Feriepenger

Oppdatert 2023

Hva er feriepenger?

Feriepenger er et lovbestemt gode for arbeidstakere, med den funksjon å erstatte lønnbortfallet under perioden arbeidstakeren holder ferie.

Hvor mye har man krav på i feriepenger?

Feriepenger opptjenes kalenderåret før ferieavviklingen finner sted. Feriepengegrunnlaget er altså den lønnen du har opptjent året før. En feil mange gjør, er å bruke årslønnen som utgangspunkt. Dette er imidlertid feil, da årslønnen inkluderer feriepengene som stammer fra fjoråret. Videre er feriepengene skattefrie, hvilket betyr ar man er fritatt for å betale skatt av dem.

Feriepenger prosent

Summen av feriepenger avhenger av alder og organisering. Uavhengig av disse faktorene skal feriepengene som minimum utgjøre 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som har fylt 60 år øker feriepengesatsen til 12,5 prosent. Tilsvarende gjelder dette for arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler eller organisert på andre måter som gjør de ansatte berettiget til en ekstra ferieuke, hvor feriepengene skal utgjøre 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget.

Arbeidstakerne med rett til fem ukers ferie har en feriepengesats som utgjør 12,0 prosent av forrige årslønn. Dette er ikke skrevet i ferieloven, men er en tariff-festet rettighet. Dette betyr imidlertidig ikke at vedkomne dette vedrører får høyere årslønn. Den årslønnen blir omtrent den samme, fordi det blir trukket mer for ferie når en er i 12-prosentområde. Fordelen er dog fire dager ekstra ferie.

Få opp til 3 gratis tilbud

Når skal feriepengene utbetales?

Ferieloven regulerer opptjening og utbetaling av feriepenger. Lovverket sier at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien påbegynnes, eller senest 1 uke før ferieavvikling. Mange bedrifter velger å utbetale feriepengene i en bestemt måned, og dette er ofte i forbindelse med fellesferien.

Hvem har rett på feriepenger?

Man har ikke nødvendigvis krav på feriepenger i kraft av å være ansatt i en bedrift. Som nevnt skal man ha vært i et ansettelsesforhold i bedriften det foregående året, og dermed ha opparbeidet seg feriepengene. Grupper som ikke omfattes av retten til feriepenger er selvstendig næringsdrivende, frilansere og arbeidsløse. Vernepliktige og sjømenn er motsatt blant dem som har rett på feriepenger. 

Sykemeldte, permitterte, osv.

Arbeidsgiver plikter å betale feriepenger for den delen av sykepengene og eventuelt omsorgspengene som er utbetalt i arbeidsgiverperioden. Dette er henholdsvis 16 dager for egen sykdom og 10 dager for barn eller barnepassers sykdom. Utover feriepengene fra arbeidsgiver, får du også feriepenger fra folketrygden for opptil 48 av de sykedagene du har mottatt sykepenger for. Samlet kan du altså motta feriepenger for 64 dager hvis du har vært langtidssykemeldt.

Opphør av arbeidsforhold

Fratrer arbeidstakeren sin stilling, gjelder særskilte regler. Feriepengeutbetalingen vil i så tilfelle normalt skje siste lønningsdag før arbeidsforholdet opphører. Skjer utbetalingen av feriepengene i samme år som de opptjenes, skal man være oppmerksom på at disse ikke er trekkfri, og at det utbetalte dermed skal beskattes.

Andre grupper

For personer som mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd, foreldrepenge osv., gjelder særskilte regler. Disse kan det leses mer om på NAV sine sider her.

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud