Tilbud

Tilbudsbegrepet finner anvendelse i flere sammenhenger. Mange forbinder tilbud med at noe er på tilbud, og dermed har redusert pris.

Tilbud i juridisk sammenheng

«Tilbud» betraktes i juridisk sammenheng som det forslaget på eksempelvis pris eller mengde en kunde mottar og kan akseptere fra en leverandør eller selger. Før tilbudet er akseptert, er det kun bindende for tilbudsgiver, men etter kunden har akseptert tilbudet blir det bindende for begge parter. Lager man som bedrift et tilbud til en annen bedrift, gir man som regel tilbudet i "netto". Motsatt får en kunde som er privatperson prisene opplyst i "brutto". Betydningen er at prisene oppgis hhv. uten og med moms.  

Å være bundet av et tilbud betyr at man verken som tilbudsgiver eller mottaker ikke uten videre kan velge å trekke seg etter tilbudet er akseptert.

Tilbud og etterspørsel

I samfunnsøkonomisk sammenheng snakker man ofte om tilbud og etterspørsel. «Tilbud» som begrep henger i denne sammenhengen sammen med tilgjengeligheten av en gitt vare på et marked. Dette henger videre sammen med priselastisitet

Anbud

«Anbud» er et ord som er nært beslektet med «tilbud». Når man som tilbyder er med i en anbudskonkurranse, kalles man i stedet for en anbyder. Det tilbudet anbyderen avgir, kalles for et anbud.