Ansvars­forsikring

Når man tegner en ansvarsforsikring påtar forsikringsselskapet seg risikoen for økonomiske tap i forbindelse med erstatningsplikten til en tredjemann som ellers ville tilfalle den skadevoldende. Ansvarsforsikringen blir dermed en trygghet for ditt foretak hvis dere påfører skade på andre eller deres eiendeler.

Hva dekker en ansvarsforsikring?

Hvis en bedrift tegner ansvarsforsikring vil forsikringen dekke bedriftens rettslige erstatningsansvar for den fysiske skaden som er påført en person eller en gjenstand. I tillegg vil ansvarsforsikringen dekke det økonomiske tapet som følger av denne skaden. Hvis et erstatningskrav er dekket av forsikringen vil ansvarsforsikringen også dekke rettshjelp ved behandlingen.

Man ser ofte på produkt- og bedriftsansvar. Bediftsansvaret dekker erstatningsansvaret som følger av skade på en person eller ting. Produktansvaret medfører ansvar for skade som blir påført en person eller en ting på bakgrunn av sikkerhetsmangler eller skadevoldende egenskapet ved det produktet som er solgt.

Hva koster en ansvarsforsikring?

Hva en ansvarsforsikring koster, avhenger av hvilket forsikringsselskap man velger. Ansvarsforsikringen de forskjellige forsikringsselskapene tilbyr dekker som regel noenlunde det samme, og vilkårene varierer ikke mye fra den ene eller andre tilbyderen.

Forskjellige forsikringsselskap kan tilby forskjellige tilvalg, slik at man eksempelvis kan utvide forsikringen til å gjelde produktansvar for eksport utenfor Norden eller til at bedriften også er dekket under midlertidige oppdrag utenfor Norden. I så tilfelle blir forsikringen naturligvis dyrere.

Hvilken bransje bedriften operer innenfor vil også kunne påvirke prisnivået, og det samme gjelder bedriftens omsetning.

Bransjespesifikk forsikring

Enkelte yrkesgrupper er ved lov pålagt å tegne ansvarsforsikring, og andre yrkesgrupper er sterkt oppfordret til det. For førstnevnte gruppes stilles det altså krav til at bedriftens aktiviteter skal være omfattet av en forsikring. Dette er eksempelvis tilfelle for produsenter og importører av legemidler, hvor det finnes påbud om virksomheten skal være dekket av en legemiddelforsikring.

Forsikringen tegnes med henblikk på å beskytte seg mot krav som fremsettes av klienter. Forsikringene dekker som regel saksomkostningene som forbindes med å avgjøre skyld, og etterfølgende også erstatningskravet fagpersonen pålegges som resultat av dette.

Forsikring for revisorer og advokater

Yrkesgrupper kan også være omfattet av denne plikten. Eksempelvis fremgår det av reglene for god advokatskikk at advokater til enhver tid skal være ansvarsforsikret. Revisorer er også pålagt plikt til å tegne ansvarsforsikring. Andre yrkesgrupper som sedvanligvis tegner profesjonell ansvarsforsikring er takstmenn, meglere, arkitekter, regnskapsførere og en lang rekke andre profesjonelle. For en kunde medfører dette at en eventuell feilaktig rådgivning kan dekkes av forsikringen hvis rådgivningen medfører økonomiske tap o.l.