Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen skal dempe de økonomiske konsekvensene og hjelpe norsk næringsliv gjennom krisen. Kompensasjonsordningen gir bedrifter støtte til faste uunngåelige kostnader når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet.


Hvem kan søke kompensasjonsordningen?

Foretakene som kan søke kompensasjonsordningen må oppfylle følgende to kriterier:

 • Foretak må ha hatt minst 30 prosent omsetningsfall i tomånedersperiodene de søker støtte for, sammenlignet med  tomånedersperiodene i året før.
   
 • Foretaket må være omfattet av ordningen som gjelder for skattepliktige registrerte foretak i Norge.
  Herunder gjelder følgende unntak:
  • Finansnæringen
  • Foretak uten ansatte (unntaket er enkeltmannsforetak hvor virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
  • Olje- og gassutvinning
  • Foretak under konkursbehandling
  • Foretak som har egne støtteordninger, eksempelvis private barnehager og flyselskaper

Foretak som er statlig nedstengt vil få en noe høyere kompensasjon enn de som ikke er statlig nedstengt. For å søke som statlig nedstengt må foretakets hoveddel av virksomheten være fra en aktivitet som er nedstengt.

Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser som er registrert i foretaksregisteret, er også inkludert i ordningen. Men kun den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. 

Kompensasjonsordningen gir bedrifter støtte til faste uunngåelige kostnader når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Med faste uunngåelige kostnader menes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og kan føres under postene:

 • Regnskap, revisjon og rådgivning
 • Lys og varme
 • Renovasjon, vann og avløp
 • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Forsikringspremier
 • Leie av lokale
 • Elektronisk kommunikasjon, eksempelvis. telefon 
 • Netto rentekostnader
 • Forsikring og avgifter på transportmidler

Søker har selv ansvar for at opplysningene som oppgis om foretaket er korrekte. Juks og svindel som avdekkes i etterkant, vil bli møtt med tilbakebetalingskrav og ytterligere sanksjoner. Hvem som mottar støtte, hvor mye som tildeles og grunnlaget for beregning av kompensasjon er opplysninger som vil offentliggjøres.

Foretak som ønsker å benytte seg av ordningen må levere attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020.

Klikk her om du trenger hjelp med kompensasjonsordningen