I følge Finanstilsynets årsmelding for 2017 mistet 82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper autorisasjonen samme år, og det er særlig manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet som er årsak til tilbakekallelsen av autorisasjoner.

Slik blir du autorisert regnskapsfører

De større regnskapsførerkjedene blir årlig kontrollert av Finanstilsynet, og i 2017 ble det gjennomført to tilsyn. Viktigheten av IKT-risiko og rutiner fremkommer etter det første, hvor det skal sørges for at virksomhetene blir drevet etter lovkravene. 

Videre i årsmeldingen heter det videre at Finanstilsynet registrerte 139 signaler om mulige svakheter i oppdragsutførelsen hos regnskapsførere, som i følge Regnskap Norge er på nivå med 2016.

Manglende etterutdanning særlig årsak

57 var tallet på antall stedlige tilsyn Finanstilsynet gjennomførte i 2017, som i stor grad var rettet mot sterke indikasjoner på at regnskapsførervirksomheten ikke ble drevet i samsvar med gjeldende regelverk. Konsekvensen av flere av tilsynene ble tilbakekallelser av autorisasjon som regnskapsfører.

I 2017 fikk altså 82 regnskapsførere tilbakekalt autorisasjonen. 70 av disse ble fanget opp via det dokumentbaserte tilsynet sent 2016. En særlig årsak til tilbakekallelsene er manglende etterutdanning, et tema som Finanstilsynet har fokus på.

Over 1000 kontrollert

Samme år mistet 24 regnskapsførerselskaper autorisasjonen, hvor årsaker var, blant annet, mangel på autorisasjon som regnskapsfører hos daglig leder.

I 2017 kontrollerte Regnskap Norge 959 autoriserte regnskapsførere, og 338 autoriserte regnskapsførerforetak. Revisorforeningen kontrollerte 40 autoriserte regnskapsførere, fordelt på 10 autoriserte regnskapsforetak.

Kontroll og konsekvenser ved brudd på etterutdanningskravet

Finanstilsynet utfører kontroll av etterutdanning ved dokumentbaserte tilsyn, stedlig tilsyn og når det ellers vurderes nødvendig. Etterutdanning blir også kontrollert i NARFs kvalitetskontroll av sine medlemmer.

Med mindre innsendelse av dokumentert etterutdanning blir etterspurt, skal dette ikke sendes inn til Finanstilsynet. Dog skal regnskapsfører alltid utarbeide og oppbevare dokumentasjon på at etterutdanningskravet er oppfylt, da det er regnskapsførerens eget ansvar å følge opp kravet til etterutdanning.

Som en forlengelse omhandler risikostyringsforskriften og god regnskapsførerskikk krav til at regnskapsførerforetak løpende vurderer hvilke vesentlige risikoer som er tilknyttet virksomheten, og behovet for tiltak. Eksempelvis utgjør daglig leders oppfyllelse av etterutdanningskravet en særlig risiko, fordi manglende etterutdanning kan føre til tilbakekallelse av autorisasjonen som regnskapsfører.

Med overstående som argument er det kritisk å innarbeide gode rutiner vedrørende utførselen og dokumentasjonen av etterutdanning, samt bedrive risikoreduserende tiltak.

Finanstilsynet vil nemlig kontrollere selskaps rutiner for gjennomføring av eventuell kursvirksomhet ved løpende tilsyn. Dersom ikke faglig kvalitet eller tilstrekkelig dokumentasjon kan fremlegges, vil ikke de aktuelle kursene kunne legges til grunn som en del av den lovbestemte etterutdanningen.

Brudd på kravet anses ofte som en grov overtredelse av regnskapsførers plikter etter lov og forskrift. Et kriteria for å bære autorisasjonen som regnskapsfører er altså oppfyllelse av etterutdanningskravet.

Dersom autorisasjonen er tilbakekalt innebærer det i prinsippet av vedkomne ikke kan påta seg regnskapsføring for andre som ledd i næring, og må samtidig si fra seg eksisterende oppdrag. Vedkomne kan heller ikke fungere som daglig leder eller oppdragsansvarlig i autorisert regnskapsførerselskap.

Dette er kravene til etterutdanning

I følge Revisorforeningen er etterutdanningskravet for revisor 105 timer, bestående av 77 timer innen definerte fagområder og 28 timer som enten kan være innen fagområder, eller under ”annet”.

For autoriserte regnskapsførere er kravene 77 timer, og omfatter et minimum på 63 timer innen definerte fagområder, og 14 timer enten innen fagområdene eller under ”annet”.

Krav for revisorer

Etterutdanningskravene for revisorer som påtar seg oppdrag er 105 timer som et minimum de tre foregående kalenderår, som minst omfatter:

  • 35 timer revisjon, hvorav 14 timer er innenfor etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter
  • 21 timer regnskap
  • 21 timer skatterett

Revisorens oppgaver

De 28 gjenstående timene kan være undervisning, kurs eller forelesninger innen disse fagområdene, eller andre relevante fag fra fagkretsen ved revisorutdanning i Norge.

Krav for regnskapsførere

Alle autoriserte regnskapsførere må som nevnt innledningsvis ha 77 timer etterutdanning de tre foregående kalenderår. Disse skal som et minimum inneholde:

  • 21 timer finansregnskap, hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  • 21 timer skatte- eller avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer rettslære

Regnskapsførerens oppgaver

Resterende 14 timer kan utgjøres av emner nevnt ovenfor, eller andre obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Har du kapasitet til flere klienter?

Ageras er en møteplass for regnskapsførere, revisorer, privatpersoner og bedrifter. Hos oss kan ditt regnskapsbyrå registrere seg gratis og finne potensielle klienter i vår database. Se oppdrag, og hvis du ønsker, gi et tilbud til de potensielle klientene. Når du har registrert deg kan du arbeide fra vårt klienthåndteringssystem.

Opprett en gratiskonto

Innhold