Bokføringsloven

Oppdatert 2022

Hva er bokføringsloven?

Lov om bokføring er også kjent som bokføringsloven. Bokføringsloven må ikke forveksles med regnskapsloven. Bokføringsloven var tidligere inneholdt i regnskapsloven som et kapittel, men er nå en egen lov.

Få hjelp til bokføring

Bokføringsloven regulerer bokføringsplikten. Bokføringsplikten er mindre omfattende enn regnskapsplikten, og man er ikke pliktig til å avlegge et komplett regnskap som bokføringspliktig. Mens regnskapsplikten medfører en plikt til å avlegge årsregnskap o.s.v., er kravene modifisert for selskaper som kun er underlagt bokføringsplikten.

Hvem er bokføringspliktig etter bokføringsloven?

Er man omfattet av regnskapsplikten som følge av regnskapsloven, har man også bokføringsplikt etter bokføringsloven. Nesten alle bedriftseiere plikter å bokføre, men mange kan slippe fra regnskapsplikten. Bokføringsplikten gjelder også for:

  • Enhver som plikter å levere næringsoppgave etter ligningsloven
  • Enhver som plikter å levere omsetningsoppgave (MVA- oppgave) etter merverdiavgiftsloven

Hva er bokføringsplikt i bokføringsloven?

Som navnet tilsier, regulerer bokføringsloven bokføring. Bokføring innebærer en registrering av alle bedriftens transaksjoner og regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker foretakets eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter og kostnader.

Formålet med bokføringsloven er å danne et grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet og annen regnskapsrapportering som påkreves av lovgivningen. I tillegg skal bokføringen gjøre det mulig å kontrollere og få innsyn i et foretaks transaksjoner og grunnlaget for regnskapsrapporteringen. Bokføringen skal inneholde opplysninger som har betydning for årsregnskapet, herunder som minimum:

  • Dokumentasjonsdato
  • Beløp
  • Bilagsnummer
  • Kontokode
  • Andre koder, som eks. mva- kode, kode for kjøper/ selger, o.l.

Det stilles også krav til oppbevaring av regnskapsopplysningene.

Få hjelp til bokføring

Regelen om ajourhold i bokføring

Regelen om ajourhold, som referer til hyppighet av bokføringen, er en av de mest sentrale i lovgivningen. Hyppigheten og omfanget av transaksjonene i foretaket og frister for regnskapsrapportering er det avgjørende, men det stilles ytterligere krav til at dette skal være hver 4 måned. Mindre enkeltmannsforetak som ikke overskrider «bagatellgrensen» på 600 bilag årlig, kan nøyes med å være à jour én gang årlig. Man skal føre inntektene og kostnadene i en næringsoppgave.

Foretak som er merverdipliktig eller enkeltmannsforetak med ansatte skal være à jour annenhver måned.

Sanksjoner

På lik linje som de fleste andre lovverk, inneholder bokføringsloven sanksjonsmulighet ved overtredelse. Man skal være oppmerksom på at man kan ilegges bøtestraffer o.l. 

Hjelp med bokføringsloven

Det kan være en god idé å få hjelp fra en som kan bokføringsloven. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp til bokføring