Bruttonasjonal­produkt

Oppdatert 2023

Hva er BNP?

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av ett år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen. I 2020 var BNP i Norge på 3 413 milliarder kroner.

Beregning og måling av BNP

Man regner ut BNP ved å legge sammen den samlede verdi av innenlandsk produksjon. De ulike leddene i regnestykket er:

  • Verdien av offentlig konsum av varer og tjenester
  • Verdien av privat konsum av varer og tjenester
  • Verdien av bruttoinvestering i realkapital
  • Verdien av eksport av varer og tjenester til utlandet
  • Verdien av import av varer og tjenester fra utlandet

Få opp til 3 gratis tilbud

For å finne BNP legger man sammen de fire første leddene, deretter trekker man fra femte ledd; verdien av import av varer og tjenester fra utlandet.

Hvordan måles BNP?

BNP kan måles på tre forskjellige måter, i henholdsvis løpende priser, faste priser eller etter kjøpekraftpariteter. De forskjellige metodene finnes for å kunne forstå BNP både i forhold til og uavhengig av blant annet inflasjon. Inflasjonen gjør at prisene stiger, som betyr at en vare var billigere for 5 år siden eller i fjor, enn det den er i dag. Inflasjonen får dermed også landets BNP til å stige, uavhengig av om landet produserer mer enn det gjorde året før.

Når BNP måles i løpende priser tas det utgangspunkt i de faktiske prisene det pågjeldende året. Ved måling i faste priser tas det på den andre siden høyde for inflasjon og endret pengeverdi, og man ser dermed kun på produksjonsutviklingen. Ved å måle BNP etter kjøpekraftparitet finner man hvor stor kjøpekraft verdiskapningen gir lokalt. Målet er med andre ord justert for lokalt prisnivå og kan anvendes for å sammenligne velstandsnivået eller veksten mellom ulike land.

BNP per innbygger

Målet BNP per innbygger angir den gjennomsnittlige verdiskapningen per innbygger i landet og anvendes ofte for å avgjøre velstandsnivået i forhold til andre land. Beregningen gjøres ved å dividere landets BNP med antall innbyggere.

Hjelp med regnskap

Det kan være en god idé å få hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. Hos Ageras kan du få tilbud fra regnskapsførere og revisorer helt gratis og uforpliktende.

Få opp til 3 gratis tilbud