Regnskap

Ovenfor ser du en enkel definisjon på hva regnskap er, men når det kommer til regnskap må du tenke på mer enn inntekter og utgifter. Det er også en rekke ulike krav, lover og regler som er med på å bestemme hvordan regnskap skal settes opp og hvordan inntekter og utgifter skal registreres korrekt. 

Videre vil vi gi en bredere definisjon på hva som inngår i regnskap. 

Ulike typer regnskap 

Det finnes flere ulike former for regnskap. Det de fleste kjenner til er trolig årsregnskap, her vil vi gå gjennom de ulike typene: 

 • Årsregnskap: Oversikt over alle transaksjoner som går inn og ut av virksomheten i løpet av et år. 
 • Resultatregnskap: De økonomiske resultatene bedriften har hatt på ett år. 
 • Kontantstrømoppstilling: Oversikt over virksomhetens kontantstrøm. Dette sier noe om hvilke kontantstrømmer eller finansielle endringer som har funnet sted mellom to gitte tidspunkter i en bedrifts regnskap.
 • Driftsregnskap: Internt regnskap i bedriften 
 • Noteopplysninger: Kommentarer eller utdypelse for at regnskapet skal være enklere å forstå 
 • Balanse: Balanse i regnskap er oversikt over en virksomhets eiendeler, gjeld og egenkapital og balansen mellom disse. 

Hva er regnskapsplikt?  

Regnskapsplikt betyr, som ordet tilsier, at en virksomhet er lovpålagt å utarbeide et årsregnskap som skal være offentlig tilgjengelig. Dette regnskapet må minst bestå av resultat, balanse og noter. Større selskaper er også pliktig til å legge ved en årsberetning. 

Hvem har regnskapsplikt?

Det er ikke alle virksomheter som har regnskapsplikt, dette avgjøres basert på ulike faktorer. Organisasjonsform og virksomhetens størrelse har sin innvirkning på om virksomheten er regnskapspliktig eller ikke. Normalt sett har mindre enkeltpersonsforetak unntak fra regnskapsplikt. 

De som har regnskapsplikt inkluderer: 

 • Aksjeselskaper og allmennselskaper 
 • Borettslag og boligbyggelag 
 • Stiftelser 
 • Statsforetak 
 • Verdipapirfond
 • Partrederi 
 • Ansvarlig selskap 
 • Større enkeltpersonforetak 

Brønnøysundregisteret finner du en større liste over alle som har regnskapsplikt. 


Hvem skal føre regnskap? 

Det er ingen regler på hvem som skal føre regnskap, men det er mer effektivt og tryggere at en person med god kunnskap om lover og regler fører regnskapet. Da kan det være lurt å la en regnskapsfører ta seg av jobben.