Variable kostnader

I bedrifter har man faste og variable kostnader. De faste kostnadene er utgifter selskapet har uansett hva som produseres og er således uavhengige av bedriftens produksjonsvolum. De er dermed ikke varierende, men faste. Faste kostnader er for eksempel kostnader som husleie for å leie kontorlokale, ansattes lønn, forsikringer og avskrivninger. Forskjellen på faste og variable kostnader er at variable kostnader derimot er utgifter som varierer og er forskjellige fra periode til periode. Utgiftene varierer i forhold til selskapets produksjonsvolum. De variable kostnadene oppstår i forbindelse med produksjon og salg, og kan være utgifter som for eksempel råvarer, innpakning og frakt.

Formel: Totale kostnader – faste kostnader = variable kostnader

Eksempel: Et aksjeselskap har totale kostnader på kroner 1.000.000,-. Bedriften utbetaler videre årlige lønnskostnader på kroner 500.000, og leieutgifter beløper seg til kroner 200.000,- årlig.

Variable kostnader = 1.000.000 – (500.000 + 200.000) = 300.000 kroner.

Formel: Variable enhetskostnader

Variable enhetskostnader, også kalt variable kostnader per enhet, er et nøkkeltall som viser hva den variable kostnaden er for hver enkelt produksjonsenhet i gjennomsnitt. For å regne ut dette deler man de totale variable kostnadene på produksjonsmengden:

Totale variable kostnader/produksjonsmengde = variable enhetskostnader

Det finner tre typer variable enhetskostnader:

Proporsjonale variable kostnader:

de variable kostnadene stiger proporsjonalt med salgsvolumet. Dermed er enhetskostnadene uendret (konstant) og uavhengig av bedriftens produksjon. Det koster det samme å produsere 10 enheter som det koster å produsere 100 enheter.

Regressive variable kostnader:

de variable kostnadene øker med en prosentssats som er lavere enn produksjonsmengden. Enhetskostnadene blir derfor mindre og mindre jo større salgsvolumet blir. Dette kan blant annet skyldes stordriftsfordeler og mengderabatter.

Regressive variable kostnader:

de variable kostnadene øker med en prosentsats som er høyere enn produksjonsmengden. Enhetskostnadene blir større og større etterhvert som salgsvolumet øker.