Årsberetning

Årsberetningen

Årsberetningen har flere formål, hvorav det ene er å supplere årsregnskapet slik at leseren får en dypere innsikt i selskapets økonomiske verdi. Årsberetningen skal gi en oversikt over selskapets utvikling og resultat i tillegg til å opplyse om forsknings- og utviklingsaktiviteter (R&D). Som i årsregnskapet stilles det i årsberetningen ulike krav til større og mindre foretak, og oversikten over alle gjeldende krav finner du på på Lovdatas nettsider, under regnskapslovens § 3-3 og § 3-3a. Nedenfor følger enkelte av kravene som stilles til både store og små foretak.

Hjelp medårsberetning? Motta opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere

  • Opplysninger om virksomhetens art og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.
  • Opplysninger om forutsetninger for fortsatt drift.
  • Forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap (dersom dette ikke fremgår av årsregnskapet).
  • Opplysninger om arbeidsmiljøet samt oversikt over iverksatte tiltak med betydning for arbeidsmiljøet.
  • Redegjørelse av selskapets tilstand når det gjelder likestilling, samt iverksatte og planlagte tiltak for å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling mellom kjønn.
  • Redegjørelse av iverksatte og planlagte tiltak for å forhindre etnisk og seksuell diskriminering.
  • Opplysninger om forhold ved virksomheten som kan ha påvirkning på det ytre miljø samt planlagte tiltak som kan forhindre negative miljøvirkninger.

Både årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kravene for underskrifter er de samme ved årsberetningen som ved årsregnskapet. Det betyr at årsberetningen skal underskrives av daglig leder i tillegg til samtlige av selskapets styremedlemmer. Deltagerne eller medlemmene underskriver dersom selskapet ikke har daglig leder eller styre. Som nevnt ovenfor skal innvendelser til årsregnskapet redegjøres for i årsberetningen.

Få opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere