Få tilbud fra opptil 3 spesialister

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige jurister der ute

Finn spesialisten som er rett for deg
Vi har det største nettverket av spesialister i økonomi og juss

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige jurister som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Juristene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert jurist.

Finn den rette juristen enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Forskjellen på jurister og advokater

Jurist er betegnelsen på en person som har fullført en master i juss, også kalt rettsvitenskap. Dette er en fem-årig utdannelse som kan gjennomføres på universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. For å oppnå den beskyttede tittelen «advokat» må juristen få advokatbevilling, og skal derfor ta et obligatorisk advokatkurs og ha minst to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig, dommer eller som universitetslærer i rettsvitenskap. Tittelen cand.jur., som oppnås når master i rettvitenskap er fullført og bestått, er i likhet med «advokat» beskyttet, men det er imidlertid yrkestittelen «jurist» ikke. Som klient burde du derfor sikre deg at juristen har den rette utdannelse før dere inngår et samarbeid. Det er heldigvis et unntak, og ikke regelen, at enkelte kaller seg jurister uten å være kvalifiserte til dette.

Hva juristen kan gjøre for deg

Jurister kan jobbe innenfor utallige yrkesområder i både privat og offentlig sektor. I samarbeid med klienter er likevel deres viktigste oppgave å fungere som et stødig veilednings- og rådgivningsapparat i forhold til juridiske problemstillinger, og kommunisere det juridiske språket til deg på en enkel, forståelig måte. Videre kan juristen ta ansvar for forskjellige dokumenter og kontrakter, og forhandle på vegne av sine klienter. Det eneste en jurist ikke kan gjøre er å opptre for domstolene, og vedkommende kan dermed ikke representere deg som klient i en rettsak. Det er som hovedregel kun advokater som kan gjøre dette, og hvis jurister vil møte for retten som prosessfullmektig, må vedkommende få rettens samtykke fra sak til sak. Typiske oppgaver en jurist kan hjelpe deg med er følgende:

  • Testamente

Et testamente dokumenterer hvordan du ønsker å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Arveloven oppstiller en rekke retningslinjer med hensyn til hvordan verdier skal fordeles, og hvis dine ønsker ikke står i samsvar med disse er det viktig å opprette et testamente. Likevel er det noen krav som er ufravikelige. For eksempel skal minimum 25% av verdiene i henhold til arveloven tildeles din ektefelle hvis du er gift ved din bortgang. Videre skal minimum 2/3 av alt du etterlater deg tildeles dine livsarvinger, altså dine barn, barnebarn og så videre. En jurist kan være en verdifull rådgiver når testamentet skal skrives, da denne personen vil være kjent med alle gjeldende regler i arveloven. I tillegg vil du med en dyktig juridisk rådgiver være sikker på at testamentet ikke har setninger eller formuleringer som kan feiltolkes, og at alle opplysninger fremkommer klart og tydelig for dem som skal lese det.

  • Ektepakt

I henhold til ekteskapsloven har ektefeller felleseie med mindre annet er avtalt. Dette innebærer at de to ektefellene eier alle verdier sammen. Dersom ekteskapet brytes som følge av skilsmisse vil derfor alle verdiene deles helt likt ektefellene mellom. I dag er det mange som velger å inngå ektepakter som spesifiserer nærmere hva den enkelte eier og har krav på. Dette ses ofte i tilfeller der den ene parten har betydelig større formue og/eller inntekt enn den andre, eller der en eller begge parter er selvstendig næringsdrivende, har stor gjeld, eller har barn fra tidligere forhold. Den standardiserte avtalen for felleseie passer med andre ord best for det man kan kalle ukompliserte ekteskap, der begge ektefeller står i relativt like økonomiske situasjoner, både ved ekteskapets inngåelse og på lengre sikt, og ikke har barn fra før.

Dersom man ønsker å opprette en ektepakt er det dessuten flere måter å gjøre det på. Velger man fullstendig særeie vil alt ektefellene eier eller senere erverver være unntatt fra deling. Det er dermed «ditt er ditt og mitt er mitt-prinsippet» som gjelder. Velger man delvis særeie kan man for eksempel inngå en avtale om at den ene personen har særeie, mens verdiene til den andre personen deles likt dem i mellom ved et eventuelt brudd. Ved skillsmissesæreie kan ektefellene bestemme at særeie kun skal gjelde ved skillsmisse – alle verdier deles på den måten likt inntil en eventuell skilsmisse finner sted.

  • Kjøp av bolig

En annen situasjon hvor behovet for juridisk hjelp ofte oppstår er når man skal kjøpe en bolig. Dette er som kjent en tidkrevende affære som involverer mye penger, og som i tillegg bygger på en god del lover og regler. Derfor vil vi anbefale at du i en slik prosess engasjerer en jurist eller eiendomsadvokat som kan påse at alle gjeldende regelverk, samt dine rettigheter, overholdes. En jurist vil gjennomlese og kvalitetssikre alle bolighandelens dokumenter, blant annet kjøpsavtalen, og i tillegg utarbeide og tinglyse skjøtet. Videre vil personen forhandle pris med megler på dine vegne, gjennomgå finansieringsmuligheter i møte med bank, og gjøre en gjennomgang av tinglyste servitutter. Til slutt vil juristen sjekke lokale forhold, for eksempel med hensyn til forurensning og lokalplaner.

  • Skilsmisse

En skilsmisse er for de fleste en vond og vanskelig prosess å skulle gå gjennom. Dessverre er det ikke bare det emosjonelle man skal forholde seg til, man blir også tvunget til å ta stilling til en rekke beslutninger vedrørende økonomi, eiendeler og aller viktigst barn. En jurist kan bidra slik at deler av denne prosessen blir mindre tung, og vil løpende gi rådgivning for å sikre dine rettigheter. For noen er skilsmisse så belastende at de ikke er i stand til å passe sine interesser, og det er derfor nødvendig å bruke en profesjonell som på klientens vegne kan påse at forhold som for eksempel bil og bolig blir håndtert rettferdig. Du skal samtidig være oppmerksom på at juristen ikke har adgang til å stille i retten. Hvis det oppstår uenigheter i forhold til et så sensitivt emne som barnefordeling, og det blir nødvendig å avgjøre hvordan dette skal løses i en rettssak, må det derfor tilknyttes en advokat.

  • Dødsbo

Det er flere perioder av livet som kan være preget av vanskeligheter, og det er ofte her det er spesielt behov for juridisk rådgivning, som det ses ved skilsmisse. I tilfeller der det er et dødsfall er det også mange aspekter man skal ta i betraktning, blant annet med hensyn til avdødes bolig. Man sier at boet skal «oppgjøres», og skifteloven gir i dag anvisning på to alternative skifteoppgjør: privat skifte og offentlig skifte. Velger man privat skifte vil den gjenlevende familien ta hånd om alt etter avdøde. Dette skjer typisk gjennom bruk av en jurist eller advokat ettersom det er mange ting som skal ordnes, og juristen eller advokaten vil da stå for alt det praktiske. Velger man offentlig skifte vil tingretten eller byfogden ta hånd om dødsboet, og vil oppnevne en jurist eller advokat som styrer det. Dette alternativet velges som regel når familien til avdøde ikke klarer å bli enige om hvem som skal ta ansvar for avdødes gjeld, eller hvis det generelt er mange uoverensstemmelser. Uskiftet bo er en tredje mulighet, hvor enken eller enkemannen til avdøde blir boende i boligen. Dersom den avdøde ektefellen hadde særeie kan imidlertid arvingene nekte den gjenlevende ektefellen å bli boende, og det er derfor viktig å inngå ektepakt ved inngåelse av ekteskap hvor man klargjør hva som skal skje med bolig ved tilfelle av død.

Pris på juristbistand

Jurister kan som nevnt arbeide innenfor et hav av fagområder, deres omfattende utdannelse tatt i betraktning. Enkelte velger å spesialisere seg innenfor bestemte retninger i lovgivningen, mens andre arbeider mer generelt. Jurister vil derfor ha helt forskjellige kvalifikasjoner og erfaringer, og dette avspeiler seg selvsagt i deres priser. Uavhengig av den enkeltes erfaring og spesialisering vil prisen bli bestemt av hvor omfattende oppdraget til klienten er, og ettersom det er så store prisvariasjoner er det vanskelig å avgjøre hva en normal pris for juristbistand er. Fordelen med å finne din jurist gjennom Ageras er at du vil få opptil 3 tilbud som du kan sammenligne på bakgrunn av både kvalitet og pris. Du vil også ha adgang til dyptgående opplysninger om de forskjellige juristene, og har dermed muligheten til å påse at de har den kompetansen du krever.

Ageras hjelper deg med å finne en dyktig jurist

Ageras er ledende på det nordiske markedet for formidling av juridiske og økonomiske tjenester og har et omfattende nettverk av dyktige jurister og advokater i hele Norge. Uansett hvilken situasjon du befinner deg i og hvilke behov du har vil vi gjøre vårt ytterste for å finne fagkyndige som har akkurat den kompetansen og erfaringen du trenger. Ovenstående arbeidsoppgaver er bare et lite utvalg av det en jurist kan gjøre for deg. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive saken du vil bistås i ved hjelp av skjemaet ovenfor. Når det er gjort vil vi på kort tid presentere deg for opptil 3 jurister som ønsker å samarbeide med deg og møte dine behov. Muligheten til å sammenligne tilbudene de enkelte gir deg skaper gjennomsiktighet på markedet og leder ofte til fordelaktige priser. Tilbudene er dessuten uforpliktende og det stilles dermed ingen krav til at du skal benytte deg av dem såfremt de ikke er tilfredsstillende med hensyn til dine preferanser. Vi håper du vil la Ageras hjelpe deg helt gratis med å finne en god jurist - vi gleder oss til å høre fra deg.