Arbeidsgiveravgift

Oppdatert 2022

Hva er arbeidsgiveravgift?

Arbeidsgiveravgiften skal betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag?  i og utenfor tjenesteforhold. Betaler en arbeidsgiver lønn eller en annen form for vederlag for ansatte eller andres arbeidsinnsats, plikter denne dermed å betale arbeidsgiveravgift hvis arbeidet ikke er utført av selvstendig næringsdrivende.

Er man innehaver av et enkeltpersonforetak, skal man ikke betale arbeidsgiveravgift av egne privatuttak, overskudd eller utbetaling til eget bruk. Har man derimot ansatte, plikter man å betale arbeidsgiveravgift av dette som normalt.

Få hjelp med arbeidsgiveravgift her

Hvorfor skal man betale arbeidsgiveravgift?

Folketrygden forestår blant annet finansiering av offentlig pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og en rekke andre offentlige ytelser. Arbeidsgiveravgiften fungerer som et bidrag til dette.

Beregning av arbeidsgiveravgift

Til forskjell for mange andre avgifter i Norge, er beregningen av arbeidsgiveravgiften i Norge regionalt differensiert i de forskjellige kommunene. Satsen avhenger ikke av den ansattes hjemkommune, men motsatt av hvilken kommune den pågjeldende virksomhet har hovedkontor, og ligger for de forskjellige sonene et sted mellom 0 og 14,1 %.

Få hjelp med arbeidsgiveravgift her

Hva skal man beregne arbeidsgiveravgift av?

Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften er bruttolønnen til den ansatte. Som lønn regnes utover den alminnelige bruttolønnen honorarer, provisjon, overtidsgodtgjørelse og ulempetillegg. I samme utstrekning som naturalytelser skal medregnes i skattegrunnlaget, skal de også medregnes i grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. På denne måten inngår eksempelvis også fri telefon. En av hovedreglene for beregningen av arbeidsgiveravgiften, er at ytelser det skal innrømmes skatt av, også skal svares arbeidsgiveravgift av. Et tillegg til dette, er at man skal svare arbeidsgiveravgift av feriepenger og pensjonsinnskudd som otp osv. – ytelser som ikke normalt inngår i skattegrunnlaget.

Unntakelser fra arbeidsgiveravgiften

Det finnes enkelte unntakelser for arbeidsgiveravgiften. Eksempelvis gjelder dette for arbeid utført i utlandet, når arbeidet utføres av en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av norsk trygdeordning. Abreidsgiveravgift skal heller ikke betales når arbeidet er utført av en selvstendig næringsdrivende. Videre gjelder det fritak for de beløp foreldre betaler for dagmamma eller praktikant til barn pass av barn under 12 år eller eldre barn med særlige behov. Ønsker du å lese mer om fritak for betalt barnepass, kan Skatteetatens sider være til hjelp. Betaler arbeidsgiver yrkesskadeforsikring og styreansvarsforsikring, er dette også omfattet av fritaket for arbeidsgiveravgiften. 

Hjelp med arbeidsgiveravgift

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører med regnskapet. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp med arbeidsgiveravgift her