Dekningsbidrag

Oppdatert 2022

Hva er dekningsbidrag

Selve begrepet refererer til det bidraget som bedriftens drift (salg av varer eller tjenester o.l.) gir bedriften til dekning av sine faste kostnader. Når man har trukket de variable kostnadene fra salgsinntekten, står man igjen med en salgsfortjeneste som benyttes til å dekke faste kostnadene.

Finn hjelp til dekningsbidrag

Hvordan finne dekningsbidrag

Man kan kalkulere dekningsbidraget både på enhets- og produktnivå eller for bedriften som helhet. 

Dekningsbidrag per enhet = pris per enhet – variable kostnader per enhet

Dekningsbidrag totalt = salgsinntekter – variable kostnader

Dekningsgrad

I relasjon til dekningsbidrag, nevnes dekningsgrad. Dekningsgraden sier noe om hvor stor del av salgsinntektene som består, og er en beskrivelse av dekningsbidraget i prosent av salgsinntektene. På enhetsnivå kan man finne dekningsgraden ved å beregne forholdet mellom dekningsbidraget per. enhet og prisen for den pågjeldende enhet. Dekningsgraden fungerer dermed som et verktøy til å utlede virksomhetens lønnsomhet.

Dekningsbidragformel

(dekningsbidrag * 100%)/ salgspris = dekningsgrad

Finn hjelp til dekningsbidrag

Dekningspunkt

Når man er interessert i å finne ut hvor mye som skal til for at man ikke går i underskudd, utleder man dekningspunktet. Dette kalles også nullpunktet eller «break- even», og er den omsetningen som fører til at resultatet blir null. Har man hatt tilstrekkelig aktivitet i bedriften til at man når dekningspunktet, har man sikret at de faste kostnadene akkurat dekkes.

Underskudd

Har man ikke kunnet nå nullpunktet, går bedriften med et underskudd. Det vil si at bedriften ikke kan betjene sine faste utgifter. Er dette tilfelle, kan bedriften måtte gjøre trekk i den oppsparte egenkapitalen eller finne andre metoder for å betale sine kreditorer.

Finn hjelp til dekningsbidrag

Overskudd

Er dekningsbidraget tilstrekkelig stort, og dermed dekker over mer enn renteutgifter, avskrivninger, forsikringer, husleie og øvrige faste kostnader, genererer bedriften et overskudd. Dette overskuddet kan enten spares i bedriften som egenkapital eller trekkes ut av eierkretsen som utbytte.

Trenger du hjelp med dekningsbidrag?

Det kan være en god idé å få hjelp med regnskapet. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp til dekningsbidrag