Lineær avskrivning

Dersom ditt selskap har en eiendel bestemt til «varig eie eller bruk» skal denne avskrives, i følge regnskapsloven. Det heter videre i samme lov at eiendelen eller investeringen skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. En vanlig avskrivningsmetode er lineær avskrivning. Du kan lese om avskrivning etter saldometoden her.

Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!

En lineær avskrivning oppstår når et aktiv avskrives med like store beløp over dets antatte levetid. Avskrivningsgrunnlaget er anskaffelsespris inklusiv anskaffelseskostnader, jf. regnskapsloven § 5-4, fratrukket eventuell scrapverdi (salgspris).

NB: Avskrivningene gjøres for ett år av gangen. Dersom eiendelen er kjøpt i desember, fradragsføres det regnskapsmessig for 1/12-del av året.

Formel for lineær avskrivning:

Formelen for avskrivning etter den lineære metoden er gitt som følger:

A_t = (K – S) / N

Hvor A er lik avskrivning, t er lik år, K er lik kostpris, S er lik scrapverdi og N er lik antall år aktivet skal avskrives.

Formelen kan dermed beskrives som at et aktiv skal avskrives med en gitt sum i år t, hvor summen er gitt ved kostpris fratrukket scrapverdi delt på antall år aktivet skal avskrives.

Eksempel på lineær avskrivning:

Firma ABC AS har anskaffet et aktiv til kroner 500.000,-, med en scrapverdi på kroner 0,-. Firmaet mener lineær avskrivning er en fornuftig avskrivningsmetode.

Avskrivning i år 1: 500.000 / 5 = 100.000,-

Avskrivning i år 2: : 500.000 / 5 = 100.000,-

Avskrivning i år 3: osv…

Hele beløpet vil etter fem år være fullt avskrevet.

Overlat avskrivningen til en regnskapsfører

Ageras er en møteplass hvor revisorer og regnskapsførere kobles med bedrifter og privatpersoner. Hos oss kan du få tre uforpliktende tilbud fra regnskapsførere eller revisorer, og velge tilbudet du foretrekker, helt uten kostnader. Ønsker du eksempelvis å overlate avskrivningene til en profesjonell? Klikk på knappen nedenfor.

Klikk her og få 3 tilbud fra regnskapsførere!