Avskrivninger

Oppdatert 2022

Hva er en avskrivning?

En avskrivning er en regnskapsmessig justering for det verdifallet et driftsmiddel har i en regnskapsperiode.
Når du kjøper utstyr eller annet som for eksempel anleggsmidler til bedriften som er av en viss verdi, skal dette føres i balansen og kostnadsføres over flere år. Dette henger sammen med at det pågjeldende anleggsmiddel ikke kun har bruksverdi det året det anskaffes, men har lenger levetid. Ved kun å kostnadsføre det pågjeldende i anskaffelsesperioden, vil man danne et feilaktig bilde av bedriftens økonomiske situasjon.

Avskrivningssatser og saldogrupper

Aktiver har forskjellige prosentsatser, og er oppdelt etter saldogrupper. De mest vanligste saldogruppene er a), c) og d). 

Saldogruppe a) omfatter kontormaskiner o.l., og avskrivningssatsen er 30 prosent. Typiske aktiver i denne gruppen er datautstyr ment til kontorformål, forutsatt en levetid på mer enn tre år. Saldogruppe c) omfatter vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv., og avskrivningssatsen er 24 prosent. Avslutningsvis omfatter saldogruppe d) personbiler, inventar, maskiner mv., med en sats på 20 prosent.  

Finn regnskapsfører

Hva kan man avskrive?

Som hovedregel skal alle kostnadene utgiftsføres direkte i resultatregnskapet. Kostnader som overskrider 15.000 kr skal likevel kostnadsføres over den økonomiske levetiden. Man skal derfor identifisere hvor lenge eiendelen vil gi nytte til bedriften, og løpende kostnadsføre etter dette.

Hvilke typer avskrivninger finnes?

Det finnes forskjellige metoder for avskrivning. De mest sentrale avskrivningsmetodene er lineære avskrivninger og saldoavskrivninger.

Lineær avskrivning

Hvis man foretar en lineær avskrivning avskriver man driftsmiddelet med det samme beløpet hvert år. Altså skal man benytte det samme avskrivningsbeløpet i første måned som siste måned.

Saldoavskrivning

Benytter man seg derimot av saldoavskrivningsmetoden avskriver man en prosentsats av den på tidspunktet bokførte verdien. Ettersom driftsmiddelet blir mindre og mindre verdt med tiden, vil også avskrivningen bli mindre.
 

Skattemessig behandling av avskrivning

Skatterettslig betraktes avskrivninger noe annerledes enn regnskapsmessig. Skatteloven inneholder grenser for hvor mye man kan avskrive med, for å begrense reduksjonen i selskapets skattbare inntekt. Det vil si at den reelle verdien kan avvike fra den skattemessige verdien, for at man skal betale skatt av det pågjeldende. Enkelte driftsmidler øker i verdi, på tross av at de avskrives. Dette gjør seg eksempelvis gjeldende for mange eiendommer, som ofte selges for langt mer enn anskaffelsesverdien. 

Trenger du hjelp med avskrivning?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn regnskapsfører