Årsberetning

Oppdatert 2022

Hva er årsberetning?

Årsberetningen har flere formål, hvorav det ene er å supplere årsregnskapet slik at leseren får en dypere innsikt i selskapets økonomiske verdi. Årsberetningen skal gi en oversikt over selskapets utvikling og resultat i tillegg til å opplyse om forsknings- og utviklingsaktiviteter (R&D). Som i årsregnskapet stilles det i årsberetningen ulike krav til større og mindre foretak, og oversikten over alle gjeldende krav finner du på på Lovdatas nettsider, under regnskapslovens § 3-3 og § 3-3a. Nedenfor følger enkelte av kravene som stilles til både store og små foretak.

Få hjelp med årsberetningen

Hva skal årsberetning inneholde

  • Opplysninger om virksomhetens art og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.
  • Opplysninger om forutsetninger for fortsatt drift.
  • Forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap (dersom dette ikke fremgår av årsregnskapet).
  • Opplysninger om arbeidsmiljøet samt oversikt over iverksatte tiltak med betydning for arbeidsmiljøet.
  • Redegjørelse av selskapets tilstand når det gjelder likestilling, samt iverksatte og planlagte tiltak for å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling mellom kjønn.
  • Redegjørelse av iverksatte og planlagte tiltak for å forhindre etnisk og seksuell diskriminering.
  • Opplysninger om forhold ved virksomheten som kan ha påvirkning på det ytre miljø samt planlagte tiltak som kan forhindre negative miljøvirkninger.

Krav for årsberetning

Både årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Kravene for underskrifter er de samme ved årsberetningen som ved årsregnskapet. Det betyr at årsberetningen skal underskrives av daglig leder i tillegg til samtlige av selskapets styremedlemmer. Deltagerne eller medlemmene underskriver dersom selskapet ikke har daglig leder eller styre. Som nevnt ovenfor skal innvendelser til årsregnskapet redegjøres for i årsberetningen.

Hjelp med årsberetning?

Det kan være en god idé å få hjelp fra en revirsor med årsberetning. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp til årsberetningen her