Autorisasjonen som regnskapsfører er attraktiv da den gir tillatelse til å utføre regnskapstjenester for andre bedrifter. For å bli autorisert regnskapsfører finnes det krav i henhold til utdannelse og arbeidserfaring. Ønsker du å bli autorisert regnskapsfører? Les denne guiden.

Autorisasjonsordningen eksisterer som en kvalitetssikring for kompetansen regnskapsførere innehar, og dermed er autoriserte regnskapsførere ettertraktet blant regnskapspliktige bedrifter. Kvalitetssikring krever en viss type utdannelse og praksis, samt opprettholdelse gjennom etterutdanning. Etter kravene som vil bli presentert i denne artikkelen er møtt, er det Finanstilsynet som tildeler autorisasjonen basert på innsendt søknad.

Hvem må ha autorisasjon som regnskapsfører?

Som hovedregel må samtlige som påtar regnskapsoppgaver for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver ha autorisasjon som regnskapsfører. Det er enkelte tjenester som ikke utløser autorisasjonsplikten, som blant annet utarbeidelse av oppgaver og opplysninger som kreves etter andre lover og forskrifter enn regnskaps- og bokføringsloven.

Lønns- og faktureringstjenester er begge autorisasjonspliktig dersom tjenesten 1) er en integrert del av oppdragsgivers regnskapssystem eller 2) omfatter pliktig regnskapsrapportering etter bokføringsloven. Videre er lønnstjenester autorisasjonspliktig dersom tjenesten oppfyller autorisasjonsplikten etter bokføringsloven. Faktureringstjenester er autorisasjonspliktig dersom oppdraget omfatter avstemming av kundetransaksjoner mot bokførte opplysninger.

Lønn som autorisert regnskapsfører

Gjennomsnittslønnen til en autorisert regnskapsfører er på ca 691 000kr i året. Basis årslønnen er på 630 930kr

Krav til utdannelse som regnskapsfører 

Et overordnet minimumskrav til utdannelse som regnskapsfører er en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på 180 studiepoeng. Videre stilles det krav til utdannelsens profilering, ofte kalt «profilering regnskapsfører». 

Utdannelse i utlandet 
For studenter i utlandet som ønsker autorisasjon som regnskapsfører må man alltid ta tilleggseksamener i Norge for å oppfylle utdanningskravet. Denne vurderingen gjøres i hovedsak av norske utdanningssteder som tilbyr profilering regnskapsfører. Vurderingen går ut på om den utenlandske utdanningen oppfyller kravene til en norsk bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og videre hvilke eksamener som må avlegges for å oppfylle profileringskravene. Utenlandske studenter må uansett bestå eksamener i skatte- og avgiftsrett og rettslære i Norge. Vedrørende dokumentasjon skal vitnemål vedlegges søknaden, og profileringen i regnskap må inkluderes i vitnemålets tittel. Dersom det ikke er inkludert, må utdannelsesstedet vedlegge en bekreftelse på godkjent og fullført profilering. 

Etterutdanning og regnskapsfører kurs 

Om det er mer enn tre år siden du avsluttet utdanningen er det krav om etterutdanning som regnskapsfører. En autorisert regnskapsfører skal alltid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de siste tre årene. 

Kravene til etterutdanning er som følger: 

 • 21t finansregnskap med minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
 • 21t skatterett / avgiftsrett 
 • 14t regnskapsførerregelverk og regnskapsføringsetikk 
 • 7t rettsære 

Det tilbys regnskapsfører kurs for dette og for å få etterutdanningen godkjent må du kunne oppgi følgende opplysninger: 

 • Antall timer 
 • Kursarrangør 
 • Navn på kurs 
 • Dato på kurs 

Krav til praksis 

Finanstilsynet krever to års praksis som et minimum for å kunne søke om autorisasjon. Minst ett av disse årene må ha blitt opparbeidet hos autorisert regnskapsfører, regnskapsførerselskap eller godkjent revisor. Krav til antall timer jobbet i året er 1.600 som et minimum. Praksisen skal være opparbeidet innen de siste fem årene før innsendt søknad. Kravet om praksis er regulert i regnskapsførerforskriften, paragraf 1-2.

Hva er relevant praksis?

Relevant praksis betegnes som regnskapsføring etter bokførings- og regnskapsloven, herunder pliktig regnskapsrapportering. Praksisen må med andre ord inkludere:

 • Registrering av regnskapsopplysninger i henhold til bokføringslovens prinsipper. Pliktig regnskapsrapportering anses også som relevant. Sistnevnte innebærer regnskapsrapportering etter regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven.
 • Utarbeidelse av årsregnskap, som inkluderer utforming og oppstilling av resultatregnskap og balanseføring, inklusivt noteutarbeidelse.
 • Utarbeidelse av ligningspapirer etter ligningsloven.

Variert praksis fra lovbestemt revisjon etter revisorloven oppfyller kravet til praksis.

Regnskapspraksisen skal være utfylt av praksisstedet, og kan lastes ned fra Finanstilsynet her (automatisk nedlastning).

Krav til vandel

En politiattest må vedlegges autorisasjonssøknaden, og må ikke være eldre enn tre måneder før søknadstidspunktet. Attesten innhentes fra politiet i hjemdistriktet til autorisasjonssøkeren, og det må opplyses om at politiattesten skal brukes i Finanstilsynets egnethetsvurdering. Forhold som ligger mer enn 10 år tilbake i tid omfattes ikke i attesten. Enkelte andre forhold, som bøtestraff, omfattes ikke hvis de dateres mer enn to år tilbake i tid. Videre tillegges ikke brudd på veitrafikklovgivningen vekt. 

Andre krav til autorisert regnskapsgører

Økonomisk situasjon

For å bli autorisert regnskapsfører må en være økonomisk vederheftig. Det betyr at personer under gjeldsordninger eller gjeldsordningsloven ikke oppfyller dette kravet. I autorisasjonssøknaden må siste kopi av siste selvangivelse vedlegges. Vektet høyt er forholdet mellom inntekt/eiendeler og gjeld, og om søker er betalingsdyktig vedrørende sine forpliktelser.

Bo- og kontorsted 

Det er et krav å være bosatt i et EØS-land. Korrekt bostedsadresse må være registrert til Folkeregisteret. Ved utøvelse av regnskapsførervirksomhet i eget ENK må du ha fast kontorsted i Norge. 
Det kan søkes fritak fra disse kravene.

Søknad om autorisasjon 

Søknad om å bli autorisert regnskapsfører sendes inn via Altinn. Skjemaet heter KRT-1019 søknadsskjema (personlig konsesjon), og finnes her.

Er du autorisert regnskapsfører? 

Opprett en gratis demo-profil med Ageras og få flere kunder i dag. Ageras leverer en komplett markedsføringsløsning til regnskapsførere. Enten du ønsker mer synlighet på nett eller rask vekst. Vår markedsføringspakke inneholder alt fra en digital virksomhetsprofil til mulige nye kunder rett i din innboks. Du får full kontroll over dine markedsføringsaktiviteter, hvilke kunder du ønsker og det månedlige budsjettet.

Innhold