Få tilbud fra opptil 3 skatterådgivere

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige skatterådgivere der ute

Vi har det største nettverket av revisorer og advokater
Finn skatterådgiveren som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige skatterådgivere med rett kompetanse for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Kandidatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert skatterådgiver.

Finn den rette skatterådgiver enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Ageras hjelper deg med å finne en ekspert i skatt

Synes du skatterapportering er utfordrende og ønsker veiledning rundt skatteloven? Skatt er et av de mest utbredte og omfattende områdene i juss og har også vesentlig betydning i det økonomiske fagområdet. Det kan derfor være lurt å rådføre seg med en fagkyndig hvis du har spørsmål, enten det er i privat eller ervervsmessig kontekst. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av økonomiske og juridiske tjenester, og kan hjelpe deg med å komme i kontakt med en skatteekspert på kort tid. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive saken du trenger hjelp med i skjemaet ovenfor, og vi vil finne opptil 3 kandidater som har den rette kompetansen og erfaringen til å utføre oppgaven din. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og du trenger dermed ikke benytte deg av tilbudene hvis du ikke ønsker det. Vi er imidlertid trygge på at vi har forutsetningene for å gjøre deg fornøyd med tjenesten, og vi vil bestrebe oss på å finne fagkyndige som passer til akkurat din situasjon.

Få skatterådgivning og merk utbyttet

Skatterådgivning handler i all hovedsak om å minimere beskatning på lovlig vis, ved å foreta en strategisk planlegging av en virksomhet eller en persons privatøkonomi. Det skatterettslige området kjennetegnes ved hyppige og omfattende endringer av allerede kompliserte regler, noe som gjør skatterapportering- og planlegging utfordrende. Skattelovgivningen kan nettopp virke uhåndterlig både for privatpersoner og selskaper. Dermed øker behovet for profesjonell rådgivning for å sikre at gjeldende regelverk overholdes, og med rett veiledning kan du oppdage muligheten for berettigede besparelser som kan være gunstige.

Skatterådgivning for privatpersoner

For en alminnelig person er ikke behovet for skatterådgivning spesielt utstrakt, særlig hvis man er en ordinær lønnsmottaker uten stor formue eller omfattende investeringer i eiendom, aksjer eller lignende. Så snart man investerer, har formue eller jobber utenlands blir det imidlertid litt mer komplisert, og behovet for rådgivning øker. Er man deltager i selskap med ubegrenset ansvar hvor man hefter med sin personlige formue er det for eksempel flere forhold å ta i betraktning.

Har man ansettelsesforhold i flere land, i tillegg til formue og investeringer i utlandet, blir situasjonen også en annen, og det kan være vanskelig å danne en oversikt over regelverket. For internasjonale arbeidstakere reiser det seg ofte problemstillinger rundt dobbeltbeskatning, og hvis man for eksempel flytter helt eller delvis til et annet land skal man vite når den fulle skatteplikt opphører, og når den begrensede skatteplikt inntrer. Det er nemlig mange særregler man skal ta høyde for hvis man fullt og helt vil sikre seg status som fraflyttet. Generelt kan man ha rett til fradrag, dekking av reiseutgifter og lignende, og så lenge innrapporteringen utføres korrekt kan store beløp spares. Skatterådgiveren hjelper deg med å få det optimale ut av skattefradrag, godtgjørelser og skatteordninger, og kan gi deg råd omkring dine forretningsinteresser. Vedkommende kan også hjelpe deg med utarbeidelsen av din selvangivelse.

Skatterådgivning for selskaper

Også for virksomheter kan utbyttet av skatterådgivning være betydelig. Skattelover og -regler er omfattende og det kan være vanskelig å danne et fullstendig overblikk. En advokat eller revisor med kompetanse i skatterett kan implementere helhetlige løsninger for å oppnå skatteoptimalisering slik at bedriften din ikke betaler for mye i skatt og avgifter, for eksempel ved å gi rådgivning omkring organiseringen av selskapet. Vedkommende kan også utarbeide skatte- og mva-rapporter og være til stor hjelp når det kommer til næringsoppgaven i selvangivelsen. Feil i næringsoppgaven kan nemlig medføre straffeskatt fra skattemyndighetene. Videre er det mange næringsdrivende som ikke er bevisste på hvilke rettigheter de har når det gjelder fradrag, og ender derfor opp med å betale for mye skatt. En regnskapsfører eller revisor vil i denne sammenhengen være verdifulle skatterådgivere, da disse er pålagt å holde seg oppdatert på fradragsregelverket. Skatterådgiveren gir deg også oversikt over hva som skal og ikke skal medregnes i den skattepliktige inntekten.

Internasjonal beskatning

For bedrifter og privatpersoner som opererer og arbeider på tvers av landegrenser oppstår ofte de mest komplekse skattemessige problemstillingene, og i disse tilfellene er begrepet skatteplanlegging relevant å inndra. Skatteplanlegging er fullt lovlige løsninger med henblikk på å ikke betale mer skatt enn nødvendig, og skal ikke forveksles med skatteunndragelse/skattesvik som er ulovlig og straffbart. I internasjonale skattesaker er det vesentlig flere elementer man skal være oppmerksom på og skatteplanlegging blir mer utfordrende, men desto mer viktig. Skattestrukturering og risikostyring får også stor betydning, og rådgivning kan være en uvurderlig hjelp.

Ettårsregelen og kreditfradrag

En kjent problemstilling er dobbeltbeskatning, og dette kan forekomme når en person som bor i Norge blir utstasjonert til et annet land for en bestemt tidsperiode. Reglene sier klart og tydelig at personen er skattepliktig til Norge hvis vedkommende er skattemessig bosatt i Norge. Det betyr at norske skattemyndigheter skattlegger inntekten som opptjenes i løpet av utenlandsoppholdet. Problemet oppstår når skattemyndighetene i landet der du tjener penger skattlegger deg for den samme inntekten.

Det finnes tiltak for å forebygge dobbeltbeskatning, blant annet den såkalte «ettårsregelen» og kreditfradrag. Ettårsregelen er aktuell for deg som skal arbeide minst tolv måneder sammenhengende i et annet land, idet du har mulighet til å kreve arbeidsinntekten fra utlandet unntatt fra norsk beskatning. Dette skjer imidlertid ikke av seg selv – du må kontakte Skatteetaten og informere om din situasjon. Kreditfradrag er en annen mulighet, og denne innebærer at du oppgir den utenlandske inntekten på din norske selvangivelse og skatter av den til Norge. Løsningen er å kreve kreditfradrag for skatten du har betalt i utlandet når du leverer den norske selvangivelsen, og her må du bevise at du faktisk har betalt skatt til landet det gjelder ved å tilveiebringe de relevante dokumenter.

Rådgivning

De som kan yte rådgivning

Både advokater og revisorer kan ha tilstrekkelig utdannelse og kompetanse til å yte god skatterådgivning. Begge yrkesgruppene er omfattet av strenge etterutdanningskrav, og revisorer er for eksempel forpliktet til 21 timer skatterettskurs hvert tredje år for å videreutvikle og opprettholde kompetansen. For enkelte bedrifter er det fordelaktig å tilknytte en rådgiver med dypere juridiske røtter enn økonomiske, og det vil i disse tilfellene være mer hensiktsmessig å ansette en advokat. For andre relaterer behovet seg til regnskap og årsoppgave, og det vil derfor være aktuelt å anvende en regnskapsfører eller revisor, som også har skatterett inkludert i sin bachelorutdannelse.

Viktigheten av rådgivning

I skattemessig henseende er det rimelig å anta at de fleste ønsker at så mange utgifter som mulig omfattes av fradragsretten, og likeledes at så lite som mulig av selskapets verdiøkning inngår i den skattepliktige inntekten. Det kreves dyptgående kunnskap om både juss og økonomi for å ha forståelse for de skattemessige problemstillingene som kan oppstå og hvordan disse best kan løses. Videre er det viktig å være oppmerksom på at ingen skattesak er lik, og dette illustreres gjennom utallige avgjørelser hvor det kan virke som at de juridiske forhold er identiske, men hvor skattemyndighetenes avgjørelser viser det motsatte. Det er derfor viktig at skatterådgivningen er individuell og ytes av noen med ekspertise innenfor denne lovgivningen. Det anbefales bedrifter så vel som privatpersoner å vise stor aktsomhet i situasjoner der det er tvil om en handling er i strid med skattelovgivningen, og det bør søkes rådgivning før gjennomførelsen av visse tiltak. Skattesaker får ofte omfattende mediedekning og kan resultere i negativ omtale for selskaper som enten bevisst eller ubevisst har gjort vesentlige feil. Det er derfor svært viktig med forebyggende skatterådgivning og sikre at man til enhver tid er på den riktige siden av loven.  

Rammene for rådgivning

Advokater og revisorer er underlagt strenge etiske regelverk og disse fungerer som spilleregler for god skatterådgivning. En skatterådgiver skal naturligvis ikke tilrettelegge for skattekriminalitet eller råde klienter til å utføre handlinger som går imot lovens hensikt, men tvert imot påse at skatten verken er høyere eller lavere enn det klienten er forpliktet til å betale.

Pris

Prisen er selvfølgelig en viktig faktor når du vurderer å anvende deg av en skatterådgiver. Det kan være en fordel å hente inn flere tilbud, slik at disse kan sammenlignes i forhold til både kvalitet og pris. En rådgiver skal ikke være en uhåndterlig kostnad, men det er viktig å huske på at pris i noen tilfeller avspeiler kvalitet. Velg derfor en fagkyndig med en pris som er fornuftig for deg som privatperson eller for ditt selskap og budsjett, men vær samtidig oppmerksom på å sammenligne kvaliteten og rekken av tjenester de kan tilby. Som regel tar advokater og revisorer timebetalt, og kan i forkant av oppdraget estimere omtrent hvor mye tid oppgaven kommer til å ta – og dermed hvor mye det vil koste.

Ageras finner en skatterådgiver til deg

Ettersom det er mange fagkyndige med rett kompetanse til å yte skatterådgivning kan det være vanskelig å finne frem til akkurat den du vil ha det beste samarbeidet med. Derfor håper vi du vil la oss finne denne personen for deg – gratis. Så snart du har beskrevet dine behov vil vi søke gjennom nettverket vårt og finne opptil 3 advokater, regnskapsførere eller revisorer som har kunnskapen som kreves for å gi deg best mulig rådgivning. De vil kontakte deg med forskjellige tilbud og du kan dermed sammenligne tjenestene og prisene de tilbyr deg og treffe et fordelaktig valg. Tjenesten koster deg ingenting - vi tilbyr deg en kostnadsfri og uforpliktende mulighet til å lokalisere dyktige kandidater til å løse din oppgave. Vi har allerede utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har tilrettelagt vellykkede samarbeid mellom kunder og fagkyndige. Vi håper du vil overlate ansvaret for å finne din skatterådgiver til oss. Vi gleder oss til å hjelpe deg!