Offentlig skifte

Et dødsbo er det en person etterlater seg etter sin bortgang, altså formue, eiendeler og gjeld. Dette er det selvsagt viktig å ta hånd om og fordele i overensstemmelse med avdødes testamente, men ikke alle synes det er så lett å gjøre dette på egen hånd. Hvis dette er tilfelle kan man velge løsningen offentlig skifte. Offentlig skifte er ganske uvanlig, og velges typisk kun hvis det er mye uenighet mellom arvingene om hvordan skifteprosessen skal gjennomføres eller dersom arvingene ikke ønsker å ta ansvar for avdødes gjeld. At skiftet gjøres offentlig kan også være en beslutning tatt utenfor arvingenes kontroll, for eksempel hvis avdøde har fastsatt dette i sitt testamente.

Tingretten oppnevner en bobestyrer

I et offentlig skifte vil tingretten eller byfogden ta ansvar for dødsboet og oppnevne en bobestyrer som styrer dette. Bobestyreren (som regel en advokat) vil med andre ord ta hånd om alle oppgaver i forbindelse med å gjøre opp dødsboet, og vil avholde møter med arvingene for å høre deres synspunkter med tanke på fordeling, eventuelle salg av eiendeler og så videre. Kostnadene forbundet med å benytte en bobestyrer skal dekkes av dødsboets midler.

Kan innebære store kostnader

Dersom arvingene ikke klarer å finne en løsning i forhold til sine uoverensstemmelser vil bobestyreren informere retten om dette, som i sin tur vil gi arvingene en frist til å reise tvist. Slike saker kan drøye og ta opptil flere år, og det er ikke minst store kostnader forbundet med rettsaker. Det anbefales derfor ofte å forsøke å løse disse uenighetene gjennom mekling, eller velge privat skifte med hjelp av en advokat.