Retningslinjer for immaterielle rettigheter

I henhold til Tjenestevilkårene er innholdet som er tilgjengelig på dette Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, bilder; diagrammer; grafer; grafikk; design; fotografier; lyd- og videoklipp; programvare og HTML-kode (samlet benevnt "Innholdet") Ageras AS' ("Selskapet") eiendom og er underlagt beskyttelse i henhold til norske lover om immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, de som gjelder patentrettigheter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, servicemerker, moralske rettigheter, knowhow og andre lignende rettigheter.

I henhold til disse retningslinjene og de gjeldende Tjenestevilkårene, med unntak for det som uttrykkelig er angitt på Nettstedet, godtar du å ikke (i) lisensiere, underlisensiere, selge, leie ut, overføre eller på annen måte distribuere eller avsløre Innholdet eller deler av det til tredjepart, i noen form, eller tillate tredjepart tilgang til slikt Innhold; (ii) skape noen produkter eller tjenester basert på Innholdet; (iii) kopiere, modifisere og skape avledede arbeider basert på Innholdet; (iv) utføre noen handlinger som kompromitterer eller truer med å kompromittere (a) enhver Registrert Brukers bruk av Innholdet eller (b) Selskapets eller rettighetshavernes rettigheter til Innholdet; (iv) bruk, overføring eller avhending av data på enhver måte som kan konkurrere med Selskapets eller dets tilknyttede selskapers virksomhet, eller (v) bruke Innholdet på noen måte, eller for noe formål, som bryter med disse retningslinjene, Tjenestevilkårene eller enhver gjeldende lov, regel eller regelverk.

Ingenting i disse retningslinjene eller i Tjenestevilkårene gir deg tillatelse til å utvikle, skape eller tilby noen produkter eller tjenester basert på noe av Innholdet som er tilgjengelig på dette Nettstedet. I den grad det er godkjent av Selskapet er du autorisert til å bruke eller laste ned materiale som er tilgjengeliggjort på dette Nettstedet kun for eget behov. Du må ikke bruke, distribuere, modifisere, overføre eller legge ut noe Innhold hentet ved bruk av dette Nettstedet eller noen av funksjonene på dette Nettstedet for offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst, bilder, lyd eller video, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse. Du har uttrykkelig ikke tillatelse til å videreselge tilgang til ethvert slikt materiale eller til å omfordele eller muliggjøre omfordelingen av ethvert slikt materiale for salg til andre. Du må ikke slette erklæringer om opphavsrett, varemerker, immaterielle rettigheter og andre rettigheter fra utskrifter av elektronisk tilgjengelig materiale.

Du godtar og anerkjenner at alle varemerker, servicemerker, logoer, navn og titler, inkludert, men ikke begrenset til "Ageras" og Ageras' logo (samlet benevnt som "Symbolene") på denne Nettsiden og i Innholdet er Selskapets eiendom og beskyttes av gjeldende varemerkelover og lover om opphavsrett. Ingenting på dette Nettstedet skal tolkes i retning av at bruk av Symbolene som vises på dette Nettstedet er tillatt. Enhver uautorisert bruk av Symbolene eller ethvert annet Innhold er strengt forbudt.

Du godtar og anerkjenner at Symbolene ikke kan brukes i forbindelse med andre produkter eller tjenester som ikke kommer fra Selskapet, på noen måte som kan skape forvirring hos brukerne, eller som på noen måte kan ødelegge anseelsen til eller diskreditere Selskapet.

Selskapet eier alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i og for Innholdet, herunder alle tilknyttede eller tilhørende opphavsrettigheter, patenter, forretningshemmeligheter, databaserettigheter og andre immaterielle rettigheter. Alle brukere anerkjenner eksplisitt at Innholdet ble skapt eller utarbeidet ved bruk av betydelig tid, innsats, penger, kreativitet og andre ressurser, og omfatter og utgjør kommersielt verdifulle rettigheter og forretningshemmeligheter som tilhører Selskapet. Alle brukere samtykker til å beskytte Innholdet fra uautorisert offentliggjøring, ved hjelp av rimelige tiltak.

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og krever at personer som bruker dette Nettstedet gjør det samme. Vi vil som beskrevet i våre Tjenestevilkår si opp tilgangen til dette Nettstedet for enhver person eller enhet som er ansvarlig for handlinger som utgjør brudd på opphavsretten. Hvis du ønsker å få tillatelse til å benytte dette Nettstedet på en måte som ikke er tillatt i henhold til disse generelle vilkårene, vennligst send en skriftlig forespørsel om dette.

Du bør også lese følgende:

Personverninformasjon

Tjenestevilkår