Regnskap

Regnskapsføring er vesentlig for bedriftens interne kontroll, da regnskapstallene er en indikator på hvordan virksomheten presterer. I tillegg fungerer regnskapet som et viktig verktøy når bedriften skal ta beslutninger.

Typer av regnskap

For den interne kontrollen er internregnskapet eller driftsregnskapet det mest vesentlige. Driftsregnskapet reguleres ikke av lovverk, men fungerer kun som interne verktøyer for bedriften.

Eksterne aktører kan også ha stor nytte av virksomhetens regnskapsopplysninger. Når virksomheter skal presentere seg for finansieringsinstitusjoner o.l. vil disse eksempelvis kreve utdypende informasjoner om hvordan bedriften presterer. Til dette formålet benyttes eksternregnskapet eller finansregnskapet. Regnskapsformen kalles også for årsregnskap. Finansregnskapet reguleres av Regnskapsloven, og hvor det eksempelvis oppstilles krav til innhold, hvem som plikter å levere regnskapet osv.

Bokføring av regnskapet

Bokføring består i å registrere bilag (dokumentasjon på virksomhetens transaksjoner) i et bestemt system. Bakgrunnen for at man bokfører, er at man ønsker å skape en oversikt over virksomhetens resultat og økonomiske stilling, for å få et rettvisende bilde av virksomheten. Langt de fleste benytter seg av dobbel bokføring. Dobbel bokføring går ut på at man fører like store beløp til både debet og kredit på ulike konto. Bokføringsloven var tidligere inneholdt i Regnskapsloven som et kapittel, men er nå en egen lov.

Resultat og balanse

Når man har utført bokføringen og kategorisert de forskjellige transaksjonene, utarbeider man et resultatregnskap. Resultatregnskapet viser utviklingen mellom driftsinntekter og driftsutgifter over en bestemt tidsperiode. Balansen gir derimot et bilde av selskapets økonomiske situasjon på et bestemt tidspunkt. Balansen består av alle virksomhetens eiendeler og hvordan disse er finansiert.

Regnskapsperioder

Når man fører regnskap, er det for en begrenset periode. Denne perioden kalles for en regnskapsperiode, og kan strekke seg over alt fra uker og måneder til kvartal, halvår eller år. I forbindelse med beskatning er det i mange land kalenderåret som brukes som regnskapsperiode. Kalenderåret brukes også av mange bedrifter som regnskapsår. 

Ønsker du en oversikt over regnskapsåret, kan du laste ned regnskapskalenderen vår her.

Plikt til å føre regnskap

Hvem som plikter å føre regnskap samt i hvilket omfang, reguleres av Regnskapsloven. Som ved andre plikter, herunder revisjonsplikten, lemper også Regnskapsloven kravene for mindre foretak. 

Klikk her og så 3 tilbud fra regnskapsførere!