Goodwill

Oppdatert 2022

Hva er goodwill?

Goodwill defineres forskjellig avhengig av hvilken sammenheng begrepet anvendes. Begrepet i seg selv referer til velvilje, men i regnskapsmessig sammenheng knyttes begrepet til renommé. Nærmere bestemt handler det om detaljer som merkenavn, bedriftens kundekrets, merkenavnet, stordriftsfordeler eller eksempelvis det nettverket bedriften har. Goodwill gir bedriften en større sikkerhet, og bidrar til større sikkerhet for økonomisk inntjening.

Finn hjelp med goodwill

Hvordan måler man goodwill?

Kort oppsummert kan ikke internt anskaffet goodwill anses som et aktiv. Goodwill kan først regnes som dette når det inngår i et virksomhetskjøp, og bokføres som forskjellen mellom alle målbare aktiver og kjøpspris. 

Eksempel: Virksomhet A kjøper 100% av virksomhet B sine aksjer. Virksomhet B sine aktiver har en bokført verdi på 100.000 kroner, men salgsprisen er 150.000 kroner. Differansen mellom bokført verdi på aksjene til Virksomhet B og dets markedspris kan dermed klassifiseres som goodwill. Disse 50.000 klassifiseres som et immatrielt aktiv.

Goodwill er en immateriell eiendel, og altså en eiendel som ikke finnes fysisk. Immaterielle eiendeler kan være komplisert å måle, fordi de er abstrakte.

Finn hjelp med goodwill

Goodwill i regnskapet

Goodwill som er anskaffet gjennom kjøp, skal inkluderes i bedriftens regnskap som en eiendel i balansens anleggsmiddelspost. Anskaffet goodwill kvalifiserer som andre eiendeler for avskrivning, og skal avskrives etter de generelle reglene herom. Det fremgår av regnskapsloven at goodwill skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Det finnes ingen øvre grense for hvor mange år dette kan være, men ofte strekker avskrivningsperioden seg over så mye som 20 år.

Det motsatte gjør seg gjeldende for egenutviklet goodwill, hvilket ikke kan avskrives i regnskapet. Utgiftene hertil har man likevel fått fradrag for gjennom løpende fradrag for reklameutgifter og lignende. 

Beskatning av goodwill

Som øvrige immaterielle eiendeler, skal goodwill beskattes. Når bedriften skal selges finnes det særskilte regler om gevinst-/ tapskonto som selger bør sette seg inn i for å sikre den mest optimale skattebetalingen.

Goodwill ved virksomhetssalg

Det er i tilfelle av virksomhetssalg at goodwill får størst betydning i regnskapsmessig sammenheng. Man ser på forholdet mellom selskapets verdi og hvor mye høyere denne er i forhold til hva selskapets eiendeler tilsier at den skulle ha vært. Nærmere bestemt ser man på hvor mye høyere selskapets salgspris er enn de eiendelene som rent faktisk kjøpes. Man betrakter derfor goodwill som en form for «merverdi» i regnskapsmessig sammenheng.

Trenger du hjelp med goodwill?

Det kan være en god idé å få hjelp med goodwill. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Finn hjelp med goodwill