Ageras finner eksperter i eiendomsforvaltning

Er du del av et borettslag eller vurderer å stifte et? Eller er du kanskje eier av en næringseiendom, for eksempel et kontorbygg eller kjøpesenter? Da har eiendomsforvaltning stor betydning, og det kan være fordelaktig å anvende fagkyndige på dette området som kan utføre tjenester for deg. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av juridiske og økonomiske tjenester, og kan finne opptil 3 kandidater som har den rette kompetansen til å hjelpe deg. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive behovene dine i skjemaet ovenfor, og vi vil bestrebe oss på å finne personene som er best egnet til å løse oppgavene. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og det stilles derfor ingen krav til deg om å anvende deg av tilbudene hvis de ikke imøtekommer dine preferanser. Vi er imidlertid trygge på at vi har de rette forutsetningene for å kunne gjøre deg fornøyd, og vi håper du vi la oss finne ekspertene som kan hjelpe deg.

Hva eiendomsforvaltning dreier seg om

Forvaltning eller administrasjon av en eiendom innebærer å sørge for at alt fungerer som det skal, både økonomisk og praktisk. Det dreier seg kort sagt om å håndtere den daglige drift på en måte som øker eiendommens verdi på sikt, i tråd med lover og regler. La oss i dette avsnittet ta utgangspunkt i et borettslag for å forklare betydningen av forvaltning, da dette typisk er et omfattende samvirkeforetak som krever bruken av eksterne fagkyndige.

Se for deg et borettslag med 40 boligenheter. I ethvert borettslag er det et fungerende styre som er lovpålagt å sørge for vedlikehold og drift av eiendommen. Styret skal også sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret har som ledende organ en vesentlig rolle i borettslaget, og har ansvar for å koordinere og ordne en rekke ting. Først og fremst skal boligenhetene kunne brukes med den standard og service andelseierne har krav på, og dette innebærer som regel at det er tilgang på forsikringer, brann- og elektrosikkerhet, vedlikehold, renhold og vaktmestertjenester utover de mest elementære nødvendigheter som strøm, varme og vann. Samtidig som at beboerne skal få tilfredsstilt sine behov plikter de å oppfylle kravene som stilles til dem i forbindelse med å betale regninger, fellesutgifter og eventuelt erstatninger for skader som borettslaget ikke dekker. Det er derfor nødvendig å opprettholde en løpende kontakt med beboerne og sikre oppfølging med hensyn til innbetalinger. Utover dette skal det utarbeides budsjetter og regnskap med oversikt over alle samlede kostnader for borettslaget som en helhet. Ettersom borettslaget vi nå ser for oss har 40 boligenheter er avleggelse av årsregnskap i samsvar med regnskapsloven et krav. Kravet omfatter alle sameier med 21 eller flere seksjoner (boligandeler), og innebærer også at årsregnskapet skal kontrolleres av en statsautorisert eller registrert revisor.

Med hensyn til ovenstående er det nå sikkert mer forståelig hvorfor det er nødvendig å benytte seg av profesjonelle som kan ta seg av eiendomsforvaltningen, da det for styret alene er vanskelig å håndtere det brede spekteret av oppgaver.

Tjenestene som tilbys innen eiendomsforvaltning

Uavhengig av om du ønsker tjenester til borettslag, boligaksjeselskap, næringseiendom eller gårdeierselskap er det en rekke tjenester du kan innhente hos profesjonelle som driver med eiendomsforvaltning. Dette er typiske oppgaver eiendomsforvaltere kan utføre for deg:

 • Etablering og stifting av borettslag, sameier og velforeninger
 • Daglig drift og vedlikehold samt vedlikeholdsplanlegging
 • Oppfølging av beboere og styre (ved borettslag/sameie)
 • Utarbeide, inngå og følge opp kontrakter med leietakere
 • Sørge for vaktmestertjenester, renhold og gartnertjenester
 • Drift og tilsyn av tekniske anlegg
 • Energioppfølging
 • Fakturere og innkreve husleie og fellesutgifter
 • Følge opp garantier og depositum
 • Korrespondanse med leietakere
 • Oppfølging av justeringspliktige byggetiltak
 • Håndtering av merverdiavgift
 • Budsjettering
 • Betaling av regninger
 • Utarbeidelse av årsregnskap
 • Klargjøre regnskap for revisor
 • Revisjon
 • Påse at forsikringer er i orden
 • Håndtering av lån og forsikringssaker
 • Kapitalforvaltning
 • Prosjektledelse og byggelederfunksjon ved ombygginger
 • Teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning
 • Deltagelse på generalforsamlinger og sameiermøter

Boligbyggelag

Ofte er det et boligbyggelag som forvalter boliger og eiendom ved å foreta forretningsførsel for de tilknyttede lag. Et boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til formål å bygge, omsette og forvalte boliger for sine medlemmer. Boligene organiseres typisk som borettslag, og beboerne blir dermed andelseiere. Borettslaget er på den måten et selvstendig selskap, men er tilknyttet boligbyggelaget, og boligbyggelaget vil fungere som forretningsfører og tjenesteleverandør for borettslaget.

Forretningsførsel

Flertallet av oppgavene forbundet med eiendomsforvaltning er økonomiske og dreier seg om håndtering av eiendommens inntekter og utgifter. En forretningsfører kan ta seg av utfakturering av husleie og felleskostnader, og følge opp disse innbetalingene. Videre vil vedkommende håndtere post og videreformidle nødvendig informasjon til styret og eiere, samt føre en daglig kontakt med leietakere, seksjonseiere, leverandører og det offentlige. Tjenestene inkluderer også regnskapsførsel og rådgivning. Vedkommende vil kunne delta på sameiermøter, forestå innkalling til disse, og ivareta en sekretærfunksjon i møtet med påfølgende innrapportering til Brønnøysundregistrene når dette er påkrevd. Forretningsførere håndterer ofte hele eller deler av eiendomsforvaltningen, enten det gjelder eiendomsselskap, eierseksjonssameier eller borettslag. For borettslag er det lovpålagt å ha en forretningsfører med mindre annet er fastsatt i vedtektene, og vedkommende vil gi andelseierne en trygghet for at forvaltningen av borettslaget er tilfredsstillende.

Hvem som kan foreta eiendomsforvaltningen

Ettersom det er et bredt spekter av oppgaver er det forskjellige faggrupper som kan stå for de ulike delene av forvaltningen. Da langt de fleste tjenestene innen eiendomsforvaltning er av økonomisk karakter må som regel regnskapsførere og revisorer tilknyttes til bestemte oppgaver. Likevel kan også eiendomsmeglingsforetak og advokatselskaper foreta store deler av forvaltningen.

Regnskapsfører og revisor

Både boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier er omfattet av regnskapsplikten og revisjonsplikten når sameiene har 21 eller flere seksjoner. Det vil si at styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, og at regnskapet for foregående kalenderår skal legges frem på ordinært sameiermøte. Begge pliktene gjelder også for sameier med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner. Det er ikke et lovmessig krav om å anvende en ekstern regnskapsfører selv om man er regnskapspliktig, og dette betyr at styret selv kan foreta regnskapsføringen uten at det stilles noen formelle krav til deres utdannelse. Regnskapsføring for eksempelvis et helt borettslag er imidlertid en svært omfattende og krevende oppgave, og det er derfor fordelaktig å anvende en utdannet regnskapsfører. Styret vil stå ansvarlig for alle regnskapsmessige opplysninger, og forutsetningene er langt bedre hvis arbeidet gjøres av en fagkyndig som er nøye, oppmerksom og effektiv i sin utførelse. I tillegg skaper dette et bedre grunnlag for revisoren som skal kontrollere årsregnskapet ved slutten av kalenderåret, ettersom det vil være mindre sannsynlighet for at det gjøres feil eller at regnskapet har mangler.

Advokatselskap

Enkelte advokatselskaper er totalleverandører av tjenester innenfor eiendomsforvaltning. De tar således ansvar for alle økonomiske og driftsmessige oppgaver, og håndterer forvaltningen i samarbeid med revisorer, vaktmesterservice og så videre. Advokatene kan i motsetning til regnskapsførere og revisorer gi juridisk rådgivning, og har den rette kompetanse til å utføre alle oppgaver knyttet til eiendomsforvaltning. Det eneste unntaket er ved regnskapsplikt og revisjonsplikt, hvor advokatselskapet må tilknytte autoriserte regnskapsførere og registrerte revisorer.

Eiendomsmeglingsforetak

Selskaper som har fått konsesjon (tillatelse) som eiendomsmeglingsforetak fra Finanstilsynet, samt advokater og foretak som driver eiendomsmegling i henhold til eiendomsmeglingsloven, kan drive utleieforvaltning og forretningsførsel for gårdeiere. Det vil si at disse, i likhet med advokatselskaper, kan foreta all forvaltning i samarbeid med registrerte revisorer dersom revisjon er nødvendig.

Overlat ansvaret til Ageras

Eiendomsforvaltning er et svært bredt område og for mange kan det hele virke vanskelig å få overblikk over. Begrepet dekker over en rekke oppgaver og tjenester som kan utføres av flere forskjellige faggrupper, noe som kan gjøre det vanskelig å finne akkurat det selskapet eller byrået som er best egnet til å håndtere din situasjon. Ageras er ledende på markedet innen formidling av økonomiske og juridiske tjenester, og har bygget opp et omfattende nettverk av regnskapsførere, revisorer og advokater. Vi har dermed forutsetningene for å finne akkurat de ekspertene du har behov for i vårt nettverk. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive din situasjon og dine behov ved hjelp av skjemaet ovenfor, og vi vil bestrebe oss på å finne opptil 3 kandidater som har den rette kompetanse og erfaring til å hjelpe deg. Ageras legger vekt på å skape gjennomsiktighet på markedet og gir kundene mulighet til å sammenligne de forskjellige tilbudene, noe som ofte leder til fordelaktige priser. Videre er du ikke forpliktet til tilbudene og kan velge å avslå samtlige helt kostnadsfritt dersom de ikke imøtekommer dine forventninger. Hittil har vi utført nesten 70.000 oppdrag hvor vi har hjulpet folk med å finne en fagkyndig innen økonomi og juss. Kontakt oss for å slippe leteprosessen og slippe ansvaret for å finne den rette til å håndtere eiendomsforvaltningen. Vi gleder oss til å hjelpe deg!

Få tilbud fra opptil 3 eiendomsforvaltere

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige eiendomsforvaltere der ute

Vi har det største nettverket av fagkyndige i juss og økonomi
Finn spesialisten som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 eiendomsforvaltere som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Kandidatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert eiendomsforvalter.

Finn spesialister innen eiendomsforvaltning enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende