Noteopplysninger

Oppdatert 2023

Hva er noteopplysninger?

Noteopplysninger er tilleggsopplysninger som skal inkluderes i årsregnskapet for å gjøre det enklere for leseren å forstå selskapets stilling og resultat. Opplysningene skal gjøre det forståelig hvordan man har kommet frem til de ulike resultatene og beløpene. Med andre ord skal notene inneholde nødvendig informasjon som ikke fremgår av regnskapets øvrige poster. For de fleste selskaper er dette et krav, men reglene er mer eller mindre strenge avhengig av type virksomhet, jf. Regnskapsloven.

Store foretak

Selskaper definert som store foretak skal forholde seg til paragraf 7-2 til 7-34 i Regnskapsloven. I følge loven er følgende selskapstyper definert som store foretak:

  • Allmennaksjeselskaper.
  • Regnskapspliktige som har aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner som noteres på børs.
  • Regnskapspliktige som har autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet.
  • Andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet.

Få opp til 3 gratis tilbud

Store foretak skal blant annet gi noteopplysninger om anvendte regnskapsprinsipper, finansiell markedsrisiko, gjeld, aksjer og andeler i andre selskaper, samt godtgjørelse til revisor.

Små foretak

Små foretak er ikke forpliktet til det samme omfanget av noteopplysninger, og skal i stedet forholde seg til paragraf 7-35 til 7-45 i Regnskapsloven. Små foretak er selskaper som maksimalt har:

  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner.
  • Balansesum på 35 millioner kroner.
  • Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret lik 50.

Små foretak skal blant annet utarbeide noteopplysninger vedrørende de anvendte regnskapsprinsipper, anleggsmidler, gjeld, ekstraordinære inntekter og kostnader, samt antall ansatte.

Ytterligere tilleggsinformasjon

For både små og store foretak gjelder det også at tilleggsopplysninger skal tilveiebringes hvis de bidrar til et mer rettvisende bilde av selskapets regnskap, såfremt noteopplysningene krevet av Regnskapsloven ikke er tilstrekkelige for å gi et rettvisende bilde. 

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud