Få klarhet i reglene rundt virksomhetsoverdragelse

Ageras hjelper deg med å finne bistand ved virksomhetsovertagelse

Når en virksomhet eller den del av virksomheten overdras til en annen eier eller driver foreligger det i utgangspunktet en virksomhetsoverdragelse. Det er ikke alltid like klart hvilke regler som gjelder rundt virksomhetsovertagelse i arbeidsmiljøloven.

Når en arbeidsgiver byttes ut og en ny tar over, vil arbeidstakere ha noen vernede rettigheter. For eksempel kan man ikke si opp ansatte bare fordi det har kommet en ny eier inn i bilde. Men det er ikke bare skrevne rettigheter som vil være avgjørende for om overtagelsen er lovlig eller ikke, man må også sette seg inn i de uskrevne reglene ved arbeidsplassen.

Er du ansatt i et selskap som står overfor en virksomhetsoverdragelse? Da er det sikkert mange ting du lurer på og det kan være fint å få litt veiledning. Du kan for eksempel ha spørsmål om ansettelsesforholdet ditt og hvorvidt du kommer til å arbeide på samme måte, like mye, og med de samme oppgavene. Videre har du sikkert spørsmål om lønnen din og hva som vil skje med en eventuell pensjonsordning du har hatt hos din nåværende arbeidsgiver.

Hos oss finner du spesialister med den rette erfaringen til å håndtere en virksomhetsovertagelse. Vi gir deg flere tilbud slik at du kan sammenligne dem, noe som medfører fordelaktige priser. Tjenesten vår er gratis og uforpliktende og du påtar deg derfor ingen risiko. Ageras er en formidlingstjeneste som har hjulpet over 70 000 kunder til å finne riktig spesialist. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive situasjonen du står i ved hjelp av skjemaet ovenfor.

Slik fungerer Ageras:

Fortell oss først om din situasjon slik at vi vet hvilken spesialist som vil være mest relevant.

Deretter vil vi matche deg med 3 spesialister. Her kan du sammenligne de ulike tilbudene.

Til slutt velger du den spesialisten som passer best for deg.

Få hjelp ved en virksomhetsoverdragelse
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Oppsigelse

En arbeidstaker har mange rettigheter, og de vil bli brutt om de blir et offer for en virksomhetsovertagelse. Oppsigelsen må være begrunnet på en saklig måte, og ofte vil begge parter samarbeide med en advokat. Det vil lønne seg å få en oversikt over de ulike reglene rundt oppsigelser.

Nedbemanning

Det vil være en overtallighetssituasjon ved en virksomhetsovertagelse, derfor kan det gjøres oppsigelser i lys av en rasjonaliseringsprosess. En spesialist vil ha en god oversikt over arbeidsmiljøloven som vil være til stor nytte under en omstrukturering i bedriften.

Nedleggelse og nyetablering

Arbeidsgiver vil ha en styringsrett i bedriften, men det er grenser på hva man kan foreta seg, det kan ikke gå altfor mye utover arbeidsforholdene til arbeidstakere. Ved omorganisering gjelder det å være forsiktig, samtidig som man gjør nødvendige endringer for å styrke økonomien.

Få hjelp til omorganisering og oppsigelser ved en virksomhetsoverdragelse.

Hva er en virksomhetsoverdragelse?

I henhold til arbeidsmiljøloven sikter begrepet til overføringen av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen. Dette innebærer som oftest salg av hele eller deler av virksomheten og dermed et skifte av eier eller driver. Et eksempel kan være at en selvstendig matbutikk blir kjøpt opp av en større kjede. Det kan være vanskelig å tyde hvilke transaksjoner som faktisk er overdragelser, og det som typisk er de viktigste elementene å vurdere er hvordvidt det er en selvstendig økonomisk enhet som blir overdratt, og hvorvidt denne har beholdt sin identitet etter overføringen. Dette vurderes ved å sammenligne enheten før og etter overdragelsestidspunktet. En velkjente form for virksomhetsoverdragelse er en fusjon. Reglene om virksomhetsoverdragelse kommer ikke til anvendelse ved rene aksjesalg.

Har det blitt et eierskifte i din bedrift, vil det skape mange komplikasjoner. Spesielt om den nye eieren er ute etter å gjøre store forandringer. Det er et omfattende regelverk som begrenser muligheten til den nye eieren, derfor vil det lønne seg å få oversikt over hva man kan og ikke kan gjøre. Ageras vil hjelpe deg med å finne spesialister med mye fagkunnskap og erfaring fra andre saker som vil være essensielt for å få til en virksomhetsovertagelse uten noe rot.

For arbeidstakerne blir det ofte en kamp om å beholde de rettighetene som de ble lovet av den forrige eieren. Derfor eksisterer det mange lover og regler rundt virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven som beskytter arbeiderne. Vilkårene til de ansatte vil altså bli overført til den nye eieren. En god dialog med de tillitsvalgte er viktig både for den nye og den gamle eieren. Om ny eier ikke lenger vil at bedriften skal være bundet av en tariffavtale, må han eller hun gi en skriftlig erklæring innen 3 uker til fagforeningen.

Vår formidlingstjeneste vil sette deg i kontakt med dyktige arbeidsrettsspesialister som vil kunne håndtere virksomhetsovertagelsen uten problemer. Da vil du få hjelp til å utforme arbeidskontrakter, gå gjennom ulike punkter i arbeidskontraktene, håndheve misligholdte kontrakter, og generell rådgivning som vil føre til en god og ryddig prosess. Ageras vil matche deg med flere spesialister slik at du får en konkurransedyktig pris og gjennomsiktighet i markedet.

Virksomhetsoverdragelse: Ansattes rettigheter og plikter

Der er noen få mulige konsekvenser av virksomhetsoverdragelse for ansatte. Arbeidstaker har særlige rettigheter regulert i kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven. Dersom du som arbeidstaker er bekymret for å bli sagt opp i forbindelse med overdragelsen skal du vite at selve overdragelsen ikke kan brukes som begrunnelse til å si opp ansatte. I utgangspunktet skal alle rettigheter og forpliktelser fra tidligere arbeidsavtale overføres til det nye selskapet, og dette vil også innebære den samme lønnen, de samme frynsegodene, den samme stillingen og de samme kravene til arbeidgiver. Eventuelle oppsigelser må skje i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og loven har som formål å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

1. Rettigheter etter tariffavtaler

Den nye arbeidsgiveren vil videre bli bundet av den samme tariffavtalen som den tidligere arbeidsgiveren var bundet av, med mindre den nye arbeidsgiveren innen tre uker etter overdragelsestidspunktet erklærer overfor fagforeningen at han/hun ikke ønsker å bindes av denne. Dersom dette er tilfellet vil de kollektive rettighetene falle bort, men du som arbeidstaker vil likevel ha rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene som tariffavtalen besto av, inntil tariffavtalen utløper eller det inngås en ny avtale. Arbeidstakerne kan også velge å kreve tariffavtale med den nye arbeidsgiveren hvor kollektive rettigheter avtales.

2. Pensjonsrettigheter

I forhold til pensjon er utgangspunktet at kollektive pensjonsordninger overføres til den nye arbeidsplassen, så lenge ordningene har blitt gjort til individuelle rettigheter gjennom tariffavtale, arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet. Men dersom den nye arbeidsgiveren allerede har en pensjonsordnining kan vedkommende velge å involvere de overførte ansatte i denne. Dette kan i realiteten føre til mindre fordelaktige ordninger enn det de overførte ansatte har vært vant til hos den tidligere arbeidsgiveren. 

3. Virksomhetsoverdragelse: Kan arbeidstaker sies opp?

Dersom du som arbeidstaker ikke ønsker å fortsette som ansatt etter overdragelsen, har du rett til å motsette deg arbeidsforholdet og si opp. Dette må du opplyse din tidligere arbeidsgiver om innen en bestemt frist han/hun har fastsatt, og uansett innen 14 dager etter at du har fått vite at det vil skje en overdragelse.

Hvis du har jobbet i selskapet minst 12 måneder de siste to årene før overdragelsestidspunktet vil du ha fortrinnsrett til å få ny ansettelse hos din tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet såfremt du har de riktige kvalifikasjonene for stillingen. Du mister denne fortrinnsretten hvis du ikke aksepterer tilbudet om ansettelsen innen 14 dager etter at du har mottatt det.

4. Endringsoppsigelse

Begrepet endringsoppsigelse skiller seg fra vanlig oppsigelse. En vanlig oppsigelse innebærer at hele arbeidsforholdet opphører etter at oppsigelsestiden er jobbet ut. En endringsoppsigelse innebærer ikke at arbeidsforholdet avsluttes, men at de vilkårene og arbeidsforholdene som til nå har vært gjeldende avsluttes, og at et nytt tilbud gis til arbeidstakeren. Dersom arbeidstakeren avslår det nye tilbudet vil det imidlertid anses som en ordinær oppsigelse.

Endringsoppsigelser oppstår når arbeidsgiver pålegger eller ønsker å pålegge arbeidstaker så mange endringer i oppgaver at det vil endre arbeidsforholdet helt. I utgangspunktet har arbeidsgiveren en styringsrett innenfor rammene av arbeidsforholdet som gjør det mulig å pålegge arbeidstakeren visse endringer i arbeidsoppgaver. Men når endringene er så vesentlige at det går utover styringsretten til arbeidsgiveren, kan arbeidsgiveren meddele endringsoppsigelse. Det er lovpålagt å drøfte dette med den bestemte arbeidstakeren. Eventuelt kan også en tillitsvalg være tilstede under møtet.

Som arbeidstaker har du 3 muligheter dersom din arbeidsgiver meddeler endringsoppsigelse:

  1. Du kan godta endringen og umiddelbart tre inn i den nye stillingen.
  2. Du kan godta endringen, men samtidig velge å jobbe ut oppsigelsestiden i din gamle stilling før du begynner i den nye.
  3. Du kan velge å motsette deg endringen og dermed avslå stillingen. Du kan enten gå til sak mot arbeidsgiveren eller avslutte arbeidsforholdet etter endt oppsigelsestid.

Ved en virksomhetsovertagelse vil en flytte virksomheten til en annen juridisk enhet. Blir det en ny eier i bedriften, fører det ofte til en ny virkelighet for arbeidstakere. Men det finnes flere grenser for hva en ny eier kan foreta seg, blant annet har arbeidstakere en reservasjonsrett etter virksomhetsovertagelse, noe som betyr at de rettighetene de hadde fra forrige eier også vil være gyldige etter overtagelsen.

Den nye og tidligere arbeidsgiver er pliktet til å kommunisere med arbeidstakernes tillitsvalgte og gi informasjon om hva som kommer til å skje og hvorfor. Dette skal skje så snart som mulig slik at tillitsvalgte har mulighet til å komme med reelle innspill som kan gavne arbeidstakerne. Dersom selskapet ditt ikke har en tillitsvalgt kan en person få rollen som tillitsvalgt i løpet av denne prosessen.

Spesielt skal det informeres om årsaken til overdragelsen og hvilket tidspunkt det kommer til å skje. Videre skal de rettslige, økonomiske og sosiale følgene for arbeidstakerne i forbindelse med overdragelsen opplyses. Også endringer i tariffavtaler, planlagte tiltak overfor arbeidstakerne samt reservasjons- og fortrinnsrett skal informeres om og drøftes. Arbeidsgiverne har også informasjonsplikt overfor arbeidstakerne, og denne informasjonsdelingen skal finne sted etter drøftingen mellom arbeidsgiverne og de tillitsvalgte.

Nedbemanning

Det faktum at en ny eier har kommet inn i bilde, er ikke i seg selv en god nok grunn til å si opp en ansatt. De har rett til en saklig begrunnelse om de blir sagt opp. Det betyr derimot ikke at man aldri kan si opp ansatte etter en virksomhetsovertagelse, men det er noen spesielle regler rundt dette.

Sluttpakker

Arbeidsrettsadvokater kan også hjelpe til med å utforme såkalte sluttpakker. Sluttpakker kan gis til ansatte man ikke er fornøyde med, og det må være frivillig fra arbeidstakerens side. Beløpet som blir gitt i sluttpakker vil avhenge av hvilke forhold som ligger til grunn. En arbeidsrettsadvokat vil hjelpe med å utforme disse.

Regler om arbeidsavtaler

Selv om man ikke kan si opp ansatte etter en virksomhetsovertagelse, kan man allikevel flytte på ansatte til nye posisjoner hvor de vil få andre arbeidsoppgaver. Det kan være frustrerende for arbeidstaker, føler de seg oppgitt over den nye situasjonen, kan en arbeidsrettsadvokat hjelpe dem med en endringsoppsigelse som følge av den nye situasjonen.

Få bistand ved virksomhetsoverdragelse

Er du en arbeidstaker, vil en arbeidsrettsspesialister også kunne sette seg inn i din situasjon for å hjelpe deg med blant annet lønn, oppsigelse, sikre dine rettigheter, og så videre. Som arbeidsgiver er det ikke enkelt å sette seg inn i alle lover og regler som gjelder under en virksomhetsovertagelse.

Samarbeid om å løse problemene
Lag en strategi om hvordan dere skal gå frem for å løse problemene. Det gjelder å ha en god forståelse av arbeidsmiljøloven (aml) under en virksomhetsovertagelse slik at man klarer å finne løsninger som er innenfor regelverket. En arbeidsrettsadvokat vil ha forståelse for at noen tøffe grep må gjøres for at virksomheten skal bli lønnsom igjen.
Finn riktig spesialist
Vi lar deg velge mellom flere arbeidsrettsadvokater slik at du kan sammenligne og velge den som passer for deg. Denne metoden gjør også at prisene blir konkurransedyktige, og det fører til et mer gjennomsiktig marked. Under en virksomhetsovertagelse vil det være veldig viktig å ha kontroll på det juridiske, ellers kan det skape mange komplikasjoner.
Vær forberedt på at komplikasjoner kan oppstå underveis
Ideelt sett blir alle parter fornøyde ganske raskt. Det er viktig å forholde seg til ansattes rettigheter i en virksomhetsovertagelse, men noen ganger vil det ende i en rettsprosess som kan holde på i lang tid. En arbeidsrettsadvokat vil selvfølgelig prøve å være kostnadseffektiv og grundig i sitt arbeid, selv om man aldri kan spå komplikasjonene som kan oppstå i ettertid.
Lag en avtale om pris
Etter å ha funnet en relevant spesialist, kan dere diskutere hvor mye det kommer til å koste. Dette kan variere ut i fra hvilken situasjon du er i og hvor mye arbeid som kreves. Det er ikke alltid man vet hvilke komplikasjoner som kan oppstå etter at dere har kommet frem til en avtale. Derfor vil ofte timesbetaling fungere best i de fleste situasjoner.

Ageras’ overordnede mål er å gjøre markedet for juridiske og økonomiske tjenester mer gjennomsiktig, og det er derfor vi gir deg flere tilbud.

Enten du har en tvist med tidligere eller ny arbeidsgiver, eller bare har behov for rådgivning i forhold til hva dine rettigheter er som arbeidstaker, kan Ageras hjelpe deg med å finne dyktige spesialister med den rette erfaringen. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive situasjonen du står i ved hjelp av skjemaet ovenfor. Ut fra dine behov og forventninger vil vi gjennomsøke vårt nettverk av spesialister i Norge og gjøre vårt ytterste for å finne opptil 3 tilbud fra forskjellige kandidater som ønsker å hjelpe deg. Du har på den måten muligheten til å sammenligne tilbudene basert på dine personlige preferanser, slik at du gjør et godt valg med hensyn til både kvalitet og pris.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg