Norsk Standard

Standardisering skjer for å systematisere næringslivet og samfunnet. Dette skjer ved at det blir vedtatt en form for «felles overenskomst», slik at samfunnet ikke består av mange forskjellige aktører og individer som alle gjør ting på sin helt egne måte.

Hva er Norsk Standard?

Norsk standard gir retningslinjer for kravene som skal stilles til varer og tjenester, samt prøving, sertifisering og akkreditering av disse. Norsk Standard bidrar ytterligere til at produkter, produksjonsprosesser og tjenester er sikre og formålstjenlige.

Hvem bestemmer hva som er norsk standard?

Standardiseringene er ivaretatt av private aktører, og det er dermed ikke de offentlige myndigheter som bestemmer hva som skal være norsk standard. Likevel utarbeides standardene gjennom dialog med det offentlige, der regelverk osv. tas høyde for. Markedsaktørene innenfor det særskilte området har den avgjørende stemmen, og standardene fungerer dermed som et bidrag til et marked etter deres behov.

Hvem utvikler Norsk Standard?

Som hovedregel er det Standard Norge ivaretar utviklingen av Norsk Standard. Standard Norge har enerett til å vedta Norsk Standard, og i samarbeid med interessegrupper og komiteer bestående av kvalifiserte eksperter godkjenner de standardene.

Hvem må bruke Norsk Standard?

Norsk Standard er som regel frivillig å bruke, og det er derfor i de færreste tilfeller lovpålagt å bruke disse. På tross av dette ses det gjentatte ganger i lovgivningen at det er gjort henvisninger til Norsk Standard, og det kan dermed være en form for forsikring om at man holder seg innenfor rammene av lovverket hvis man oppfyller standardene.

Hvorfor bruke Norsk Standard?

Ved at produkter og prosesser oppfyller Norsk Standard, illustrerer bedriften at de oppfyller strenge krav og har en viss grad av kvalitet. Ved å få tildelt NS- sertifiseringen får man også en viss bekreftelse på at generelle miljøhensyn ivaretas.

Eksempel på Norsk Standard

Bransjer hvor Norsk Standard flittig brukes, er eksempelvis håndverks- og byggebransjen. Skal du ha oppusset eller etablert et nytt baderom, ønsker du med sikkerhet at dette skal kunne godkjennes, og det kan dermed være vesentlig at de tekniske retningslinjene som er fastsatt i våtromsnormen er overholdt. 

Innenfor økonomisektoren og spesielt regnskapsføring bruker man ofte kontoplanen NS 4102, som er en kontoplan som oppfyller Norsk Standard.