Omløpsmidler

Oppdatert 2023

Hva er omløpsmidler?

Omløpsmidler er eiendeler som er i et kortsiktig eierforhold hos virksomheten. Det vil si at virksomheten ikke har intensjoner om å beholde eiendelene til varig bruk eller eie. Man sier at omløpsmidlene er likvide, hvilket vil si at de er lett omsettelige. Omløpsmidler er motstykket til anleggsmidler, som eksempelvis omfatter bygninger o.l.

Når en eiendel er lett omsettelig, kan den lett selges eller omgjøres til kontanter. Som regel omfatter aktiver av denne typen kontanter, bankinnskudd og lignende, men også virksomhetens varer hvis de driver med varesalg. Varelageret er derfor som regel å betrakte som et omløpsmiddel.

Regnskapsmessig behandling av omløpsmidler

Hvordan omløpsmidlene skal behandles i regnskapsmessig sammenheng, reguleres av regnskapsloven. Eiendelene som kan kategoriseres som omløpsmidler skal inngå i virksomhetens årsbalanse på eiendelssiden. Eiendelene skal sorteres under overskriften «omløpsmidler».  

Verdi av omløpsmidler

Omløpsmidler skal vurderes til den laveste verdien av anskaffelseskosten og virkelig verdi. I tillegg gjelder det at omløpsmidlene ikke kan være verdsatt til mer enn deres realistiske verdi. Det er ikke mulig å justere verdien dersom midlene øker i verdi, med mindre dette skjer over lengre tid og omløpsmiddelet får økt verdi som resultat av virksomhetens produksjon. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp med regnskapet