter og standarder. Disse rapportene bør være nøyaktige, pålitelige og rettidige.

 6. Revisjon: Regnskapene til holdingselskaper skal gjennomgås og revideres av uavhengige revisorer for å sikre at de er i samsvar med regnskapsstandarder og gir et rettferdig bilde av selskapets økonomiske situasjon.

 7. Offentliggjøring av regnskap: I mange land krever loven at holdingselskapers regnskap offentliggjøres og blir tilgjengelig for allmennheten. Dette bidrar til økt gjennomsiktighet og tillit til selskapet.

 8. Interne kontroller: Holdingselskaper bør ha effektive interne kontrollsystemer for regnskapsrapportering og økonomisk styring. Dette sikrer at regnskapene er nøyaktige, pålitelige og beskytter mot feil eller uregelmessigheter.

Å overholde regler for regnskap er av vesentlig betydning for holdingselskapers omdømme og suksess. Nøyaktig regnskapsrapportering bidrar til bedre beslutningstaking og styring, økt tillit fra investorer og kreditorer, og gir en rettferdig fremstilling av selskapets økonomiske situasjon. Profesjonell rådgivning fra revisorer og regnskapseksperter er en verdsatt ressurs for å sikre at holdingselskapet oppfyller alle regler og forpliktelser knyttet til regnskap.

Hjelp med holdingselskap?

Vi vet at det er tidkrevende å finne og hente inn tilbud på regnskapsfører, tid som bør legges ned i virksomheten din. Derfor tar vi på oss denne oppgaven for deg. Ageras hjelper deg med å få opp til tre tilbud som er gratis og uforpliktende. Dette lar deg vurdere pris basert på hva du søker og å sammenligne hvilken regnskapsfører du syns best matcher din virksomhet.

Finn hjelp til holdingselskap


 

Innhold